Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Gminy Porąbka

Wyszukiwarka

Menu główne

Dane podmiotu
znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny Strategia
znacznik ozdobny Statut
znacznik ozdobny Regulamin organizacji urzędu
znacznik ozdobny Władze Gminy
znacznik ozdobny Rada
znacznik ozdobny Nagrania Wideo Sesji Rady Gminy Porąbka
znacznik ozdobny Komisje
znacznik ozdobny Wydziały i referaty
znacznik ozdobny Sposoby ustalania prawa
znacznik ozdobny Sposoby załatwienia spraw
znacznik ozdobny Rejestry i archiwa
znacznik ozdobny Majątek
znacznik ozdobny Inne
Spis podmiotów
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny Ochrona Danych Osobowych w Urzędzie Gminy Porąbka
znacznik ozdobny Rejestr Umów
znacznik ozdobny Referendum
znacznik ozdobny Wybory
znacznik ozdobny Cmentarze Komunalne na ternie Gminy Porąbka
znacznik ozdobny Ewidencja szkół i placówek niepublicznych
znacznik ozdobny Sprawozdania
znacznik ozdobny Ogłoszenia
znacznik ozdobny Gospodarka Odpadami
znacznik ozdobny Uchwały
znacznik ozdobny Interpelacje i Zapytania Radnych
znacznik ozdobny Akty Prawa Miejscowego
znacznik ozdobny Apele,Stanowiska Rady Gminy
znacznik ozdobny Protokoły
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne
znacznik ozdobny Postępowanie do 14 000 euro
znacznik ozdobny Postępowanie do 30 000 euro
znacznik ozdobny Współpraca z organizacjami pozarządowymi
znacznik ozdobny Profilaktyka i Przeciwdziałanie uzależnieniom
znacznik ozdobny Rekrutacja
znacznik ozdobny Ząrzadzenia
Inne
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Instrukcja obsługi
znacznik ozdobny Informacje nieopublikowane
znacznik ozdobny Objaśnienia skrótów
znacznik ozdobny Rejestr zmian
 

Treść strony

Wydziały i referaty Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
Nazwa
Referat Inwestycji i Gospodarki Komunalnej

Adres
ul.Krakowska 3
43-353 Porąbka
Kontakt
Telefon
Kierownik                             33/ 827-28-16
Inwestycje                                 827-28-51
Zagospodarowanie przestrzenne: 827-28-02
Drogi:                                       827-28-51
Obsługa mienia gminnego:         827-28-05
Fax
33/ 827-28-00
Kirownik wydziału
Tomasz Sordyl
Zadania
Do zadań Referatu Inwestycji i Gospodarki Komunalnej należą  sprawy:
1. z zakresu obsługi inwestycji na terenie gminy Porąbka,
2. z zakresu administrowania infrastrukturą drogową,
3. z zakresu obsługi obiektów komunalnych gminy Porąbka, w tym:
a) eksploatacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej,
b) czynności administracyjne związane z wynajmowaniem nieruchomości gminnych (przeprowadzanie  procedur związanych z wynajmem, dzierżawą  lub użyczeniem obiektów użyteczności publicznych:  lokali użytkowych  i mieszkaniowych;  sporządzanie umów na wynajem, dzierżawę i użytkowanie obiektów użyteczności publicznej;  proponowanie stawek czynszu regulowanego i za lokale użytkowe; realizowanie praw związanych z własnością lokali i wykonywanie obowiązków wynajmującego, wydzierżawiającego czy użyczającego
c) utrzymania właściwego stanu technicznego obiektów użyteczności publicznej, wraz z prowadzeniem dokumentacji dotyczącej eksploatacji obiektów komunalnych
d) ubezpieczenia majątku gminy
4. z zakresu zagospodarowania przestrzennego gminy Porąbka
5. z zakresu realizacji zadań finansowanych z funduszy strukturalnych
6. z zakresu  obsługi technicznej Gminy (zapewnienie prawidłowego funkcjonowania                     i modernizacja systemów infrastruktury komunalnej, usług komunalnych i utrzymania zieleni na terenie Gminy; zapewnienie prawidłowego stanu technicznego obiektów użyteczności publicznej, komunalnych zasobów mieszkaniowych oraz obiektów jednostek organizacyjnych Gminy; nadzór nad pracownikami wykonującymi roboty publiczne i prace interwencyjne
7. z zakresu zamówień publicznych

Zakres spraw określony został w §29 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu                   Gminy Porąbka wprowadzonego Zarządzeniem Nr 56/09 Wójta Gminy Porąbka                    z dnia 15.06.2009r.
Kierownik
Tomasz Sordyl


Nr biura 1 - parter
Tel. (33) 827-28-16
E-mail: tomasz.sordyl@ug.porabka.pl
1. Kierowanie i bezpośredni nadzór nad sprawami Referatu inwestycji i Gospodarki Komunalnej  do którego w szczególności  należą:
a) sprawy z zakresu  obsługi inwestycji na terenie gminy,
b) sprawy z zakresu administrowania infrastrukturą drogową,
c) z zakresu obsługi obiektów komunalnych gminy Porąbka, w tym:
- eksploatacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej,
- czynności administracyjne związane z wynajmowaniem nieruchomości gminnych (przeprowadzanie  procedur związanych z wynajmem, dzierżawą  lub użyczeniem obiektów użyteczności publicznych:  lokali użytkowych  i mieszkaniowych;  sporządzanie umów na wynajem, dzierżawę i użytkowanie obiektów użyteczności publicznej;  proponowanie stawek czynszu regulowanego i za lokale użytkowe; realizowanie praw związanych z własnością lokali i wykonywanie obowiązków wynajmującego, wydzierżawiającego czy użyczającego
- utrzymania właściwego stanu technicznego obiektów użyteczności publicznej, wraz z prowadzeniem dokumentacji dotyczącej eksploatacji obiektów komunalnych
- ubezpieczenia majątku gminy
d) sprawy z zakresu zagospodarowania przestrzennego gminy Porąbka,
e) sprawy z zakresu realizacji zadań finansowanych z funduszy strukturalnych,
f) sprawy z zakresu obsługi technicznej Gminy (zapewnienie prawidłowego funkcjonowania i modernizacja systemów infrastruktury komunalnej, usług komunalnych i utrzymania zieleni na terenie Gminy; zapewnienie prawidłowego stanu technicznego obiektów użyteczności publicznej, komunalnych zasobów mieszkaniowych oraz obiektów jednostek organizacyjnych Gminy; nadzór nad pracownikami wykonującymi roboty publiczne   i prace interwencyjne
2. Prowadzenie spraw z zakresu zamówień publicznych, w tym:
a) Przygotowanie i prowadzenie zgodnie z obowiązującymi procedurami postępowań z zakresu zamówień publicznych dotyczących wyboru wykonawców usług i dostaw o wartości do 14 tysięcy euro  związanych z zadaniami realizowanymi przez Referat Inwestycji i Gospodarki Komunalnej.
b) udział w pracach komisji przetargowej przygotowującej i przeprowadzającej postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego.
3. Prowadzenie spraw z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.
Inspektor
Lucyna Kapała


Nr biura 2 - parter
Tel. (33) 827-28-02
E-mail: lucyna.kapala@ug.porabka.pl
1. Prowadzenie spraw związanych z zagospodarowaniem przestrzennym gminy, w tym:
a) przygotowywanie dokumentacji do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy oraz do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub jego zmiany; prowadzenie rejestru wniosków o zmianę przeznaczenia terenów w planie zagospodarowania przestrzennego Gminy,
b) udostępnianie i wydawanie wyrysów i wypisów ze studium oraz planu zagospodarowania przestrzennego Gminy,
c) wydawanie zaświadczeń określających przeznaczenie terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego,
d) opiniowanie zgodności wstępnych projektów podziałów nieruchomości z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,  
e) wydawanie decyzji o wygaśnięciu wcześniej wydanych decyzji, które są sprzeczne z ustaleniami nowo uchwalonego planu lub jego zmianami,
f) opiniowanie roszczeń związanych ze skutkami ustaleń planu zagospodarowania przestrzennego,
g) wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego,
h) współpraca z organami administracji architektoniczno-budowlanej i z organami nadzoru budowlanego,
i) prowadzenie spraw związanych z nadawaniem numeracji dla nieruchomości oraz nadawaniem nazw ulic, osiedli i placów,
j) wydawanie zaświadczeń dotyczących zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego  z planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Porąbka
Inspektor
Diana Kuźma


Nr biura 3 - parter
Tel. (33) 827-28-05
E-mail: diana.kuzma@ug.porabka.pl
1.  Prowadzenie spraw z zakresu gospodarki komunalnej, w tym:
a) czynności administracyjne związane z wynajmowaniem nieruchomości gminnych:
" przeprowadzanie procedur (m.in. przetargów) związanych z wynajmem, dzierżawą  lub użyczeniem obiektów użyteczności publicznych:  lokali użytkowych  i mieszkaniowych,
" sporządzanie umów na wynajem, dzierżawę i użytkowanie obiektów użyteczności publicznej,
" prowadzenie postępowań dotyczących trwałego zarządu nieruchomości gminnych,
" proponowanie stawek czynszu za lokale użytkowe,
" realizowanie praw związanych z własnością lokali i wykonywanie obowiązków wynajmującego, wydzierżawiającego czy użyczającego,
" naliczanie opłat z tytułu wieczystego użytkowania.  
b) bezpośredni nadzór nad zapewnieniem prawidłowego stanu technicznego komunalnych zasobów mieszkaniowych i obiektów użyteczności publicznej oraz jednostek organizacyjnych Gminy,
c) prowadzenie ksiąg obiektów i nadzór nad wykonywaniem niezbędnych przeglądów obiektów,
d) kompleksowe ubezpieczanie mienia Urzędu i gminnych jednostek organizacyjnych oraz prowadzenie spraw odszkodowawczych,
e) prowadzenie spraw związanych z wyrażeniem zgody na zbycie, zamianę oraz przeznaczenie na cele publiczne mienia stanowiącego własność  wspólnot gruntowych działających na terenie gminy.
2.  Prowadzenie spraw z zakresu zagospodarowania przestrzennego gminy, w tym:
a) prowadzenie spraw dotyczących podziału nieruchomości,
b) prowadzenie spraw związanych z naliczaniem jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu miejscowego.
Inspektor
Agnieszka Kaczmarczyk

Nr biura 1 - parter
Tel. (33) 827-28-51
E-mail: agnieszka.kaczmarczyk@ug.porabka.pl
1. Prowadzenie spraw z zakresu administracji dróg, w tym:
a. prowadzenie ewidencji oraz zarządzanie siecią dróg gminnych,
b. rozpatrywanie wniosków mieszkańców w sprawach związanych z bieżącym utrzymaniem dróg,
c. wydawanie opinii w sprawie przebiegu dróg powiatowych, współpraca przy wykonywaniu dokumentacji projektowej inwestycji,
d. wydawanie opinii w sprawie kategorii dróg,
e. zaliczanie dróg do kategorii dróg gminnych,
f. prowadzenie spraw z zakresu zorganizowanego przewozu osób,
g. kontrolowanie przepisów o ruchu drogowym i stanu oznakowania na drogach gminnych w szczególności planowanie i czuwanie nad organizacją ruchu drogowego w trakcie robót drogowych - organizacja objazdów w przypadku wyłączenia odcinków dróg z ruchu,
h. prowadzenie ewidencji obiektów mostowych znajdujących się w ciągach dróg gminnych,
i. prowadzenie ksiąg obiektów mostowych na drogach,
j. prowadzenie metryk dla każdej drogi i obiektu mostowego,
k. wydawanie warunków i uzgadnianie umieszczania urządzeń w pasie drogowym niezwiązanych z gospodarka drogową (sieci i przyłącza wodociągowe, gazowe, elektryczne, itp.),
l. wydawanie zezwoleń na prowadzenie robót w pasie drogowym, odbiór terenu  po zakończeniu robót, egzekwowanie przywrócenia pasa drogowego do stanu poprzedniego,
m. wydawanie pozwoleń (opinii) na szczególne korzystanie z dróg,
n. wydawanie warunków i uzgadnianie w zakresie dostępności działki do drogi gminnej oraz projektów zjazdów,
o. uzgadnianie ogrodzeń działek od strony dróg i inne postępowania z tym związane - kontrola realizacji.
Inspektor
Adam Zeman

Nr biura 1 - parter
Tel. (33) 827-28-51
E-mail: adam.zeman@ug.porabka.pl
1. Prowadzenie spraw z  zakresu inwestycji drogowych, w tym:
a) współpraca przy planowaniu budowy, modernizacji, utrzymania i ochrony dróg gminnych i chodników,
b) współpraca przy wykonywaniu dokumentacji projektowej inwestycji z zakresu dróg i chodników,
c) współpraca w przedmiocie przygotowania inwestycji do realizacji zgodnie z przepisami o zamówieniach publicznych:
" określanie przedmiotu zamówienia,
" pomoc w opracowaniu specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz projektu umowy w zakresie inwestycji drogowych.
d) współpraca przy pozyskiwaniu środków dotacyjnych na realizację inwestycji drogowych oraz bezpośrednia koordynacja prawidłowej realizacji umów dotacyjnych,  
e) bezpośredni nadzór i kontrola w terenie nad prawidłowością przebiegu realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury drogowej,  
f) prowadzenie całości spraw związanych z uzyskaniem pozwolenia na budowę  i pozwolenia na użytkowanie inwestycji w zakresie infrastruktury drogowej,
g) prowadzenie komisyjnego odbioru końcowego i pogwarancyjnego (przed upływem terminu gwarancji) inwestycji z zakresu infrastruktury drogowej,
h) współpraca w opracowywaniu projektu budżetu w zakresie wydatków na poszczególne zadania z zakresu infrastruktury drogowej,
i) koordynowanie prac przy zimowym utrzymaniu dróg oraz zwalczaniu klęsk żywiołowych na drogach,
j) nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem oświetlenia ulicznego.
Inspektor
Łukasz Ryszawy

Nr biura 1 - parter
Tel. (33) 827-28-16
E-mail: lukasz.ryszawy@ug.porabka.pl
I. Prowadzenie  spraw  z  zakresu realizacji inwestycji, w tym:  
1.Przygotowanie inwestycji w zakresie przewidzianym w ustawie  z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane  ( t.j. Dz. U. z 2003 r Nr 207, poz. 2016) oraz  ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (t. j. - Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz.759 z póź. zm.), w szczególności :
a)współpraca z projektantami sporządzającymi  dokumentację projektową i nadzór nad prawidłowa realizacją umów o wykonanie dokumentacji projektowej,
b)przygotowanie zgodnie z ustawą prawo budowlane stosownych zgłoszeń dotyczących rozpoczęcia  inwestycji
c)przygotowywanie opisu przedmiotu zamówienia zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych dla prowadzonych inwestycji.
2.Nadzór nad realizacją inwestycji, a w szczególności:
a)gromadzenie dokumentacji związanej z realizowanymi inwestycjami,
b)koordynacja współpracy pomiędzy wykonawcami inwestycji a Inspektorem Nadzoru i autorem dokumentacji, w tym udział w spotkaniach dotyczących prowadzonych inwestycji i sporządzanie stosownej dokumentacji z tych spotkań
c)przygotowanie odbiorów robót oraz stosownych zgłoszeń dotyczących ich zakończenia oraz uzyskania wymaganych prawem pozwoleń na przystąpienie do użytkowania zrealizowanych w ramach prowadzonej inwestycji obiektów
3.Bieżący monitoring prowadzonych inwestycji
4.Przygotowanie niezbędnej dokumentacji w zakresie rozliczenia końcowego inwestycji
5.Opracowywanie informacji na stronę internetową Urzędu Gminy dotyczącą realizowanych oraz planowanych inwestycji
II. Prowadzenie spraw związanych z pozyskiwaniem środków zewnętrznych na realizację zadań inwestycyjnych, w tym:
1.Pozyskiwanie informacji o zewnętrznych źródłach finansowania dla planowanych inwestycji
2.Przygotowywanie wniosków o przyznanie środków pozabudżetowych na realizację inwestycji.
3.Współpraca i koordynacja prac związanych z opracowaniem przez firmy zewnętrzne wniosków dotacyjnych na zadania inwestycyjne.
4.Koordynacja prawidłowej realizacji umów dotacyjnych, a w szczególności  
a)przygotowywanie wniosków dotyczących płatności,
b)przygotowywanie niezbędnej dokumentacji sprawozdawczej,
c)monitoring prowadzonych inwestycji, w zakresie prawidłowego i terminowego przebiegu ich realizacji
d) przygotowywanie informacji i materiałów promocyjnych  opisu przedmiotu zamówienia zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych dla prowadzonych inwestycji.
III. Prowadzenie postępowań z zakresu zamówień publicznych dotyczących  wyboru wykonawców usług i dostaw o wartości do 14 tysięcy euro w tym:
1.Przygotowanie i prowadzenie zgodnie z obowiązującymi procedurami postępowań z zakresu zamówień publicznych dotyczących wyboru wykonawców usług i dostaw o wartości do 14 tysięcy euro  związanych z zadaniami realizowanymi przez Referat Inwestycji i Gospodarki Komunalnej.
2.Opracowywanie i gromadzenie niezbędnej dokumentacji dotyczącej prowadzonych postępowań
3.Nadzorowanie prawidłowości wykonania umów zawartych w skutek przeprowadzonych postępowań, w tym prowadzenie niezbędnych rejestrów rachunków.
IV. Prowadzenie spraw z  zakresu  inwestycji , w tym:
a)opracowywanie planów inwestycyjnych,
b)planowanie budowy, modernizacji, utrzymania i ochrony sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, obiektów kubaturowych oraz innej infrastruktury.
c)współpraca przy wykonywaniu dokumentacji projektowej inwestycji,
d)współpraca w przedmiocie przygotowania inwestycji do realizacji zgodnie z przepisami o zamówieniach publicznych.
e)współpraca przy pozyskiwaniu środków dotacyjnych na realizację inwestycji oraz bezpośrednia koordynacja prawidłowej realizacji umów dotacyjnych,  
f)przeprowadzanie postępowań wyłączonych spod ustawy Prawo zamówień publicznych w zakresie wyboru wykonawców usług, dostaw  i robót budowlanych związanych z obiektami komunalnymi gminy,       g) bezpośredni nadzór i kontrola w terenie nad prawidłowością przebiegu realizacji inwestycji
h)prowadzenie  spraw związanych z uzyskaniem pozwolenia na budowę i pozwolenia na użytkowanie inwestycji w zakresie infrastruktury komunalnej.
i)prowadzenie komisyjnego odbioru końcowego i pogwarancyjnego inwestycji z zakresu infrastruktury komunalnej.
j)współpraca w opracowywaniu projektu budżetu w zakresie wydatków na poszczególne zadania inwestycyjne.
V.Prowadzenie spraw z zakresu utrzymania infrastruktury komunalnej gminy
w szczególności:
a)nadzór nad eksploatacją sieci wodociągowej wchodzącej w skład majątku Gminy,
b)eksploatacja sieci kanalizacyjnej  oraz współpraca z oczyszczalnią ścieków,
c)prowadzenie spraw związanych z uzyskaniem zezwoleń na przyłącza wodne i kanalizacyjne do sieci administrowanej przez Urząd lub stanowiącej majątek Gminy, a w szczególności:
- wydawanie warunków technicznych na wykonanie przyłącza do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej,
- przyjmowanie zgłoszeń do odbioru odcinka sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej wraz z przyłączem,
- przygotowywanie umów na odprowadzenie ścieków i dostawę wody wraz z kontrolą prawidłowości ich realizacji,
- nadzór nad pracą inkasentów,
- budowa i utrzymanie studni lub zdrojów publicznych,
- współpraca przy przygotowywaniu projektów uchwał w sprawie ustalenia opłaty za wodę pobieraną z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz ustalania opłaty za ścieki wprowadzane do gminnej sieci kanalizacyjnej,
- realizacja zadań i obowiązków wynikających z ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków
Szczegóły publikacji...
    Data ost. zmiany: 5 kwietnia 2017
    Wszystkie zmiany
Licznik odwiedzin: 10430755 Strona Urzędu Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony