Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Dane podmiotu

Sposoby załatwienia spraw / Referat Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego

Nazwa Oddanie nieruchomości w dzierżawę na okres do 3 lat.
Opis Podstawa prawna:
Art. 13 ust. 1 oraz art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 roku Nr 102, poz. 651 z późn. zm.)

Art. 659-709 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn.zm.)

Art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a) oraz art. 43 i 45 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 2001 Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.)
Miejsce Urząd Gminy Porąbka ul.Krakowska 3
Informacja Tel: 33 827 28 17
fax: 33 827 28 00

 
Wymagane dokumenty Wniosek o oddanie nieruchomości w dzierżawę na okres do 3 lat.  

Do wniosku należy dołączyć:
-  mapę ewidencyjną z zaznaczonym terenem wnioskowanej dzierżawy.
-  zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej /w przypadku spółek
 cywilnych umowa zawarcia spółki cywilnej, w przypadku spółek kapitałowych,
  aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego/-oryginał lub kopia
- Organ może zażądać załączników innych niż wymienione jeżeli rozstrzygniecie
  sprawy tego wymaga.
Sposoby załatwienia spraw 1. osobiście - wizyta w Urzędzie
2. pobranie formularza ze strony internetowej, wypełnienie oraz złożenie w Urzędzie (osobiście lub poczta),
3. za pomocą  epuap-u:  wypełnienie formularza na epuap, podpisanie go elektronicznie profilem zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznych i przesłanie formularza na elektroniczna skrzynkę podawczą UG Porąbka  
Termin załatwienia sprawy 30 dni
Opłaty Wniosek zwolniony z opłaty skarbowej
Tryb odwoławczy Brak
Uwagi Zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami podpisanie umowy dzierżawy poprzedza sporządzenie i podanie do publicznej wiadomości  (wywieszenie na okres 21 dni w siedzibie urzędu) wykazu nieruchomości lub jej części przeznaczonej do oddania w dzierżawę. Ponadto informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej lub w sposób zwyczajowo przyjęty a także na stronach internetowych urzędu.

Warunki dzierżawy określa umowa dzierżawy.

Wysokość czynszu z tytułu dzierżawy ustalona jest w umowie.

Oprócz stawki czynszu dzierżawca zobowiązany jest uiszczania podatku od nieruchomości

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia w terminie 7 dni, zgodnie z art. 64 Kpa
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2020-12-10 11:53:56
Data utworzenia 2012-09-12
Data udostępnienia 2012-09-17 15:54:17
Osoba odpowiedzialna Diana Kuźma
Udostępnił Adrian Legut