Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Nazwa Zezwolenie na umieszczenie w pasie DROGI WEWNĘRZNEJ urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.
Opis Uchwała Rady Gminy Porąbka Nr XVI/139/2012 z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu korzystania z dróg wewnętrznych
Uchwała Rady Gminy Porąbka Nr XVI/140/2012 z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie powierzenia Wójtowi Gminy Porąbka uprawnienia do ustalania wysokości wynagrodzenia za zajęcie pasa drogowego

Zarządzenie Wójta Gminy Porąbka Nr 61/2012 z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg niezaliczonych do kategorii dróg publicznych, których właścicielem i administratorem jest Gmina Porąbka

Zarządzenie Wójta Gminy Porąbka Nr 62/2012 z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie wprowadzenia wzorów umów cywilnoprawnych zawieranych w związku z zajęciem pasa drogowego dróg niezaliczonych do kategorii dróg publicznych

Miejsce Urząd Gminy Porąbka ul.Krakowska 3
Referat Inwestycji i Gospodarki Komunalnej
Pokój  nr 5
Informacja Tel: 33 827 28 17
fax: 33 827 28 00

 
Wymagane dokumenty Wniosek o wydanie  zezwolenia na zajęcie pasa drogi oraz umieszczenie urządzenia obcego.
Załączniki do wniosku :
1.  Szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500, z zaznaczeniem granic i  podaniem wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego,
2.  Plan orientacyjny z zaznaczeniem zajmowanego odcinka pasa drogowego oraz informacja o sposobie zabezpieczenia robót,
3.  Uzgodnienie z właścicielem (zarządcą) drogi lokalizacji urządzenia infrastruktury technicznej/obiektu budowlanego* niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego  w pasie drogowym,
4.  Kserokopia załącznika graficznego do projektu zagospodarowania działki uzgodnionego w ZUDP
i zatwierdzonego przez właściwy organ administracji architektoniczno-budowlanej,
5. W przypadku osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej - numer PESEL,
6.  Pełnomocnictwo jeżeli inwestor reprezentowany jest przez pełnomocnika
Termin załatwienia sprawy Do   30  dni
Sposoby załatwienia spraw 1. osobiście - wizyta w Urzędzie  
2. pobranie formularza ze strony internetowej, wypełnienie oraz złożenie w Urzędzie (osobiście lub poczta),
3. za  pomocą  epuap-u:  wypełnienie formularza na epuap, podpisanie go  elektronicznie profilem zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznych i przesłanie formularza na elektroniczna skrzynkę podawczą UG Porąbka .
Opłaty
. Za umieszczanie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, pobiera  się następujące roczne stawki opłat za 1 m2 powierzchni pasa drogowego dróg gminnych zajętych przez rzut poziomy umieszczonego urządzenia :
  1/  w pasie drogowym  -30,00  zł
  2/  na drogowym obiekcie inżynierskim  -  200,00  zł.
2. Za umieszczanie w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z  potrzebami ruchu drogowego za każdy dzień zajęcia pasa drogowego, pobiera się opłatę za 1 m2 powierzchni pasa drogowego zajętego przez:
a) rzut poziomy obiektu handlowego lub usługowego - 0,50 zł
b) rzut poziomy innych obiektów - 0,30   zł
Sposoby wnoszenia opłaty  
1. Kasa UG Porąbka  ul. Krakowska 3
 
2. Wpłata na rachunek bankowy: 8124 0009 2001 0000 0824 0006
Tryb odwoławczy Właściwy Sąd Rejonowy dla Gminy Porąbka
Uwagi W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia. Odbiór zezwolenia osobiście  lub przez pełnomocnika.  
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2016-01-07 13:42:36
Data utworzenia 2012-09-17
Data udostępnienia 2012-09-17 10:16:14
Osoba odpowiedzialna Zeman Adam
Udostępnił Patryk Smola