Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Dane podmiotu

Sposoby załatwienia spraw / Referat Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego

Nazwa Odszkodowanie za działki wydzielone pod drogi gminne na wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego.
Opis Podstawa prawna:
Art. 98 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 roku Nr 102, poz. 651 z późn. zm.)

Miejsce Urząd Gminy Porąbka ul.Krakowska 3
Samodzielne stanowisko ds mienia komunalnego
Pokój  nr 4
Informacja Tel: 33 827 28 08
fax: 33 827 28 00

 
Wymagane dokumenty Wniosek o ustalenie odszkodowania za działkę gruntu wydzieloną pod drogę gminną lub na poszerzenie istniejących dróg publicznych w trybie art. 98 ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami
Do wniosku należy dołączyć
" Dokument stwierdzający tytuł prawny do nieruchomości - kopia, oryginał do wglądu,
" Decyzję zatwierdzającą podział nieruchomości wraz z mapą z projektem podziału- kopia, oryginały do wglądu.
Sposoby załatwienia spraw 1. osobiście - wizyta w Urzędzie
2. pobranie formularza ze strony internetowej, wypełnienie oraz złożenie w Urzędzie (osobiście lub poczta),
3. za pomocą  epuap-u:  wypełnienie formularza na epuap, podpisanie go elektronicznie profilem zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznych i przesłanie formularza na elektroniczna skrzynkę podawczą UG Porąbka  
Termin załatwienia sprawy 30 dni
Opłaty Postępowanie zwolnione od opłaty skarbowej na podstawie art. 2 ust. 1 pkt. 1 lit. h) ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2006 roku Nr 225, poz. 1635 z późn.zm.)
Tryb odwoławczy Nie przysługuje.
Uwagi
Działki gruntu wydzielone pod drogi gminne z nieruchomości, której podział został dokonany na wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego, przechodzą, z mocy prawa, na własność gminy z dniem, w którym decyzja zatwierdzająca podział stała się ostateczna albo orzeczenie o podziale prawomocne. Sytuacja ta ma również zastosowanie przy wydzielaniu działek gruntu po poszerzenie istniejących dróg publicznych.

Zgodnie z art. 98 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami za działki gruntu wydzielone pod drogi gminne lub na poszerzenie istniejących dróg publicznych, przysługuje odszkodowanie w wysokości uzgodnionej między właścicielem lub użytkownikiem wieczystym a Wójtem Gminy Porąbka.

W przypadku złożenia przez wnioskodawcę kompletu dokumentów, rozpoczynają się negocjacje prowadzące do ustalenia wysokości odszkodowania. Z chwilą ustalenia wysokości odszkodowania przez obie strony sporządzony jest protokół uzgodnień zawierający wynik przeprowadzonych negocjacji, wysokość odszkodowania i warunki jego zapłaty.

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia w terminie 7 dni, zgodnie z art. 64 Kpa.
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2012-09-17 17:45:20
Data utworzenia 2012-09-12
Data udostępnienia 2012-09-17 17:45:19
Osoba odpowiedzialna Wiesława Szłapa
Udostępnił Pawel Zemanek