Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Dane podmiotu

Sposoby załatwienia spraw / Referat Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego

Nazwa Wszczęcie postępowania rozgraniczeniowego- postanowienie
Opis Podstawa prawna:
Art. 29-30 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 z późn. zm.)
Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rolnictwa
i Gospodarki Żywnościowej z dnia 14 kwietnia 1999 r. w sprawie rozgraniczania nieruchomości (Dz. U. Nr 45, poz. 453)
Art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635z późn.zm.)
Miejsce Urząd Gminyy Porąbka ul.Krakowska 3
Samodzielne stanowisko ds mienia komunalnego
Pokój  nr 4
Informacja Tel: 33 827 28 08
fax: 33 827 28 00

 
Wymagane dokumenty Wniosek o wszczęcie postępowania rozgraniczeniowego.

Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:
" Dokumenty stwierdzające tytuł prawny do nieruchomości tj.: akt własności ziemi, akt notarialny, postanowienie sąd, odpis z księgi wieczystej, badanie ksiąg przeprowadzone przez geodetę itp.
" Wypisy z rejestru gruntów dla działek będących przedmiotem rozgraniczania
" wstępna zgoda geodety na przeprowadzenia rozgraniczenia
" kopia mapy ewidencyjnej z zaznaczonymi odcinkami granic wnioskowanymi do rozgraniczenia
" pełnomocnictwo - jeżeli wnioskodawca reprezentowany jest przez inną osobę.
Sposoby załatwienia spraw 1. osobiście - wizyta w Urzędzie
2. pobranie formularza ze strony internetowej, wypełnienie oraz złożenie w Urzędzie (osobiście lub poczta),
3. za pomocą  epuap-u:  wypełnienie formularza na epuap, podpisanie go elektronicznie profilem zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznych i przesłanie formularza na elektroniczna skrzynkę podawczą UG Porąbka  
Termin załatwienia sprawy 30 dni
Opłaty Opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii - 17 zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).
Tryb odwoławczy Na postanowienie o wszczęciu postępowanie o rozgraniczenie nieruchomości nie służy zażalenie.
Uwagi Postępowanie rozgraniczeniowe przeprowadza się z urzędu lub na wniosek.
Postępowanie wszczynane jest postanowieniem.

W przypadku postępowania prowadzonego na wniosek koszty sporządzenia dokumentacji geodezyjnej pokrywa wnioskodawca.

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia w terminie 7 dni, zgodnie z art. 64 Kpa.
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2012-09-18 10:40:27
Data utworzenia 2012-09-17
Data udostępnienia 2012-09-18 10:40:26
Osoba odpowiedzialna Wiesława Szłapa
Udostępnił Pawel Zemanek