Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Dane podmiotu

Sposoby załatwienia spraw / Referat Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego

Nazwa Zatwierdzenie podziału nieruchomości.
Opis Podstawa prawna:

Rozdział 1 – art. od 92 do 100 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 roku Nr 102, poz. 651 z późn. zm.)

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 07 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu
i trybu dokonywania podziałów nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 268, poz. 2664).

Art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. 2000 Nr 98, poz. 1071 z późn.zm.)

Miejsce Urząd Gminy Porąbka ul.Krakowska 3
Informacja  
Tel: 33 827 28 08
fax: 33 827 28 00
Wymagane dokumenty. Po uzyskaniu dla wstępnego projektu podziału nieruchomości - ostatecznego pozytywnego postanowienia nieruchomości zleca geodecie dokonanie podziału na gruncie, następnie składa wniosek o wydanie decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości do którego należy dołączyć następujące dokumenty:

" Mapa z projektem podziału minimum 4 egz. - przyjęta do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
" Protokół przyjęcia granic nieruchomości
" Wykaz zmian gruntowych
" Kopia wstępnego projektu podziału wraz z postanowieniem opiniującym wstępny projekt podziału
" Dokument stwierdzający tytuł prawny do nieruchomości
" Wypis z katastru nieruchomości i kopie mapy katastralnej obejmującej nieruchomość podlegającą podziałowi
" Wykaz synchronizacyjny, jeżeli oznaczenie działek gruntu w katastrze nieruchomości jest inne niż w księdze wieczystej
" Opinia techniczna sporządzona przez uprawnioną osobę, w przypadku podziału nieruchomości zabudowanej, jeżeli proponowany podział powoduje także podział budynku (art. 93 ust. 3 lit. b) ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami)
" Pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków, jeżeli nieruchomość wpisana jest do rejestru zabytków.
" Aktualny odpis z właściwego rejestru - dla osób innych niż osoby fizyczne
Sposoby załatwienia spraw. 1. osobiście - wizyta w Urzędzie
2. pobranie formularza ze strony internetowej, wypełnienie oraz złożenie w Urzędzie (osobiście lub poczta),
3. za pomocą  epuap-u:  wypełnienie formularza na epuap, podpisanie go elektronicznie profilem zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznych i przesłanie formularza na elektroniczna skrzynkę podawczą UG Porąbka  
Termin załatwienia sprawy 30 dni
Opłaty Postępowanie zwolnione od opłaty skarbowej na podstawie art. 2 ust. 1 pkt. 1 lit. h) ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2006 roku Nr 225, poz. 1635 z późn.zm.)
Tryb odwoławczy. Od decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bielsku Białej za pośrednictwem Wójta Gminy Porąbka w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

Jeżeli w ciągu 14 dni od daty potwierdzenia odbioru decyzji przez stronę nie zostanie wniesione odwołanie od decyzji, decyzja staje się ostateczna. Wnioskodawca może zgłosić się w Referacie Inwestycji i Gospodarki Komunalnej gdzie otrzyma klauzulę ostateczności.
Uwagi. W przypadku, gdy podział nieruchomości ma nastąpić niezależnie od ustaleń planu miejscowego, na podstawie art. 95 ustawy o gospodarce nieruchomościami, postanowienie nie jest wymagane, a we wniosku należy wskazać cel dokonania podziału.

Podział nieruchomości położonych na obszarach przeznaczonych w planach miejscowych na cele rolne i leśne, a w przypadku braku planu miejscowego wykorzystywanych na cele rolne i leśne, powodujący wydzielenie działek gruntu o powierzchni mniejszej niż 0,3000 ha, jest dopuszczalny pod warunkiem, że działka ta zostanie przeznaczona na powiększenie sąsiedniej nieruchomości lub dokonana zostanie regulacja granic między sąsiadującymi nieruchomościami.
W w/w sytuacji w decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości określa się termin na przeniesienie praw do wydzielanych działek gruntu, który nie może być dłuższy niż miesięcy od dnia, w którym decyzja zatwierdzająca podział stanie się ostateczna.

Jeżeli przedmiotem podziału jest nieruchomość zabudowana, a proponowany jej podział powoduje także podział budynku, granice projektowanych do wydzielenia działek gruntu powinny przebiegać wzdłuż pionowych płaszczyzn, które tworzone są przez ściany oddzielenia przeciwpożarowego usytuowane na całej wysokości budynku od fundamentu do przykrycia dachu. W budynkach, w których nie ma ścian oddzielenia przeciwpożarowego, granice projektowanych do wydzielenia działek gruntu powinny przebiegać wzdłuż pionowych płaszczyzn, które tworzone są przez ściany usytuowane na całej wysokości budynku od fundamentu do przykrycia dachu, wyraźnie dzielące budynek na dwie odrębnie wykorzystywane części, które mają własne wejścia i są wyposażone w odrębne instalacje.

Jeżeli nieruchomość jest przedmiotem współwłasności lub współużytkowania wieczystego, podziału można dokonać na wniosek wszystkich współwłaścicieli albo współużytkowników wieczystych

Ostateczna decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości stanowi podstawę do ujawnienia podziału w księdze wieczystej oraz zawarcia notarialnej umowy sprzedaży, darowizny lub zamiany nieruchomości

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia w terminie 7 dni, zgodnie z art. 64 Kpa.
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2021-03-19 08:42:50
Data utworzenia 2012-09-06
Data udostępnienia 2012-09-17 17:04:24
Osoba odpowiedzialna Diana Kuźma
Udostępnił Adrian Legut