Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Nazwa Meldowanie na pobyt stały
Opis Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (tekst jednolity: Dz. U. z 2006r. Nr 139, poz. 993 z późn. zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie zgłaszania i przyjmowania danych niezbędnych do zameldowania i wymeldowania oraz prowadzenia ewidencji ludności i ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych (Dz.U. z 2012 r, poz.1475).
Miejsce Referat Spraw Obywatelskich
Dom Kultury w Porąbce, pok. nr 15
Informacja Tel: 33/ 827-28-55
Wymagane dokumenty Formularz "Zgłoszenie pobytu stałego" (odrębny dla każdej osoby meldującej się, również dla dziecka)

Załączniki:

- zaświadczenie o wymeldowaniu z ostatniego miejsca pobytu stałego na terenie Polski,
- dowód osobisty, a w szczególnych przypadkach inny dokument pozwalający na stwierdzenie tożsamości,
- w przypadku osób niepełnoletnich nie posiadających dowodu osobistego odpis aktu urodzenia dziecka,
- akt własności budynku mieszkalnego,  dokument potwierdzający tytuł prawny do budynku, lokalu np. wypis z księgi wieczystej, decyzję administracyjną, orzeczenie sądu, umowę cywilno - prawną. (oryginały dokumentów),
Termin załatwienia sprawy Niezwłocznie po zgłoszeniu się do Ewidencji Ludności
Sposoby załatwienia sprawy 1. Osobiście - wizyta w Urzędzie.
Opłaty Wolne od opłat
Uwagi Zameldowania w miejscu pobytu stałego można dopełnić poprzez pełnomocnika, legitymującego się dowodem osobistym udzielonym  zgodnie z art. 33 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.), po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego, a w uzasadnionych przypadkach – innego dokumentu pozwalającego na ustalenie tożsamości,
Za osoby niepełnoletnie lub ubezwłasnowolnione obowiązek zameldowania dokonują rodzice lub opiekunowie prawni.

Osoba meldująca się powinna uzyskać na formularzu "zgłoszenie pobytu stałego" potwierdzenie faktu zamieszkiwania pod wskazanym adresem, dokonane przez właściciela budynku.
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2020-06-02 13:37:24
Data utworzenia 2012-10-17
Data udostępnienia 2012-10-17 13:47:06
Osoba odpowiedzialna Magdalena Sadlik
Udostępnił Patryk Smoła