Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Dane podmiotu

Sposoby załatwienia spraw / Referat Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego

Nazwa Rozpatrywanie wniosków dotyczących roszczeń związanych ze skutkami uchwalenia planu miejscowego albo jego zmiany: 1) o odszkodowanie za poniesioną rzeczywistą szkodę (art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym); 2) o wykupienie nieruchomości lub jej części (art. 36 ust. 1 pkt 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym); 3) o odszkodowanie równe obniżeniu wartości nieruchomości (art. 36 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym);
Opis Podstawa prawna:

Art. 36 ust. 1 i 3 oraz art. 37 ust. 1, 3, 9, 10 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r, poz. 647).
Miejsce Urząd Gminy  Porąbka ul.Krakowska 3
Referat Inwestycji i Gospodarki Komunalnej
Pokój  nr 5
Informacja Tel: 33 827 28 17
fax: 33 827 28 00

 
Wymagane dokumenty 1. Wniosek pisemny zawierający wyraźne wskazanie roszczenia, z którym wnioskodawca występuje (o odszkodowanie za poniesioną rzeczywistą szkodę, o wykupienie nieruchomości lub jej części albo o odszkodowanie równe obniżeniu wartości nieruchomości) oraz nieruchomości objętej roszczeniem (numer księgi wieczystej oraz oznaczenie nieruchomości, tj. numer działki ewidencyjnej, numer obrębu i jednostka ewidencyjna).
2. W przypadku zgłoszenia roszczenia o odszkodowanie za poniesioną rzeczywistą szkodę (art. 36 ust. 1 pkt 1) należy:
- przedłożyć aktualne poświadczenie prawa własności albo prawa użytkowania wieczystego (odpis księgi wieczystej lub inne dokumenty potwierdzające tytuł prawny do nieruchomości),
- przedłożyć dowody na okoliczność, iż w związku z uchwaleniem planu miejscowego albo jego zmianą korzystanie przez właściciela albo użytkownika wieczystego z nieruchomości lub jej części w dotychczasowy sposób lub zgodny z dotychczasowym przeznaczeniem stało się niemożliwe bądź istotnie ograniczone. (Należy podkreślić, iż porównanie "dotychczasowego przeznaczenia" z "obowiązującym przeznaczeniem" ma miejsce wyłącznie w sytuacji zmiany planu miejscowego, przez co należy rozumieć zmianę jego ustaleń bądź też uchwalenie w miejsce istniejącego nowego planu miejscowego. Jeżeli bezpośrednio przed uchwaleniem obecnie obowiązującego planu miejscowego nieruchomość nie podlegała ustaleniom żadnego obowiązującego planu miejscowego porównanie skutków uchwalenia planu miejscowego dotyczy przeznaczenia nieruchomości w uchwalonym planie miejscowym i korzystania z nieruchomości w sposób dotychczasowy.)
- przedłożyć dowody na okoliczność, iż na skutek wystąpienia wyżej wymienionej przesłanki właściciel albo użytkownik wieczysty nieruchomości poniósł rzeczywistą szkodę,
-  podać udokumentowaną wysokość odszkodowania.
3. W przypadku zgłoszenia roszczenia o wykupienie nieruchomości lub jej części (art. 36 ust. 1 pkt 2) należy przedłożyć:
- aktualne poświadczenie prawa własności albo prawa użytkowania wieczystego (odpis księgi wieczystej lub inne dokumenty potwierdzające tytuł prawny do nieruchomości),
- dowody na okoliczność, iż w związku z uchwaleniem planu miejscowego albo jego zmianą korzystanie przez właściciela albo użytkownika wieczystego z nieruchomości lub jej części w dotychczasowy sposób lub zgodny z dotychczasowym przeznaczeniem stało się niemożliwe bądź istotnie ograniczone. (Należy podkreślić, iż porównanie "dotychczasowego przeznaczenia" z "obowiązującym przeznaczeniem" ma miejsce wyłącznie w sytuacji zmiany planu miejscowego, przez co należy rozumieć zmianę jego ustaleń bądź też uchwalenie w miejsce istniejącego nowego planu miejscowego. Jeżeli bezpośrednio przed uchwaleniem obecnie obowiązującego planu miejscowego nieruchomość nie podlegała ustaleniom żadnego obowiązującego planu miejscowego porównanie skutków uchwalenia planu miejscowego dotyczy przeznaczenia nieruchomości w uchwalonym planie miejscowym i korzystania z nieruchomości w sposób dotychczasowy.)
4. W przypadku zgłoszenia roszczenia o odszkodowanie równe obniżeniu wartości nieruchomości (art. 36 ust. 3) należy:
- przedłożyć wypis z aktu notarialnego dotyczącego umowy, której przedmiotem jest zbycie nieruchomości,
- przedłożyć dowód w postaci opinii sporządzonej przez rzeczoznawcę majątkowego w formie operatu szacunkowego na okoliczność, iż w związku z uchwaleniem planu miejscowego albo jego zmianą nastąpiło obniżenie wartości nieruchomości, (Operat szacunkowy powinien zostać wykonany zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, z późn. zm.) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2109, z późn. zm.) z uwzględnieniem art. 37 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz zgodnie ze standardami zawodowymi rzeczoznawców majątkowych zatwierdzonymi przez Polską Federację Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych. Należy podkreślić, iż porównanie "dotychczasowego przeznaczenia" z "obowiązującym przeznaczeniem" ma miejsce wyłącznie w sytuacji zmiany planu miejscowego, przez co należy rozumieć zmianę jego ustaleń bądź też uchwalenie w miejsce istniejącego nowego planu miejscowego. Jeżeli bezpośrednio przed uchwaleniem obecnie obowiązującego planu miejscowego nieruchomość nie podlegała ustaleniom żadnego obowiązującego planu miejscowego porównanie skutków uchwalenia planu miejscowego dotyczy przeznaczenia nieruchomości w uchwalonym planie miejscowym i korzystania z nieruchomości w sposób dotychczasowy.)
- podać udokumentowaną wysokość odszkodowania,
- przedłożyć oświadczenie, iż nie skorzystano z praw, o których mowa w art. 36 ust. 1 i 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, tj. w stosunku do objętej wnioskiem nieruchomości nie zostało zrealizowane ani roszczenie o odszkodowanie za poniesioną rzeczywistą szkodę ani roszczenie o wykupienie nieruchomości lub jej części ani też realizacja ww. roszczeń nie nastąpiła w drodze zaoferowania przez gminę właścicielowi albo użytkownikowi wieczystemu nieruchomości zamiennej.
5. Pełnomocnictwo - jeżeli wnioskodawca jest reprezentowany przez inną osobę.
Dokumenty wymienione w pkt. 2-5 winny zostać złożone w oryginale lub
w uwierzytelnionych kopiach.
Sposoby załatwienia spraw 1. osobiście - wizyta w Urzędzie
2. pobranie formularza ze strony internetowej, wypełnienie oraz złożenie w Urzędzie (osobiście lub poczta),
3. za pomocą  epuap-u:  wypełnienie formularza na epuap, podpisanie go elektronicznie profilem zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznych i przesłanie formularza na elektroniczna skrzynkę podawczą UG Porąbka  
Termin załatwienia sprawy Do 6 miesięcy od dnia złożenia kompletnego wniosku.
Opłaty Postępowanie nie podlega opłatom.

Tryb odwoławczy Spory w sprawach, o których mowa w art. 36 ust. 1 i 3, rozstrzygają sądy powszechne.
Uwagi Wniosek może złożyć osoba, która była właścicielem albo użytkownikiem wieczystym nieruchomości w dniu, gdy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego albo jego zmiana weszły w życie, gdyż tylko tej osoby dotyczą skutki uchwalenia planu miejscowego albo jego zmiany, o których mowa w art. 36 ust. 1 i 3 ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Realizacja roszczeń, o których mowa w art. 36 ust. 1 i 3 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (wypłata odszkodowania za poniesioną rzeczywistą szkodę, wykupienie nieruchomości lub jej części, wypłata odszkodowania równego obniżeniu wartości nieruchomości), po ich udokumentowaniu i wykazaniu, następuje w terminach uzgodnionych przez właściciela (użytkownika wieczystego) oraz Gminę Porąbka

Realizacja roszczeń, o których mowa w art. 36 ust. 1 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (wypłata odszkodowania za poniesioną rzeczywistą szkodę, wykupienie nieruchomości lub jej części), może nastąpić również w drodze zaoferowania przez gminę właścicielowi albo użytkownikowi wieczystemu nieruchomości zamiennej. Z dniem zawarcia umowy zamiany roszczenia wygasają.

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia w terminie 7 dni, zgodnie z art. 64 Kpa.
Plik. Brak wzorca wniosku.
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2020-06-15 14:33:37
Data utworzenia 2012-09-10
Data udostępnienia 2012-09-17 17:04:24
Osoba odpowiedzialna Diana Kuźma
Udostępnił Pawel Zemanek