Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Dane podmiotu

Sposoby załatwienia spraw / Referat Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego

Nazwa Aktualizacja opłaty rocznej z tytułu wieczystego użytkowania.
Opis Podstawa prawna:
Art. 72 i art. od 77 do 79 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 roku Nr 102, poz. 651 z późn. zm.)
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. 2000 Nr 98, poz. 1071 z późn.zm.)
Miejsce Urząd Gminy Porąbka ul.Krakowska 3
Informacja  
Tel: 33 827 28 17
fax: 33 827 28 00

Wymagane dokumenty Wniosek użytkownika wieczystego o aktualizację opłaty rocznej z tytułu wieczystego użytkowania.  
Do wniosku należy dołączyć:
- operat szacunkowy określający wartość rynkową nieruchomości wykonany celem
  aktualizacji opłaty rocznej z tytułu wieczystego użytkowania
-  aktualny odpis z księgi wieczystej
Sposoby załatwienia spraw 1. osobiście - wizyta w Urzędzie
2. pobranie formularza ze strony internetowej, wypełnienie oraz złożenie w Urzędzie (osobiście lub poczta),
3. za pomocą  epuap-u:  wypełnienie formularza na epuap, podpisanie go elektronicznie profilem zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznych i przesłanie formularza na elektroniczna skrzynkę podawczą UG Porąbka  
Termin załatwienia sprawy 60 dni
Opłaty Postępowanie zwolnione od opłaty skarbowej na podstawie art. 2 ust. 1 pkt. 1 lit. h) ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2006 roku Nr 225, poz. 1635 z późn.zm.)
Tryb odwoławczy Użytkownik wieczysty może, w terminie 30 dni od dnia otrzymania wypowiedzenia lub odmowy aktualizacji opłaty rocznej złożyć do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bielsku Białej, ul. 3 Maja 1 wniosek, że aktualizacja opłaty lub odmowa aktualizacji opłaty jest nieuzasadniona albo jest uzasadniona w innej wysokości.
Wniosek do Samorządowego Kolegium odwoławczego składa się na piśmie w dwóch egzemplarzach.
Uwagi Wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, podlega aktualizacji nie częściej niż raz na 3 lata, jeżeli wartość tej nieruchomości ulegnie zmianie. Zaktualizowaną opłatę roczną ustala się, przy zastosowaniu dotychczasowej stawki procentowej, od wartości nieruchomości określonej na dzień aktualizacji opłaty.

W przypadku gdy zaktualizowana wysokość opłaty rocznej przewyższa co najmniej dwukrotnie wysokość dotychczasowej opłaty rocznej, użytkownik wieczysty wnosi opłatę roczną w wysokości odpowiadającej dwukrotności dotychczasowej opłaty rocznej. Pozostałą kwotę ponad dwukrotność dotychczasowej opłaty (nadwyżka) rozkłada się na dwie równe części, które powiększają opłatę roczną w następnych dwóch latach. Opłata roczna w trzecim roku od aktualizacji jest równa kwocie wynikającej z tej aktualizacji.

Aktualizacji opłaty rocznej dokonuje się z urzędu albo na wniosek użytkownika wieczystego nieruchomości gruntowej, na podstawie wartości nieruchomości gruntowej określonej przez rzeczoznawcę majątkowego. Właściwy organ wypowiada na piśmie wysokość dotychczasowej opłaty, do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego, przesyłając równocześnie ofertę przyjęcia jej nowej wysokości.

Przy aktualizacji opłaty, na poczet różnicy między opłatą dotychczasową a opłatą zaktualizowaną zalicza się wartość nakładów poniesionych przez użytkownika wieczystego nieruchomości na budowę poszczególnych urządzeń infrastruktury technicznej po dniu dokonania ostatniej aktualizacji.

Zaliczenie wartości nakładów poniesionych przez użytkownika wieczystego nieruchomości na budowę poszczególnych urządzeń infrastruktury technicznej następuje również w przypadku, gdy nie zostały one uwzględnione w poprzednio dokonywanych aktualizacjach.

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia w terminie 7 dni, zgodnie z art. 64 Kpa.
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2020-06-15 14:33:38
Data utworzenia 2012-09-12
Data udostępnienia 2012-09-17 15:54:17
Osoba odpowiedzialna Diana Kuźma
Udostępnił Adrian Legut