Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Menu przedmiotowe

Ochrona Danych Osobowych w Urzędzie Gminy Porąbka

Ochrona danych osobowych - Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w Urzędzie Gminy Porąbka
    
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w Urzędzie Gminy Porąbka
Kontakt
Fax
33/ 827-28-00
Telefon
33/ 827-28-10
Dyżury
Poniedziałek     7:30-15:30
Wtorek             7:30-17:00
Środa               7:30-15:30
Czwartek          7:30-15:30
Piątek              7:30-14:00
 
 
 
Opis ADMINISTRATOR DANYCH
Administratorem danych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Porąbka jest: Wójt Gminy Porąbka, ul. Krakowska 3, 43-353 Porąbka.

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH
Inspektorem Ochrony Danych wyznaczonym przez Administratora jest Janusz Dębowski, z którym można skontaktować się:
telefonicznie, pod numerem: 502 434 909;
pisemnie na adres Urząd Gminy Porąbka;
na adres poczty elektronicznej: ochronadanych@ug.porabka.pl

CEL PRZETWARZANIA DANYCH ORAZ PODSTAWA PRAWNA
Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celach:
niezbędnych do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, jako organie samorządu terytorialnego, przede wszystkim na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym;
niezbędnych do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
innych niż wyżej wymienionych, a mieszczących się w działaniach statutowych gminy na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

ODBIORCY DANYCH
W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych w w/w celach dane mogą być udostępniane następującym odbiorcom:
organom Władzy Państwowej i Samorządowej w zakresie wymaganym przepisami prawa wynikającym z zadań ustawowych, statutowych, powierzonych Administratorowi;
organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa np. policja, sąd, prokuratura, urząd skarbowy, komornik sądowy;
podmiotom współrealizującym projekty społeczne dofinansowane ze środków zewnętrznych, realizowane przez Urząd Gminy, w zakresie wynikającym ze specyfiki działań objętych finansowaniem.

OKRES PRZETWARZANIA DANYCH
Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów, wymagany przepisami prawa.

PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ
Każda osoba, której dane są przetwarzane w Urzędzie Gminy ma prawo żądania od Administratora dostępu do danych, które jej dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Macie Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

INFORMACJA O WYMOGU/DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH ORAZ KONSEKWENCJACH NIEPODANIA DANYCH OSOBOWYCH
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych może być:
obowiązkiem wynikającym z ustawy – w tej sytuacji niepodanie danych osobowych będzie sankcjonowane przepisami prawa;
konieczne do zrealizowania Państwa sprawy – nieudzielenie informacji o danych osobowych może spowodować, że wniosek nie zostanie rozpatrzony;
warunkiem zawarcia umowy – niepodanie danych uniemożliwi ewentualne zawarcie umowy.

INFORAMCJE O ZAUMOTYZOWANYM PODEJMOWANIU DECYZJI
Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany ale administrator nie przewiduje ich profilowania.
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2023-06-27 12:16:40
Data utworzenia 2018-07-26
Data udostępnienia 2018-07-26 13:59:45
Osoba odpowiedzialna Pawel Zemanek
Udostępnił Adrian Legut