Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Gminy Porąbka

Wyszukiwarka

Menu główne

Dane podmiotu
znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny Strategia
znacznik ozdobny Statut
znacznik ozdobny Regulamin organizacji urzędu
znacznik ozdobny Władze Gminy
znacznik ozdobny Rada
znacznik ozdobny Nagrania Wideo Sesji Rady Gminy Porąbka
znacznik ozdobny Komisje
znacznik ozdobny Wydziały i referaty
znacznik ozdobny Sposoby ustalania prawa
znacznik ozdobny Sposoby załatwienia spraw
znacznik ozdobny Rejestry i archiwa
znacznik ozdobny Majątek
znacznik ozdobny Inne
Spis podmiotów
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny Ochrona Danych Osobowych w Urzędzie Gminy Porąbka
znacznik ozdobny Rejestr Umów
znacznik ozdobny Referendum
znacznik ozdobny Wybory
znacznik ozdobny Cmentarze Komunalne na ternie Gminy Porąbka
znacznik ozdobny Ewidencja szkół i placówek niepublicznych
znacznik ozdobny Sprawozdania
znacznik ozdobny Ogłoszenia
znacznik ozdobny Gospodarka Odpadami
znacznik ozdobny Uchwały
znacznik ozdobny Interpelacje i Zapytania Radnych
znacznik ozdobny Akty Prawa Miejscowego
znacznik ozdobny Apele,Stanowiska Rady Gminy
znacznik ozdobny Protokoły
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne
znacznik ozdobny Postępowanie do 14 000 euro
znacznik ozdobny Postępowanie do 30 000 euro
znacznik ozdobny Współpraca z organizacjami pozarządowymi
znacznik ozdobny Profilaktyka i Przeciwdziałanie uzależnieniom
znacznik ozdobny Rekrutacja
znacznik ozdobny Ząrzadzenia
Inne
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Instrukcja obsługi
znacznik ozdobny Informacje nieopublikowane
znacznik ozdobny Objaśnienia skrótów
znacznik ozdobny Rejestr zmian
 

Treść strony

Sposoby ustalania prawa Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
Nazwa
Stanowienie aktów prawnych - uchwały i zarządzenia

Opis
Zasady wydawania aktów prawnych: Na podstawie upoważnień ustawowych gminie przysługuje prawo stanowienia aktów prawa miejscowego obowiazujących na obszarze gminy (art.40.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym Dz.U.z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z późn.zm.)

Inne
Aktami prawnymi są uchwały Rady Gminy i zarządzenia Wójta Gminy.

Stanowienie przepisów gminnych następuje według procedury określonej w Statucie Gminy.
W procesie tym występują następujące etapy:
a) inicjatywa uchwałodawcza (prawotwórcza),
b) opracowanie projektu,
c) konsultacja projektu,
d) rozpatrzenie na posiedzeniu komisji z uwzglenieniem wszystkich wersji tekstu lub poszczególnych jego części,
e) przedłożenie projektu uchwał pod obrady sesji,
f) dyskusja na sesji nad projektem uchwały,
g) przyjęcie uchwał przez radę w wersji niezmienionej lub z poprawkami, bądź też odrzucenie projektu.

Projekt aktu prawnego pod względem merytorycznym i redakcyjnym opacowywuje rzeczowo właściwy referat, a za jego redakcje odpowiada kierownik danego referatu lub osoba odpowiedzialna za przygotowanie dokumentu pracująca na samodzielnym stanowisku.  

Projekty opracowanych aktów prawnych powinny zawierać:
1) tytuł (oznaczenie rodzaju aktu, datę i ogólne określenie przedmiotu aktu),
2) podstawę prawną,
3) sentencję, zawierającą podstawowe rozstrzygnięcie będące przedmiotem projektu aktu prawnego,
4) określenie terminu wejścia w życie
5) rozstrzygnięcie odnośnie ogłoszenia aktu prawnego.

Projekty oprócz wyżej wymienionych danych powinny zawierać:
1) aprobatę w formie parafy osoby (osób), która projekt przygotowała oraz kierownika referatu,
2) stwierdzenie o uzgodnieniu (parafy lub opinię) z właściwymi referatami gminnymi jednostkami organizacyjnymi, jeżeli przepisy szczególne lub zasady współdziałania albo koordynacji tego wymagają.
Projekty wymagają uzgodnienia z Radcą Prawnym lub ze Skarbnikiem Gminy jeżeli dotyczą spraw finansowych.
Do projektu  aktu powinny być załączone uzasadnienia wyjaśniające celowość lub potrzebę jego wydania.
Zaopiniowany i zaaprobowany projekt aktu prawnego właściwy kierownik referatu lub pracownik przedkłada do akceptacji Wójtowi lub Radzie Gminy.  

Projekt aktów prawnych opracowane są na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20.06.2002 r. w sprawie "Zasad techniki prawodawczej" (Dz.U.2002 Nr 100, poz.908)
Wszystkie uchwały wnoszone na sesje Rady Gminy powinny być zaopiniowane przez merytorycznie odpowiednie komisje.
Do zadań  komisji należy w szczególności występowanie z inicjatywą uchwałodawczą oraz przygotowanie projektów uchwał Rady, jak również mają  prawo do wyrażania opinii dotyczącej aktów wnoszonych na sesje.
Zaopiniowany projekt aktu prawnego przedkłada się do akceptacji Wójtowi Gminy lub do podjęcia przez Radę Gminy.

Podjęte przez Radę Gminy uchwały są rejestrowane przez pracownika do spraw obsługi Rady, a ich kopie przekazywane są w terminie 7 dni od dnia ich podjęcia do Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz Wojewody Śląskiego.
Pracownik Biura Rady przekazuje do publikacji uchwały Rady w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, jeżeli wymagają tego przepisy prawa, a także w Biuletynie Informacji Publicznej.
Podpisane przez Wójta Gminy zarządzenia rejestrowane są w  rejestrze zarządzeń prowadzonym przez pracowników Biura Rady. Po podpisaniu zarządzenia przez Wójta Gminy pracownik odpowiedzialny merytorycznie za jego treść przekazuje jego kopię do publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.
Podjęte akty prawne są przekazywane do realizacji właściwym wydziałom urzędu gminy i gminnym jednosteką organizacyjnym.

Przepisy gminne ogłasza się zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie (ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych - Dz.U.2000 r.Nr 62 poz.718 z późn.zm.)
Zbiór przepisów gminnych udostępnia się do powszechnego wglądu (art.28 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych - Dz.U.z 2000r. Nr 62, poz.718 z późn. zm.)
Szczegóły publikacji...
    Data ost. zmiany: 20 lutego 2012
    Wszystkie zmiany
Licznik odwiedzin: 10430682 Strona Urzędu Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony