Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Nazwa Meldowanie na pobyt stały. Meldowanie na pobyt stały z równoczesnym wymeldowaniem się z dotychczasowego miejsca pobytu.
Opis Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności ( Dz. U. z 2010r. Nr 217, poz. 1427 z późn. zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji   z dnia 29 września 2011 roku w sprawie sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego ( Dz.U. z 2011 r, poz.1306).
Miejsce Referat Spraw Obywatelskich
Dom Kultury w Porąbce, pok. nr 12
Informacja Tel: 33/ 827-28-55
Wymagane dokumenty Formularz "Zgłoszenie pobytu stałego" (odrębny dla każdej osoby meldującej się, również dla dziecka)

Załączniki:

- dowód osobisty, a w szczególnych przypadkach inny dokument pozwalający na stwierdzenie tożsamości,
- w przypadku osób niepełnoletnich nie posiadających dowodu osobistego odpis aktu urodzenia dziecka,
- akt własności budynku mieszkalnego,  dokument potwierdzający tytuł prawny do budynku, lokalu np. wypis z księgi wieczystej, decyzję administracyjną , orzeczenie sądu, umowę cywilno - prawną. (oryginały dokumentów),
Termin załatwienia sprawy Niezwłocznie po zgłoszeniu się do Ewidencji Ludności
Sposoby załatwienia sprawy 1. Osobiście - wizyta w Urzędzie.
Opłaty Wolne od opłat
Uwagi Zameldowania w miejscu pobytu stałego można dopełnić poprzez pełnomocnika, legitymującego się dowodem osobistym udzielonym  zgodnie z art. 33 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.), po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego, a w uzasadnionych przypadkach – innego dokumentu pozwalającego na ustalenie tożsamości,
Za osoby niepełnoletnie lub ubezwłasnowolnione obowiązek zameldowania dokonują rodzice lub opiekunowie prawni.

Osoba meldująca się powinna uzyskać na formularzu "zgłoszenie pobytu stałego" potwierdzenie faktu zamieszkiwania pod wskazanym adresem, dokonane przez właściciela budynku.
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2020-06-02 13:37:24
Data utworzenia 2012-10-17
Data udostępnienia 2012-10-17 13:47:06
Osoba odpowiedzialna Magdalena Sadlik
Udostępnił Adrian Legut