Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Nazwa Zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego
Opis Podstawa prawna
Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2021 r., poz. 816 ze zm.) ,
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 października 2021 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego, jego wydawania i odbioru oraz utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz. U. z 2021 r., poz. 1865
Miejsce Urząd Gminy Porąbka
Referat Spraw Obywatelskich
Dom Kultury, piętro I, pok. 12-13
tel. 33 827 28 55
osoba odpowiedzialna:
Joanna Jurczak – inspektor
Informacja Posiadacz dowodu osobistego, którego dowód został utracony lub uszkodzony, zgłasza ten fakt niezwłocznie osobiście w organie dowolnej gminy, a posiadacz dowodu osobistego przebywający poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - dowolnemu konsulowi Rzeczypospolitej Polskiej, na piśmie utrwalonym w postaci papierowej, opatrzonym własnoręcznym czytelnym podpisem.  Zgłoszenia, można dokonać na piśmie utrwalonym w postaci elektronicznej, po opatrzeniu kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym, w organie gminy, który wydał dowód osobisty.
Zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego konsulowi Rzeczypospolitej Polskiej można również dokonać na piśmie utrwalonym w postaci papierowej za pomocą poczty lub telefaksu. Zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego za pomocą usługi elektronicznej udostępnionej przez ministra właściwego do spraw informatyzacji po uwierzytelnieniu w sposób określony w art. 20a ust. 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne może dokonać posiadacz dowodu osobistego.
Zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego posiadacza dowodu osobistego nieposiadającego zdolności do czynności prawnych lub posiadającego ograniczoną zdolność do czynności prawnych dokonuje rodzic, opiekun lub kurator. Zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego może dokonać pełnomocnik, składając pełnomocnictwo szczególne do dokonania zgłoszenia.

Wymagane dokumenty 1. Formularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego
2. Do zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego, które jest składane przez pełnomocnika na piśmie utrwalonym w postaci elektronicznej, załącza się: 1) pełnomocnictwo szczególne do dokonania zgłoszenia sporządzone na piśmie utrwalonym w postaci elektronicznej, opatrzonym przez wnioskodawcę kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, albo 2) odwzorowanie cyfrowe pełnomocnictwa szczególnego do dokonania zgłoszenia opatrzone przez pełnomocnika kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.
3. Do zgłoszenia uszkodzenia dowodu osobistego załącza się uszkodzony dowód osobisty, a jeżeli zgłoszenie nastąpiło na piśmie utrwalonym w postaci elektronicznej, konsulowi albo za pomocą usługi elektronicznej udostępnionej przez ministra właściwego do spraw informatyzacji, uszkodzony dowód osobisty przekazuje się pocztą albo osobiście wystawcy dowodu osobistego.

Termin załatwienia sprawy Niezwłocznie
Sposób załatwienia sprawy Osoba,  która  utraciła  (w  wyniku  kradzieży,  zagubienia,  całkowitego  zniszczenia)  dowód  osobisty,  jest obowiązana niezwłocznie zawiadomić o tym dowolny urząd gminy (miasta), lub właściwą ze  względu na miejsce pobytu placówkę konsularną, która  wyda jej zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego.
Dokonanie  zgłoszenia  o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego wymaga osobistego stawiennictwa osoby, która ten dowód  utraciła,  a  w  przypadku  osób   małoletnich   lub   ubezwłasnowolnionych  –   rodzica,  opiekuna   lub  kuratora ustanowionego  przez  sąd.  Zgłoszenia  takiego  można  także  dokonać  w  formie  dokumentu  elektronicznego poprzez platformę ePUAP.
Dowód osobisty ulega unieważnieniu z dniem  zawiadomienia  o jego kradzieży, zagubieniu, całkowitym zniszczeniu lub z  dniem  przekazania  go  przez  osobę  trzecią  do  najbliższego  organu  administracji  publicznej.  Osoba, która utraciła dokument,  jest  zobowiązana   niezwłocznie   wystąpić   do   najbliższego   urzędu  gminy  (miasta)  o  wydanie  nowego dokumentu.
Opłaty Nie pobiera się.
Tryb odwoławczy -
Uwagi Więcej informacji pod adresem: www.obywatel.gov.pl
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2021-11-25 14:17:45
Data utworzenia 2016-04-28
Data udostępnienia 2016-04-28 11:03:50
Osoba odpowiedzialna Joanna Jurczak
Udostępnił Adrian Legut