Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Dane podmiotu

Sposoby załatwienia spraw / Referat Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego

Nazwa Oddanie nieruchomości w trwały zarząd.
Opis Podstawa prawna:
Art. od 43 do 46 oraz od 82 do 90 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 roku Nr 102, poz. 651 z późn. zm.)
Art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. 2000 Nr 98, poz. 1071 z późn.zm.)
Miejsce Urząd Gminy Porąbka ul.Krakowska 3
Informacja Tel: 33 827 28 17
fax: 33 827 28 00

 
Wymagane dokumenty Wniosek jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej.

Do wniosku należy dołączyć:
- wypis i wyrys z rejestru gruntów
- mapę sytuacyjno -wysokościową
- kopia statutu jednostki organizacyjnej
Sposoby załatwienia spraw 1. osobiście - wizyta w Urzędzie
2. pobranie formularza ze strony internetowej, wypełnienie oraz złożeniew Urzędzie (osobiście lub poczta),
3. za pomocą  epuap-u:  wypełnienie formularza na epuap, podpisaniego elektronicznie profilem zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznych i przesłanie formularza na elektroniczna skrzynkę podawczą UG Porąbka  
Termin załatwienia sprawy Uzależniony od specyfiki sprawy .
Opłaty. Postępowanie zwolnione od opłaty skarbowej.
Tryb odwoławczy. Od decyzji ustanawiającej trwały zarząd nieruchomości przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bielsku Białej za pośrednictwem Wójta Gminy Porąbka w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

Jeżeli w ciągu 14 dni od daty potwierdzenia odbioru decyzji przez stronę nie zostanie wniesione odwołanie od decyzji, decyzja staje się ostateczna. Wnioskodawca może zgłosić się w Referacie Inwestycji i Gospodarki Komunalnej gdzie otrzyma klauzulę ostateczności.
Uwagi Opłaty z tytułu trwałego zarządu ustala się według stawki procentowej od ceny nieruchomości.

Wysokość stawek procentowych opłat rocznych jest uzależniona od celu, na jaki nieruchomość została oddana, i wynosi:
 za nieruchomości na cele obronności i bezpieczeństwa państwa, w tym ochrony przeciwpożarowej - 0, 1 % ceny
 za nieruchomości oddane na cele mieszkaniowe, na realizację urządzeń infrastruktury technicznej i innych celów publicznych, działalność charytatywną, opiekuńczą, kulturalną, leczniczą, oświatową, naukową, badawczo-rozwojową, wychowawczą, sportową lub turystyczną, a także na siedziby organów władzy i administracji publicznej - 0,3% ceny
 za pozostałe nieruchomości - 1% ceny

Nie pobiera się opłaty rocznej za nieruchomości oddane w trwały zarząd pod drogi publiczne, parki, zieleńce, ogrody botaniczne ogrody zoologiczne, parki narodowe oraz rezerwaty przyrody.
Wysokość opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu nieruchomości może być aktualizowana, nie częściej niż raz w roku, jeżeli wartość tej nieruchomości ulegnie zmianie. Zaktualizowaną opłatę roczną ustala się według dotychczasowej stawki procentowej od wartości nieruchomości określonej na dzień aktualizacji opłaty.

Właściwy organ może, na wniosek jednostki organizacyjnej złożony nie później niż 14 dni przed upływem terminu uiszczenia opłaty rocznej, ustalić inny termin uiszczenia tej opłaty, nieprzekraczający danego roku kalendarzowego.

Ostateczna decyzja stanowi podstawę do ujawnienia trwałego zarządu w księdze wieczystej.

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia w terminie 7 dni, zgodnie z art. 64 Kpa.
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2020-06-15 14:33:38
Data utworzenia 2012-09-11
Data udostępnienia 2012-09-17 17:04:24
Osoba odpowiedzialna Diana Kuźma
Udostępnił Adrian Legut