Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Dane podmiotu

Sposoby załatwienia spraw / Referat Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego

Nazwa Oddanie nieruchomości w dzierżawę na czas oznaczony powyżej 3 lat lub na czas nieoznaczony.
Opis Podstawa prawna:

Art. 13 ust. 1 oraz art. 35 ust. 1 i 2, art. 37 ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 roku Nr 102, poz. 651 z późn. zm.)

Art. 659-709 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn.zm.)

Art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a) oraz art. 43 i 45 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 2001 Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.)
Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości z dnia 14 września 2004 r. (Dz.U. Nr 207, poz. 2108 z późn.zm.)
Miejsce Urząd Gminy Porąbka ul.Krakowska 3
Informacja Tel: 33 827 28 17
fax: 33 827 28 00

 
Wymagane dokumenty Wniosek o zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości na czas oznaczony powyżej 3 lat lub na czas nieoznaczony  

Do wniosku należy dołączyć:
-  zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej /w przypadku spółek
 cywilnych umowa zawarcia spółki cywilnej, w przypadku spółek kapitałowych,
  aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego/-oryginał lub kopia
- Organ może zażądać załączników innych niż wymienione jeżeli rozstrzygniecie
  sprawy tego wymaga.
Sposoby załatwienia spraw 1. osobiście - wizyta w Urzędzie
2. pobranie formularza ze strony internetowej, wypełnienie oraz złożenie w Urzędzie (osobiście lub poczta),
3. za pomocą  epuap-u:  wypełnienie formularza na epuap, podpisanie go elektronicznie profilem zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznych i przesłanie formularza na elektroniczna skrzynkę podawczą UG Porąbka  
Termin załatwienia sprawy Do  90 dni
Opłaty Wniosek zwolniony z opłaty skarbowej.
Tryb odwoławczy Brak
Uwagi Zawarcie umowy dzierżawy na czas oznaczony powyżej 3 lat lub na czas nieoznaczony wymaga zgody Rady Gminy.

Zawarcie umowy dzierżawy na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony następuje w drodze przetargu.

Rada Gminy może wyrazić zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy.

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia w terminie 7 dni, zgodnie z art. 64 Kpa.
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2020-12-10 11:53:56
Data utworzenia 2012-09-11
Data udostępnienia 2012-09-17 17:04:24
Osoba odpowiedzialna Diana Kuźma
Udostępnił Adrian Legut