Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Dane podmiotu

Sposoby załatwienia spraw / Referat Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego

Nazwa Ustalenie wysokości jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub jego zmianą przed zbyciem.
Opis Podstawa prawna:

Art. 37 ust. 7 w związku z art. 36 ust. 4 oraz art. 37 ust. 1, 3, 4, 11 i art. 87 ust. 3a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. z 2012 , poz. 647).

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity
Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, z późn. zm.).

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego (Dz. U. Nr 207, poz. 2109
z późn. zm.).

Art. 35 § 3, art. 36, art. 104, art. 127 § 1 i 2, art. 129 § 1 i 2 oraz art. 262 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.).

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635
z późn. zm.).

Uchwała Rady Gminy Porąbka Nr XXVIII/185/09 z dnia 11.03.2009 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Porąbka (Dz. Urzęd. Woj. Śląskiego Nr 79 poz. 1776 z dnia 12 maja 2009 r.)

Miejsce Urząd gminy Porąbka ul.Krakowska 3
Informacja Tel: 33 827 28 17
fax: 33 827 28 00

 
Wymagane dokumenty Wniosek o ustalenie jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości
w związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub jego zmianą przed zbyciem.  
Do wniosku należy dołączyć:
-  aktualny odpis z księgi wieczystej
-  mapę ewidencyjną
- wypis i wyrys z planu miejscowego obowiązującego przed uchwaleniem nowego planu zagospodarowania przestrzennego lub jego zmianą
- wypis i wyrys z planu miejscowego lub zmiany planu z miejscowego obecnie  obowiązującego
-  dowód wniesienia (uiszczenia) opłaty skarbowej
Sposoby załatwienia spraw 1. osobiście - wizyta w Urzędzie
2. pobranie formularza ze strony internetowej, wypełnienie oraz złożenie w Urzędzie (osobiście lub poczta),
3. za pomocą  epuap-u:  wypełnienie formularza na epuap, podpisanie   go elektronicznie profilem zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznych i przesłanie formularza na elektroniczna skrzynkę podawczą UG Porąbka  
Termin załatwienia sprawy Do 2 miesięcy od daty zgromadzenia pełnej dokumentacji.

Opłaty Opłata skarbowa za wydanie decyzji administracyjnej - 10,00 złotych

Sposoby wnoszenia opłaty 1. Kasa UG Porąbka  ul. Krakowska 3

2. Wpłata na rachunek bankowy: 49 8124 0009 2001 0000 0824 0006
Tryb odwoławczy Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bielsku Białej za pośrednictwem Wójta Gminy Porąbka w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

Jeżeli w ciągu 14 dni od daty potwierdzenia odbioru decyzji przez stronę nie zostanie wniesione odwołanie od decyzji, decyzja staje się ostateczna. Wnioskodawca może zgłosić się w Referacie Inwestycji i Gospodarki Komunalnej gdzie otrzyma klauzulę ostateczności.
Uwagi Wniosek o ustalenie wysokości opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego uchwaleniem bądź zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (tzw. renty planistycznej) może złożyć właściciel albo użytkownik wieczysty nieruchomości, której wartość wzrosła w związku z uchwaleniem lub zmianą planu miejscowego.
Jeżeli nieruchomość jest przedmiotem współwłasności lub współużytkowania wieczystego i każdy ze współwłaścicieli lub współużytkowników wieczystych chce ustalenia, w drodze decyzji, wysokości opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego uchwaleniem bądź zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (tzw. renty planistycznej) to wniosek taki musi być podpisany przez wszystkich współwłaścicieli.
W przypadku zbycia nieruchomości przed datą wydania decyzji o ustaleniu wysokości opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego uchwaleniem bądź zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (tzw. renty planistycznej) należy o powyższym fakcie niezwłocznie poinformować organ prowadzący przedmiotowe postępowanie, gdyż art. 37 ust. 7 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym przewiduje możliwość ustalenia renty planistycznej na wniosek wyłącznie przed zbyciem nieruchomości. Wobec powyższego przedmiotowe postępowanie zakończy się wydaniem decyzji o umorzeniu postępowania zgodnie z art. 105 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego,
a następnie zostanie wszczęte z urzędu postępowanie w sprawie ustalenia opłaty
z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (tzw. renty planistycznej) zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Jeżeli zbycie nieruchomości nastąpi w trakcie sporządzania przez rzeczoznawcę majątkowego operatu szacunkowego lub w okresie późniejszym, ale przed datą wydania decyzji w sprawie ustalenia wysokości renty planistycznej lub jeżeli na tym etapie nastąpi wycofanie wniosku, wnioskodawca obciążany jest kosztami postępowania (w tym sporządzanego operatu szacunkowego).
Postępowanie w sprawie ustalenia opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (tzw. renty planistycznej) może zostać wszczęte na wniosek lub z urzędu. Ustalenie wysokości renty planistycznej na wniosek jest przedmiotem niniejszej procedury.
Z kolei ustalenie wysokości renty planistycznej z urzędu dotyczy przypadków, gdy wszczęcie postępowania następuje po otrzymaniu przesłanego przez notariusza - zgodnie z art. 37 ust. 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - wypisu z aktu notarialnego dotyczącego umowy, której przedmiotem jest zbycie nieruchomości objętej ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia w terminie 7 dni, zgodnie z art. 64 Kpa.
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2020-06-15 14:33:38
Data utworzenia 2012-09-10
Data udostępnienia 2012-09-17 17:04:24
Osoba odpowiedzialna Diana Kuźma
Udostępnił Adrian Legut