Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Nazwa Udostępnianie danych osobowych z rejestru dowodów osobistych w trybie jednostkowym oraz udostępnienie dokumentacji dowodowej
Opis Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz.U. 2010 nr 167 poz. 1131 ze zm.), Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 października 2011 r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych oraz dokumentacji związanej z dowodami osobistymi (Dz.U. 2011 nr 243 poz. 1452), Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie opłat za udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych i dokumentacji związanej z dowodami osobistymi (Dz.U. 2012 poz. 75)
Miejsce Urząd Gminy Porąbka
Referat Spraw Obywatelskich
Dom Kultury, piętro I, pok. 12-13
tel. 33 827 28 55
osoba odpowiedzialna:
Joanna Jurczak – inspektor
Informacja Wniosek  o  wydanie  dowodu  osobistego  składa się osobiście w organie dowolnej gminy na terytorium kraju w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego poprzez platformę ePUAP.

Wniosek  składa  osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. W imieniu osoby nieposiadającej zdolności do  czynności  prawnych  lub  posiadającej  ograniczoną  zdolność  do  czynności  prawnych  ubiegającej  się  o wydanie dowodu  osobistego,  wniosek  składa  rodzic,  opiekun  prawny  lub  kurator  (w  obecności tej osoby, wyjątek stanowią osoby, które  nie ukończyły 5 roku życia).

O  niemożności  złożenia  wniosku  o  wydanie  dowodu  osobistego  z  powodu  choroby,  niepełnosprawności lub innej niedającej   się   pokonać   przeszkody  wnioskodawca  powiadamia  organ  gminy,  który  zapewnia  przyjęcie  wniosku  w miejscu pobytu tej  osoby, chyba że okoliczności nie pozwalają na przyjęcie tego wniosku. W przypadku gdy złożenie wniosku o wydanie  dowodu okaże się nieuzasadnione, organ gminy odmawia przyjęcia wniosku w miejscu wskazanym przez wnioskodawcę  oraz  poucza  o  konieczności  złożenia wniosku na ogólnych zasadach (art.26 ustawy o dowodach osobistych).
Wymagane dokumenty 1. Wniosek  o  udostępnienie  danych   w   trybie   jednostkowym   z   Rejestru   Dowodów  Osobistych  -  w  przypadku udostępnienia danych z Rejestru Dowodów Osobistych.

2. Wniosek o udostępnienie dokumentacji dowodowej - w przypadku udostępnienia dokumentacji dowodowej.

3.  Dokument potwierdzający interes prawny  lub  faktyczny w uzyskaniu danych ( np. wezwanie sądowe, postanowienia i decyzje innych organów). Osobom i podmiotom, które nie wykażą interesu prawnego tylko faktyczny, dane mogą być udostępnione wyłącznie za zgodą osób, których te dane dotyczą.
Termin załatwienia sprawy Niezwłocznie, nie dłużej niż miesiąc.
Sposób załatwienia sprawy Odpowiedź na wniosek,  decyzja administracyjna.
Opłaty Opłatę  za  jednostkową  informację  w  wysokości  31  zł (słownie: trzydzieści jeden)  należy wpłacić  na konto  Urzędu Gminy – Bank Spółdzielczy Porąbka Nr 49  8124  0009  2001  0000  0824  0006 .
Zwolnienia z opłaty zgodnie z rozporządzeniem RM w sprawie opłat za udostępnienie danych.
Tryb odwoławczy -
Uwagi Więcej informacji pod adresem: www.obywatel.gov.pl
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2016-04-28 11:03:51
Data utworzenia 2016-04-28
Data udostępnienia 2016-04-28 11:03:50
Osoba odpowiedzialna Joanna Jurczak
Udostępnił Patryk Smola