Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Dane podmiotu

Sposoby załatwienia spraw / Referat Środowiska, Funduszy Zewnętrznych i Pożytku Publicznego

Nazwa Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Opis 1) Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
2) Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisk.
3) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839).
4) Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.
Miejsce Urząd Gminy Porąbka
ul. Krakowska 3 43-353 Porąbka
Informacja Tel: 33/ 827-28-05
 
Wymagane dokumenty - Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (wymagany)

 - Kopia mapy ewidencyjnej (wymagany) Poświadczona przez właściwy Organ kopia mapy ewidencyjnej obejmująca przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmującą obszar, na który będzie oddziaływać

 - Mapa (wymagany) Mapa w skali zapewniającej czytelność przedstawionych danych z zaznaczonym przewidywanym terenem, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz z zaznaczonym przewidywanym obszarem, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie wraz z zapisem mapy w formie elektronicznej

 - Mapa sytuacyjno-wysokościowa W przypadku przedsięwzięć wymagających koncesji lub decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 4 lub 5 uouioś, prowadzonych w granicach przestrzeni niestanowiącej części składowej nieruchomości gruntowej oraz przedsięwzięć dotyczących urządzeń piętrzących I, II i III klasy budowli, zamiast kopii mapy - mapę sytuacyjno-wysokościową sporządzoną w skali umożliwiającej szczegółowe przedstawienie przebiegu granic terenu, którego dotyczy wniosek oraz obejmującą obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie

 - Raport o oddziaływaniu Raport (w przypadku przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko) - w 4 egzemplarzach wraz z jego zapisem w formie elektrycznej na informatycznym nośniku danych.

 - Karta informacyjna przedsięwzięcia (wymagany) Karta sporządzona zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 5 uouioś (w przypadku przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których sporządzenie raportu może być wymagane lub gdy wnioskodawca wystąpił o ustalenie zakresu raportu w trybie art. 69 uouioś) - w 4 egzemplarzach wraz z jej zapisem w formie elektronicznej na informatycznym nośniku danych.

 - Wypis z ewidencji gruntów (wymagany) Wypis lub inny dokument wydany przez organ prowadzący ewidencję gruntów i budynków, pozwalający na ustalenie stron postępowania, zawierający co najmniej: nr działki ewidencyjnej, oraz o ile zostały ujawnione: nr księgi wieczystej, imię i nazwisko albo nazwę oraz adres podmiotu ewidencyjnego, obejmujący przewidywany teren, na którym realizowane będzie przedsięwzięcie oraz obszar, na który będzie ono oddziaływać, z zastrzeżeniem art. 74 ust. 1a-1c uouioś

 - Wykaz działek do prowadzenia prac przygotowawczych W przypadku przedsięwzięć wymagających decyzji, o której mowa w art. 72 ust. 1 pkt 10 uouioś, wykaz działek przewidzianych do prowadzenia prac przygotowawczych polegających na wycince drzew i krzewów, o ile takie prace przewidziane są do realizacji

 - Opłata (wymagany) Dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 205,00 zł.
Termin załatwienia sprawy W ciągu miesiąca, a w sprawie szczególnie skomplikowanej w ciągu dwóch miesięcy od dnia wpływu wniosku. Do wyżej określonego terminu załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz opóźnień spowodowanych z winy Strony albo z przyczyn niezależnych od Organu (art. 35 § 5 Kodeksu postępowania administracyjnego). Postępowanie wymaga uzyskania opinii i uzgodnień innych organów w terminach określonych przepisami ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
Postępowanie wymagające uzyskania zewnętrznych opinii i uzgodnień w ramach postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach mogą wymagać wydłużenia czasu postępowania administracyjnego
Sposoby załatwienia spraw 1. osobiście - wizyta w Urzędzie ,
2. pobranie formularza ze strony internetowej, wypełnienie oraz złożenie w Urzędzie (osobiście lub poczta),
3. za pomocą  epuap-u:  wypełnienie formularza pobrany i wypełniony należy przekazać "Pismem ogólnym" umieszczonym na epuap w formie załącznika do pisma ogólnego. Tak przygotowane pismo należy podpisać   elektronicznie profilem zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznych i przesłanie go  na elektroniczna skrzynkę podawczą UG Porąbka .
Opłaty Opłata skarbowa:
205,00zł
Sposoby wnoszenia opłaty 1. Kasa UG Porąbka  ul. Krakowska 3

2. Wpłata na rachunek bankowy:  49 8124 0009 2001 0000 0824 0006
Tryb odwoławczy Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bielsku-Białej za pośrednictwem Wójta Gminy Porąbka  w terminie do 14 dni od dnia doręczenia  decyzji stronie
Uwagi Brak uwag
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2022-11-16 12:44:52
Data utworzenia 2012-02-20
Data udostępnienia 2012-03-20 14:36:31
Osoba odpowiedzialna Agnieszka Dyl
Udostępnił Adrian Legut