Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Nazwa Zameldowanie cudzoziemca niebędącego obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej na pobyt czasowy do 3 miesięcy
Opis Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności ( Dz. U. z 2010r. Nr 217, poz. 1427 z późn. zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji   z dnia 29 września 2011 roku w sprawie sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego ( Dz.U. z 2011 r, poz.1306).
Miejsce Referat Spraw Obywatelskich
Dom Kultury w Porąbce, pok. nr 12
Informacja Tel: 33/ 827-28-55
Wymagane dokumenty Do wglądu cudzoziemiec przedstawia:
- ważny paszport lub kartę pobytu lub wizę,
- akt własności budynku mieszkalnego (wypis z księgi wieczystej  lub
- w przypadku dziedziczenia - dodatkowo prawomocne postanowienie sądu o nabyciu spadku oryginały dokumentów),
- w przypadku osób dokonujących zameldowania na podstawie karty należy przedłożyć również paszport,
Termin załatwienia sprawy Niezwłocznie po zgłoszeniu się do Ewidencji Ludności
Sposoby załatwienia sprawy 1. Osobiście - wizyta w Urzędzie.
Opłaty Wolne od opłat
Tryb odwoławczy Nie przysługuje
Uwagi Cudzoziemiec niebędący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, obywatelem państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub obywatelem Konfederacji Szwajcarskiej oraz niebędący członkiem rodziny takiego cudzoziemca przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązany zameldować się w miejscu pobytu czasowego trwającego do 3 miesięcy najpóźniej w 4 dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca, chyba, że jego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie przekracza 14 dni.
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2022-09-01 13:11:54
Data utworzenia 2013-05-06
Data udostępnienia 2013-05-06 09:01:22
Osoba odpowiedzialna Magdalena Sadlik
Udostępnił Adrian Legut