Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Nazwa Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych.
Opis Podstawa prawna:
art.18 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn. Dz. U. Nr 70, poz.473 z 2007r. z późn. zmianami), Uchwały Nr XXVI/175/93 Rady Gminy w Porąbce z dnia 14 lipca 1993r w sprawie ustalenia liczby punktów i określenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Porąbka ze zmianami oraz art.104 kpa.
Miejsce Urząd Gminy Porąbka ul.Krakowska 3
Referat Organizacyjny
Informacja Tel: 33/ 827-28-12
            827-28 -10 wew.812
             
fax: 33/ 827 -28-00
Wymagane dokumenty 1. Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży    
2. Oświadczenie o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych  w  punkcie  sprzedaży  w  roku  poprzednim  (nie   wypełniają  osoby ubiegające się po raz pierwszy o zezwolenie).    

Do wniosku należy dołączyć kopie (oryginały do wglądu) następujących dokumentów:  
" dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego  punkt sprzedaży napojów alkoholowych , 
" pisemną zgodę właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym , 
" decyzję właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, potwierdzającego spełnienie warunków sanitarnych przez punkt sprzedaży ,
" umowę spółki cywilnej w przypadku przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej , 
Termin załatwienia sprawy Do 1 miesiąca
Sposoby załatwienia spraw 1. osobiście - wizyta w Urzędzie
2. pobranie formularza ze strony internetowej, wypełnienie oraz złożeniew Urzędzie (osobiście lub poczta),
3. za pomocą  epuap-u:  wypełnienie formularza na epuap, podpisanie go elektronicznie profilem zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznych i przesłanie formularza na elektroniczna skrzynkę podawczą UG Porąbka  
Opłaty Opłatę za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych pobiera się zgodnie z art.111 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, cyt:
1.W celu pozyskania dodatkowych środków na finansowanie zadań określonych w art.41 ust.1 ustawy gminy pobierają opłatę za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, o których mowa w art.18.
2. Opłatę, o której mowa w ust.1 wnosi się na rachunek gminy, przed wydaniem zezwolenia w wysokości:
" 525 zł na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa  
" 525 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu                    (z wyjątkiem piwa)
" 2100 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18 % alkoholu.
3. Opłata, o której mowa w ust.2, dotyczy przedsiębiorców rozpoczynających  działalność gospodarczą w tym zakresie.
4. Przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim, są obowiązani do złożenia, do dnia 31 stycznia, pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim.
5. Opłatę, o której mowa w ust.1, przedsiębiorca prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży, w którym roczna wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim przekroczyła:
" 37 500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa - wnosi w wysokości 1,4%  ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,  
" 37 500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości od 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) - wnosi w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,  
" 77 000 zł dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18% alkoholu - wnosi w wysokości 2,7% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim.  
6. Przedsiębiorcy, których roczna wartość sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych nie przekroczyła wartości, o których mowa w ust.5, wnoszą opłatę w wysokości określonej w ust.2.
7.  Opłata, o której mowa w ust.1, wnoszona jest na rachunek gminy w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem w trzech równych ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego.
8.  W roku nabycia zezwolenia lub utraty jego ważności, opłaty o których mowa w ust.1-5, dokonuje się w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia.  
9. Wartość sprzedaży należy obliczać oddzielnie dla każdego rodzaju napojów alkoholowych .  
Sposoby wnoszenia opłaty 1. Kasa UG Porąbka  ul. Krakowska 3

2. Wpłata na rachunek bankowy: 49 8124 0009 2001 0000 0824 0006
Tryb odwoławczy Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bielsku-Białej za pośrednictwem Wójta Gminy Porąbka  w terminie do 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.
Uwagi Odbiór zezwolenia osobiście z dowodem osobistym. W przypadku braku kompletu dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Referacie Spraw Gospodarczych i zamówień Publicznych - pokój nr 6, tel.8272812.  
Formularz elektroniczny na ePUAP-e. Zezwolenie na sprzedaż alkoholu.
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2022-05-23 12:48:31
Data utworzenia 2003-10-14
Data udostępnienia 2003-10-14 13:56:10
Osoba odpowiedzialna Anna Haręża
Udostępnił Adrian Legut