Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Dane podmiotu

Sposoby załatwienia spraw / Referat Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego

Nazwa Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.
Opis Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego
w prawo własności nieruchomości (Dz. U. Nr 175, poz. 1459 z późn. zm.)
Art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635
z późn.zm.)
Miejsce Urząd Gminy Porąbka ul.Krakowska 3
Samodzielne stanowisko ds mienia komunalnego
Pokój  nr 4
Informacja Tel: 33 827 28 08
fax: 33 827 28 00

 
 
Wymagane dokumenty Wniosek o przekształcenie praw wieczystego użytkowania w prawo własności.

Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:
1. odpis księgi wieczystej nieruchomości będącej przedmiotem przekształcenia;
2. kopia dokumentu na podstawie którego wieczysty użytkownik nabył prawo użytkowania wieczystego
3. dokumenty potwierdzające, że wnioskodawca jest następcą prawnym użytkowania wieczystego
4. dokumenty potwierdzające, że wnioskodawca jest następcą prawnym użytkowania wieczystego aktualny odpis z KRS-u, w przypadku gdy z wnioskiem   o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wystąpi osoba prawna.
Sposoby załatwienia spraw 1. osobiście - wizyta w Urzędzie
2. pobranie formularza ze strony internetowej, wypełnienie oraz złożenie w Urzędzie (osobiście lub poczta),
3. za pomocą  epuap-u:  wypełnienie formularza na epuap, podpisanie go elektronicznie profilem zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznych i przesłanie formularza na elektroniczna skrzynkę podawczą UG Porąbka  
Termin załatwienia sprawy 60 dni

Opłaty
Opłata skarbowa od wydania decyzjo administracyjnej - 10 zł
Tryb odwoławczy Od decyzji o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bielsku Białej za pośrednictwem Wójta Gminy Porąbka  w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
Uwagi Z żądaniem przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności mogą wystąpić:
- Osoby fizyczne i prawne będące w dniu 13 października 2005 r. użytkownikami użytkownikami wieczystymi nieruchomości
- Osoby fizyczne będące w dniu 13 października 2005 r. użytkownikami wieczystymi nieruchomości, jeżeli użytkowanie wieczyste uzyskały w zamian za wywłaszczenie lub przejęcie nieruchomości gruntowej na rzecz Skarbu Państwa na podstawie innych tytułów, przed dniem 5 grudnia 1990 r.
- Osoby fizyczne i prawne będące następcami prawnymi osób, o których mowa powyżej
- Osoby, które prawo użytkowania wieczystego albo udział w tym prawie uzyskały po dniu 13 października 2005 r.

W przypadku współużytkowania wieczystego z żądaniem przekształcenia występują wszyscy współużytkownicy wieczyści. Z żądaniem przekształcenia mogą wystąpić współużytkownicy wieczyści, których suma udziałów wynosi co najmniej połowę. Jeżeli co najmniej jeden współużytkownik wieczysty zgłosi sprzeciw wobec złożonego wniosku o przekształcenie, właściwy organ zawiesza

Prawo użytkowania wieczystego przekształca się w prawo własności nieruchomości
z dniem, w którym decyzja o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego
w prawo własności nieruchomości stała się ostateczna. Decyzja ta stanowi podstawę wpisu do księgi wieczystej i nie narusza praw osób trzecich.

Osoba, na rzecz której zostało przekształcone prawo użytkowania wieczystego
w prawo własności nieruchomości, jest obowiązana do uiszczenia dotychczasowemu właścicielowi opłaty z tytułu tego przekształcenia. Opłata ta może na wniosek użytkownika wieczystego zostać rozłożona na raty, na czas nie krótszy niż 10 lat i nie dłuższy niż 20 lat, chyba że wnioskodawca wystąpi o okres krótszy niż 10 lat. Nieuiszczenia część opłaty, rozłożonej na raty, podlega oprocentowaniu przy zastosowaniu stopy procentowej równej stopie redyskontowej weksli stosowanej przez Narodowy Bank Polski

Wierzytelność z tytułu opłaty,, podlega zabezpieczeniu hipoteką przymusową na nieruchomości objętej przekształceniem prawa wieczystego użytkowania w prawo własności.  W przypadku przekształcenia udziału w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości związanego z odrębną własnością lokalu, hipoteka przymusowa obciąża nieruchomość lokalową osoby, na rzecz której nastąpiło przekształcenie. Podstawą wpisu hipoteki jest ostateczna decyzja, o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.
W odniesieniu do nieruchomości lub jej części wpisanej do rejestru zabytków, opłatę za przekształcenie, obniża się o 50%.
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2012-09-18 10:40:27
Data utworzenia 2012-09-18
Data udostępnienia 2012-09-18 10:40:27
Osoba odpowiedzialna Wiesława Szłapa
Udostępnił Pawel Zemanek