Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Nazwa Wydawanie dowodów osobistych
Opis Podstawa prawna
Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2021 r. poz. 816 ze zm.),
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 października 2021 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego, jego wydawania i odbioru oraz utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz. U. z 2021 r. poz. 1865)
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie warstwy elektronicznej dowodu osobistego (Dz. U. z 2019 r. poz. 400 ze zm.)

Miejsce Miejsce
Urząd Gminy Porąbka
Referat Spraw Obywatelskich
Dom Kultury, piętro I, pok. 12-13
tel. 33 827 28 56
Sprawy z zakresu dowodów osobistych obsługiwane są po wcześniejszym telefonicznym lub osobistym umówieniu wizyty
Informacja Pełnoletni obywatel Rzeczypospolitej Polskiej zamieszkujący na jej
terytorium jest obowiązany posiadać dowód osobisty.
Dowód osobisty jest dokumentem stwierdzającym tożsamość i obywatelstwo polskie osoby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz innych państw członkowskich Unii Europejskiej, państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego nienależących do Unii Europejskiej oraz państw niebędących stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, których obywatele mogą korzystać ze swobody przepływu osób na podstawie umów zawartych przez te państwa ze Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi oraz na podstawie jednostronnych decyzji innych państw, uznających ten dokument za wystarczający do przekraczania ich granic.
Dowód osobisty posiada warstwę graficzną i warstwę elektroniczną.                                              
Warstwa elektroniczna dowodu zawiera:
o dane zamieszczone w warstwie graficznej zapisane w postaci elektronicznej, za wyjątkiem numeru CAN,
o odciski palców,
o certyfikat potwierdzenia obecności,
o certyfikat identyfikacji i uwierzytelnienia,
o certyfikat podpisu osobistego, jeżeli wnioskodawca wyrazi na to zgodę przy składaniu wniosku,
o przestrzeń umożliwiającą zamieszczenie kwalifikowanego certyfikatu podpisu elektronicznego.

Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się osobiście w organie dowolnej gminy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na piśmie utrwalonym w postaci papierowej, opatrzonym własnoręcznym czytelnym podpisem, wypełnionym przez wnioskodawcę albo przez pracownika tego organu na podstawie danych podanych przez wnioskodawcę i zawartych w rejestrze PESEL. Wniosek o wydanie dowodu osobistego osobie do 12. roku życia można złożyć na piśmie utrwalonym w postaci elektronicznej, opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. W imieniu osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego wniosek składa rodzic, opiekun lub kurator. Osoba małoletnia, której do ukończenia 18 roku życia pozostało  nie więcej niż 30 dni  może złożyć wniosek osobiście. Złożenie w siedzibie organu gminy wniosku o wydanie dowodu osobistego osobie nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych wymaga jej obecności przy składaniu wniosku; wyjątek stanowią osoby, które nie ukończyły 5 roku życia.

Podczas składania wniosku o wydanie dowodu osobistego pobiera się odciski palców od osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego. Wymóg pobrania odcisków palców nie dotyczy:
- osób, które nie ukończyły 12. roku życia,
- osób, od których chwilowo fizycznie nie jest możliwe pobranie odcisków któregokolwiek z     palców,
- osób, od których pobranie odcisków palców jest fizycznie niemożliwe.

O niemożności złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego spowodowanej chorobą, niepełnosprawnością lub inną niedającą się pokonać przeszkodą wnioskodawca powiadamia organ gminy, który po uprawdopodobnieniu przez wnioskodawcę zaistniałego przypadku zapewnia przyjęcie wniosku w miejscu pobytu tej osoby, chyba że okoliczności nie pozwalają na przyjęcie tego wniosku. W opisanej sytuacji organem właściwym do przyjęcia wniosku jest organ gminy będącej siedzibą władz powiatu, na terenie którego przebywa osoba albo organ miasta na prawach powiatu, na terenie którego przebywa osoba. W opisanej sytuacji odbioru dowodu osobistego może dokonać pełnomocnik, składając pełnomocnictwo szczególne do dokonania tej czynności. Odbiór dowodu osobistego przez pełnomocnika może nastąpić także w przypadku gdy osoba złożyła wniosek w siedzibie organu gminy lecz nie może dokonać osobiście odbioru dowodu osobistego z powodu choroby, niepełnosprawności lub innej niedającej się pokonać przeszkody, która powstała po dniu złożenia tego wniosku.
Wymagane dokumenty 1. Wniosek o wydanie dowodu osobistego.
2. Kolorowa fotografia o wymiarach 35×45 mm, wykonana na jednolitym jasnym tle, z równomiernym oświetleniem, mająca dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, z zachowaniem symetrii w pionie, i odzwierciedlająca w sposób niebudzący uzasadnionych wątpliwości wizerunek twarzy osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego.
Fotografię wykonuje się nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego.
Osoba na fotografii patrzy na wprost oraz ma naturalny wyraz twarzy, zamknięte usta, twarz nieprzysłoniętą włosami, widoczne brwi, oczy i źrenice. Jest przedstawiona bez nakrycia głowy. Osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny, a osoba ta przedłoży zaświadczenie o przynależności do kościoła lub innego związku wyznaniowego zarejestrowanego w Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z właściwymi dla nich przepisami. Osoba może także załączyć fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile uprawdopodobni, że taka potrzeba wynika z konsekwencji przebytego leczenia lub zaistniałego wypadku. Osoba na fotografii jest przedstawiona bez okularów z ciemnymi szkłami. Osoba z wadą narządu wzroku może załączyć fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami, o ile przedłoży orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16. roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku. Fotografia osoby do 5. roku życia może nie spełniać wymogów w zakresie wizerunku określonych przepisami prawa.
Do wniosku o wydanie dowodu osobistego składanego na piśmie utrwalonym w postaci elektronicznej załącza się plik zawierający fotografię spełniającą w/w wymogi, o rozdzielczości co najmniej 492 x 633 piksele  i wielkości nieprzekraczającej 2,5 MB, tak aby fotografia zachowywała proporcje odpowiadające fotografii o wymiarach 35 x 45 mm.
3. Dowód osobisty lub ważny dokument paszportowy, a w przypadku osoby, która nabyła obywatelstwo polskie - dokument podróży lub inny dokument stwierdzający tożsamość. Organ gminy może potwierdzić tożsamość osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego na podstawie innego dokumentu zawierającego fotografię, jeżeli osoba ta nie posiada ważnego dowodu osobistego lub ważnego dokumentu paszportowego.
Odbiór dowodu osobistego Dowód osobisty odbiera się osobiście w siedzibie organu gminy, w którym został złożony wniosek o wydanie dowodu osobistego. Dowód osobisty osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych odbiera rodzic albo opiekun, a dowód osobisty osoby posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych odbiera osoba ubiegająca się o wydanie dowodu osobistego, rodzic albo kurator. Dowód osobisty może również odebrać rodzic, który nie składał wniosku o wydanie dowodu osobistego. Odbiór dowodu osobistego wydanego osobie nieposiadającej zdolności do czynności prawnych albo posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych wymaga obecności tej osoby, z wyjątkiem osoby, która nie ukończyła 5. roku życia, ukończyła 5. rok życia i nie ukończyła 12. roku życia, jeżeli osoba ta była obecna przy składaniu wniosku w siedzibie organu gminy.
Termin załatwienia sprawy 30 dni
Opłaty Nie pobiera się opłaty.
Tryb odwoławczy W razie odmowy wydania dowodu osobistego odwołanie składa się do Wojewody Śląskiego, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji stronie, za pośrednictwem Wójta Gminy Porąbka.

Uwagi Więcej informacji na stronie www.obywatel.gov.pl
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2021-11-25 14:22:28
Data utworzenia 2016-04-28
Data udostępnienia 2016-04-28 11:03:50
Osoba odpowiedzialna Joanna Jurczak
Udostępnił Adrian Legut