Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Gminy Porąbka

Wyszukiwarka

Menu główne

Dane podmiotu
znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny Strategia
znacznik ozdobny Statut
znacznik ozdobny Regulamin organizacji urzędu
znacznik ozdobny Władze Gminy
znacznik ozdobny Rada
znacznik ozdobny Nagrania Wideo Sesji Rady Gminy Porąbka
znacznik ozdobny Komisje
znacznik ozdobny Wydziały i referaty
znacznik ozdobny Sposoby ustalania prawa
znacznik ozdobny Sposoby załatwienia spraw
znacznik ozdobny Rejestry i archiwa
znacznik ozdobny Majątek
znacznik ozdobny Inne
Spis podmiotów
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny Ochrona Danych Osobowych w Urzędzie Gminy Porąbka
znacznik ozdobny Rejestr Umów
znacznik ozdobny Referendum
znacznik ozdobny Wybory
znacznik ozdobny Cmentarze Komunalne na ternie Gminy Porąbka
znacznik ozdobny Ewidencja szkół i placówek niepublicznych
znacznik ozdobny Sprawozdania
znacznik ozdobny Ogłoszenia
znacznik ozdobny Gospodarka Odpadami
znacznik ozdobny Uchwały
znacznik ozdobny Interpelacje i Zapytania Radnych
znacznik ozdobny Akty Prawa Miejscowego
znacznik ozdobny Apele,Stanowiska Rady Gminy
znacznik ozdobny Protokoły
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne
znacznik ozdobny Postępowanie do 14 000 euro
znacznik ozdobny Postępowanie do 30 000 euro
znacznik ozdobny Współpraca z organizacjami pozarządowymi
znacznik ozdobny Profilaktyka i Przeciwdziałanie uzależnieniom
znacznik ozdobny Rekrutacja
znacznik ozdobny Ząrzadzenia
Inne
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Instrukcja obsługi
znacznik ozdobny Informacje nieopublikowane
znacznik ozdobny Objaśnienia skrótów
znacznik ozdobny Rejestr zmian
 

Treść strony

Uchwały RG 2015 Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
2015-06-02 Symbol:  U_VII_57_2015
Uchwała Nr VII/57/2015 Rady Gminy Porąbka z dnia 02 czerwca 2015r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Porąbka.
2015-06-02 Symbol:  U_VII_56_2015
Uchwała Nr VII/56/2015 Rady Gminy Porąbka z dnia 02 czerwca 2015r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej.
2015-06-02 Symbol:  U_VII_55_2015
Uchwała Nr VII/55/2015 Rady Gminy Porąbka z dnia 02 czerwca 2015r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek dla dyrektorów, wicedyrektorów oraz nauczycieli pełniących inne stanowiska kierownicze w szkołach.
2015-06-02 Symbol:  U_VII_54_2015
Uchwała Nr VII/54/2015 Rady Gminy Porąbka z dnia 02 czerwca 2015r. w sprawie dokonania zmian w uchwale w sprawie trybu i rozliczania dotacji, ustalenia stawek dotacji
oraz zakresu i trybu kontroli wykorzystywania dotacji udzielonej dla przedszkoli niepublicznych i innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Porąbka, prowadzonych przez inne podmioty niż jednostka samorządu terytorialnego.
2015-06-02 Symbol:  U_VII_53_2015
Uchwała Nr VII/53/2015 Rady Gminy Porąbka z dnia 02 czerwca 2015r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli określającego wysokość dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za wysługę lat i za warunki pracy oraz szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania składników wynagrodzenia, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela.
2015-06-02 Symbol:  U_VII_52_2015
Uchwała Nr VII/52/2015 Rady Gminy Porąbka z dnia 02 czerwca 2015r. w sprawie udzielenia przez Gminę Porąbka pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Bielskiego, przeznaczonej na świadczenie usług przewozowych w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Powiatu Bielskiego w 2015 r.
2015-06-02 Symbol:  U_VII_51_2015
Uchwała Nr VII/51/2015 Rady Gminy Porąbka z dnia 02 czerwca 2015r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2015 r.
2015-06-02 Symbol:  U_VII_50_2015
Uchwała Nr VII/50/2015 Rady Gminy Porąbka z dnia 02 czerwca 2015r. w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Porąbka na lata 2015-2022.
2015-06-02 Symbol:  U_VII_49_2015
Uchwała Nr VII/49/2015 Rady Gminy Porąbka z dnia 02 czerwca 2015r. w sprawie dokonania zmian w Planie Gospodarczym Gminy Porąbka na 2015 rok.
2015-06-02 Symbol:  U_VII_48_2015
Uchwała Nr VII/48/2015 Rady Gminy Porąbka z dnia 02 czerwca 2015r. w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Porąbka za 2014 rok.
2015-06-02 Symbol:  U_VII_47_2015
Uchwała Nr VII/47/2015 Rady Gminy Porąbka z dnia 02 czerwca 2015r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Porąbka za 2014 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2014 rok.
2015-03-31 Symbol:  U_VI_46_2015
Uchwała Nr VI/46/2015 Rady Gminy Porąbka z dnia 31 marca 2015r. w sprawie podtrzymania stanowiska o bezzasadności skargi na działalność Wójta Gminy.
2015-03-31 Symbol:  U_VI_45_2015
Uchwała Nr VI/45/2015 Rady Gminy Porąbka z dnia 31 marca 2015r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku.
2015-03-31 Symbol:  U_VI_44_2015
Uchwała Nr VI/44/2015 Rady Gminy Porąbka z dnia 31 marca 2015r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Porąbka.
2015-03-31 Symbol:  U_VI_43_2015
Uchwała Nr VI/43/2015 Rady Gminy Porąbka z dnia 31 marca 2015r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji, ustalenia stawek dotacji oraz zakresu i trybu kontroli wykorzystywania dotacji udzielonej dla przedszkoli niepublicznych i innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Porąbka, prowadzonych przez inne podmioty niż jednostka samorządu terytorialnego.

Strony Przejdź do strony nr 1 Przejdź do strony nr 2 Przejdź do strony nr 3 Przejdź do strony nr 4 5 Przejdź do strony nr 6 Przejdź następnych stron »
Licznik odwiedzin: 10177783 Strona Urzędu Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony