Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Dane podmiotu

Sposoby załatwienia spraw / Referat Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego

Nazwa Sprzedaż nieruchomości lub jej części w trybie bezprzetargowym.
Opis Podstawa prawna:
Art. 13 ust. 1 oraz art. 35 ust. 1 i 2, art. 37 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 roku Nr 102, poz. 651 z późn. zm.)
Art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a) oraz art. 43 i 45 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 2001 Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.)
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93
z późn.zm.)
Miejsce Urząd Gminy Porąbka ul.Krakowska 3
Samodzielne stanowisko ds mienia komunalnego
Pokój  nr 4
Informacja Tel: 33 827 28 08
fax: 33 827 28 00

 
Wymagane dokumenty Wniosek o nabycie nieruchomości lub jej części w trybie bezprzetargowym.

Do wniosku należy dołączyć załączniki potwierdzające stan faktyczny i prawny uprawniający do nabycia nieruchomości w trybie bezprzetargowym  
1. osobiście - wizyta w Urzędzie
2. pobranie formularza ze strony internetowej, wypełnienie oraz złożenie  w Urzędzie (osobiście lub poczta),
3. za pomocą  epuap-u:  wypełnienie formularza na epuap, podpisanie go elektronicznie profilem zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznych i przesłanie formularza na elektroniczna skrzynkę podawczą UG Porąbka  
Wymagane dokumenty Wniosek o nabycie nieruchomości lub jej części w trybie bezprzetargowym.

Do wniosku należy dołączyć załączniki potwierdzające stan faktyczny i prawny uprawniający do nabycia nieruchomości w trybie bezprzetargowym  
1. osobiście - wizyta w Urzędzie
2. pobranie formularza ze strony internetowej, wypełnienie oraz złożenie  w Urzędzie (osobiście lub poczta),
3. za pomocą  epuap-u:  wypełnienie formularza na epuap, podpisanie go elektronicznie profilem zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznych i przesłanie formularza na elektroniczna skrzynkę podawczą UG Porąbka  
Termin załatwienia sprawy Do 6 miesięcy
Opłaty Opłaty skarbowej nie pobiera się.

Cena nieruchomości zostaje ustalona na podstawie art. 67 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 roku Nr 102, poz. 651 z późn. zm.). Do ceny nieruchomości doliczane są koszty związane
z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży.

Koszty notarialne związane z zawarciem umowy a także sądowe związane z wpisem do ksiąg wieczystych ponosi nabywca.
Tryb odwoławczy Nie przysługuje
Uwagi Sprzedaż nieruchomości wymaga zgody Rady Gminy.

Nieruchomość jest zbywana w drodze bezprzetargowej, jeżeli:
1) jest zbywana na rzecz osoby, której przysługuje pierwszeństwo w jej nabyciu, stosownie do art. 34;
2) zbycie następuje między Skarbem Państwa a jednostką samorządu terytorialnego oraz między tymi jednostkami;
3) jest zbywana na rzecz osób, o których mowa w art. 68 ust. 1 pkt 2;
4) zbycie następuje w drodze zamiany lub darowizny;
5) sprzedaż nieruchomości następuje na rzecz jej użytkownika wieczystego;
6) przedmiotem zbycia jest nieruchomość lub jej części, jeśli mogą poprawić warunki zagospodarowania nieruchomości przyległej, stanowiącej własność lub oddanej w użytkowanie wieczyste osobie, która zamierza tę nieruchomość lub jej części nabyć, jeżeli nie mogą być zagospodarowane jako odrębne nieruchomości;
7) ma stanowić wkład niepieniężny (aport) do spółki albo wyposażenie nowo tworzonej państwowej lub samorządowej osoby prawnej, lub majątek tworzonej fundacji;
8) jest zbywana na rzecz zarządzającego specjalną strefą ekonomiczną, na której terenie jest położona;
9) przedmiotem zbycia jest udział w nieruchomości, a zbycie następuje na rzecz innych współwłaścicieli nieruchomości;
10) jest zbywana na rzecz kościołów i związków wyznaniowych, mających uregulowane stosunki z państwem, na cele działalności sakralnej;
11)  jest sprzedawana partnerowi prywatnemu lub spółce, o której mowa w art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym, jeżeli sprzedaż stanowi wniesienie wkładu własnego podmiotu publicznego, a wybór partnera prywatnego nastąpił w trybie przewidzianym w art. 4 ust. 1 lub 2 powołanej ustawy;
11) jest sprzedawana partnerowi prywatnemu lub spółce, o której mowa w art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym, jeżeli sprzedaż stanowi wniesienie wkładu własnego podmiotu publicznego, a wybór partnera prywatnego nastąpił w trybie przewidzianym w art. 4 ust. 1 lub 2 powołanej ustawy;
12) jest zbywana na rzecz podmiotów, o których mowa w art. 61 ust. 1;
13) jest zbywana na rzecz spółki celowej utworzonej na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 września 2007 r. o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 (Dz.U. z 2010 r. Nr 26, poz. 133) lub właściwych podmiotów wymienionych w art. 17 ust. 2 tej ustawy, realizujących przedsięwzięcia Euro 2012, w celu ich wykonania, w sytuacji gdy jej nabycie przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego nastąpiło w trybie przepisów ustawy z dnia 7 września 2007 r. o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012;
14) jest zbywana na rzecz inwestora realizującego inwestycję w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 czerwca 2011 r.
o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących (Dz.U. Nr 135, poz. 789).

Rada Gminy - w odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność jednostki samorządu terytorialnego, w drodze uchwały, może zwolnić z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe lub na realizację urządzeń infrastruktury technicznej albo innych celów publicznych, jeżeli cele te będą realizowane przez podmioty, dla których są to cele statutowe i których dochody przeznacza się w całości na działalność statutową. Przepis ten stosuje się również, gdy sprzedaż nieruchomości następuje na rzecz osoby, która dzierżawi nieruchomość na podstawie umowy zawartej co najmniej na 10 lat, jeżeli nieruchomość ta została zabudowana na podstawie zezwolenia na budowę. Przepisu tego nie stosuje się, w przypadku gdy o nabycie nieruchomości ubiega się więcej niż jeden podmiot spełniający powyższe warunki.

Właściwy organ sporządza i podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. Wykaz ten wywiesza się na okres 21 dni w siedzibie właściwego urzędu, a ponadto informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości, a także na stronach internetowych urzędu.

Osoby uprawnione do nabycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej na podstawie art. 34. ust. 1 pkt. 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami korzystają
z pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości, jeżeli złożą wniosek o nabycie nieruchomości, w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu, wraz
z oświadczeniem, że wyrażają zgodę na cenę w sposób określony w ustawie


Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2012-09-18 10:40:27
Data utworzenia 2012-09-12
Data udostępnienia 2012-09-18 10:40:27
Osoba odpowiedzialna Wiesława Szłapa
Udostępnił Pawel Zemanek