Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Dane podmiotu

Sposoby załatwienia spraw / Referat Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego

Nazwa Sprzedaż nieruchomości w trybie przetargowym.
Opis Podstawa prawna:

Art. 13 ust. 1, art. 27-28, art. 35 ust. 1 i 2, art. 37-42oraz 67 ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r., Nr 102, poz. 651 z późn. zm.)

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości z dnia 14 września 2004 r. (Dz.U. Nr 207, poz. 2108 z późn.zm.)

Art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a) oraz art. 43 i 45 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 2001 Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.)

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93
z późn.zm.)
Miejsce Urząd gminy Porąbka ul.Krakowska 3
Samodzielne stanowisko ds mienia komunalnego
Pokój  nr 4
Informacja Tel: 33 827 28 08
fax: 33 827 28 00

 
Wymagane dokumenty Wniosek o nabycie nieruchomości
Organ może żądać załączników o ile rozstrzygnięcie sprawy tego wymaga
Sposoby załatwienia spraw 1. osobiście - wizyta w Urzędzie
2. pobranie formularza ze strony internetowej, wypełnienie oraz złożenie w Urzędzie (osobiście lub poczta),
3. za pomocą  epuap-u:  wypełnienie formularza na epuap, podpisanie go elektronicznie profilem zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznych i przesłanie formularza na elektroniczna skrzynkę podawczą UG Porąbka  
Termin załatwienia sprawy Do 6 miesięcy
Termin załatwienia sprawy Do 6 miesięcy
Opłaty Opłaty skarbowej nie pobiera się.

Cena nieruchomości zostaje ustalona na podstawie art. 67 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 roku Nr 102, poz. 651 z późn. zm.). Do ceny nieruchomości doliczane są koszty związane
z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży.
Koszty notarialne związane z zawarciem umowy a także sądowe związane z wpisem do ksiąg wieczystych ponosi nabywca.
Tryb odwoławczy Uczestnik przetargu może, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu ustnego lub doręczenia zawiadomienia o wyniku przetargu pisemnego, zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu - zgodnie z art. 40 ust. 5 ustawy
o gospodarce nieruchomościami.
W przypadku wniesienia skargi wstrzymuje się czynności związane ze zbyciem nieruchomości. Wójt Gminy Porąbka rozpatruje wniesioną skargę w terminie 7 dni od daty jej otrzymania. Wójt może uznać skargę za zasadną i nakazać powtórzenie czynności przetargowych lub unieważnić przetarg albo uznać skargę za nieuzasadnioną.
Po rozpatrzeniu skargi Wójt zawiadamia skarżącego i wywiesza niezwłocznie, na okres 7 dni, w siedzibie Urzędu Gminy Porąbka informację o sposobie rozstrzygnięcia skargi.

Uwagi Uwagi
Procedura przetargowa na sprzedaż nieruchomości może być uruchomiona na wniosek osoby zainteresowanej jej nabyciem lub z urzędu.
Sprzedaż nieruchomości wymaga zgody Rady Gminy.

Wynikiem postępowania jest przetarg i zawarcie umowy notarialnej kupna - sprzedaży z osobą, która przetarg wygrała.

Właściwy organ sporządza i podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. Wykaz ten wywiesza się na okres 21 dni w siedzibie właściwego urzędu, a ponadto informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości, a także na stronach internetowych urzędu.

Przed ogłoszeniem przetargu rozpatruje się wnioski osób uprawnionych do nabycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej na podstawie art. 34. ust. 1 pkt. 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami. Osoby te korzystają z pierwszeństwa
w nabyciu nieruchomości, jeżeli złożą wniosek o nabycie nieruchomości, w terminie
6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu, wraz z oświadczeniem, że wyrażają zgodę na cenę w sposób określony w ustawie o gospodarce nieruchomościami.

Jeżeli w terminie ustalonym do wniesienia wniosku w sprawie pierwszeństwa
w nabyciu nieruchomości, tj. 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu nie wpłynie wniosek o nabycie nieruchomości w trybie bezprzetargowym, następuje ogłoszenie przetargu na sprzedaż nieruchomości. Ogłoszenie o przetargu podaje się do publicznej wiadomości na 30 dni.

W przypadku przetargu na zbycie nieruchomości, której cena wywoławcza jest wyższa niż równowartość 10.000 euro, ogłoszenie o przetargu zamieszcza się w prasie
o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położona jest zbywana nieruchomość, ukazującej się nie rzadziej niż raz w tygodniu.

W przypadku przetargu na zbycie nieruchomości, której cena wywoławcza jest wyższa niż równowartość 100.000 euro, ogłoszenie o przetargu zamieszcza się, co najmniej na 2 miesiące przed wyznaczonym terminem przetargu, w prasie codziennej ogólnokrajowej. W przypadku nieruchomości, których cena wywoławcza jest wyższa niż równowartość 10.000.000 euro, ogłoszenie zamieszcza się co najmniej dwukrotnie.

Przeliczenia ceny wywoławczej na równowartość euro dokonuje się nie wcześniej niż 7 dni przed terminem pierwszego ogłoszenia o przetargu, według średniego kursu ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski obowiązującego w tym dniu.

Ogłoszenie o przetargu publikuje się także opublikowane na stronach internetowych urzędu.

Kopię ogłoszenia o terminie i warunkach przetargu przesyła się do wiadomości wnioskodawcy.


Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2012-09-18 10:40:27
Data utworzenia 2012-09-14
Data udostępnienia 2012-09-18 10:40:27
Osoba odpowiedzialna Wiesława Szłapa
Udostępnił Pawel Zemanek