Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Nazwa Informacja o sposobie załatwiania skarg i wniosków.
Opis Dotyczy organizacji przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków.
Miejsce Urząd Gminy Porąbka ul.Krakowska 3
Referat Spraw Organizacyjnych
- Sekretariat Urzędu Gminy
Pokój  nr 9
Informacja Tel: 33 827 28 10
fax: 33 827 28 00

 
Inne Skargi i wnioski rozpatrywane są zgodnie z procedurą określoną w art.35 - 38 oraz art. 221-260 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. - Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z później.zm.) oraz w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 roku sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków. (Dz.U. 2002 r. Nr 5 poz. 46).
Sposoby załatwienia spraw 1. Skargę i wniosek  można złożyć w formie ustnej i pisemnej.
2. Wójt Gminy przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków we wtorki w godzinach od 12.00 do 15.30.
3. Sekretarz Gminy i pracownicy Urzędu przyjmują obywateli w sprawach skarg i wniosków codziennie w godzinach pracy.
4. Wszyscy pracownicy są zobowiązani do przyjmowania do protokołu skarg i wniosków zgłaszanych ustnie. Przyjmujący skargi i wnioski zobowiązany jest potwierdzić złożenie skargi lub wniosku, jeżeli zażąda tego wnoszący.
5. Skargi i wnioski składa się w Biurze Obsługi Interesanta.
6. Centralny rejestr skarg i wniosków znajduje się w sekretariacie Urzędu Gminy Porąbka.
7. Pracownik Urzędu Gminy, który otrzymał skargę dotyczącą jego działalności , obowiązany jest przekazać ją niezwłocznie Wójtowi Gminy.
8. Skargi dotyczące działalności Wójta oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych rozpatruje Rada Gminy.
9. Skargi skierowane do Urzędu niezgodnie z właściwością przekazuje się niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni właściwemu organowi, zawiadamiając równocześnie  o tym skarżącego, albo wskazuje się mu właściwy organ.
10. Organ właściwy do załatwienia skargi powinien załatwić skargę bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca.  W razie niezałatwienia skargi w w/w terminie stosuje się przepisy art. 36-38 Kpa. O sposobie załatwienia skargi zawiadamia się skarżącego.
Opłaty
Wolne od opłat
Uwagi Brak uwag
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2012-09-18 17:49:56
Data utworzenia 2012-09-15
Data udostępnienia 2012-09-18 17:49:55
Osoba odpowiedzialna Pawel Zemanek
Udostępnił Pawel Zemanek