Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Nazwa Zezwolenie na umieszczenie w pasie DROGI PUBLICZNEJ urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego .
Opis Art. 20 pkt.8, art.40 ust.1, ust.2 pkt.2, ust.3,5,11,13 i 13a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych / Dz. U. z 2007 r Nr 19, poz. 115 z późniejszymi zmianami /
Rozporządzenie Rady Ministrów z 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego / Dz. U. z 2004 r. Nr 140,poz. 1481 z
późn. zmianami/ .
Uchwała Rady Gminy Porąbka Nr XXXVII/260/06 z dnia 30 marca 2006 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej
i obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego
/ Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zmianami /.
Miejsce Urząd Gminy Porąbka ul. Krakowska 3
Referat Inwestycji i Gospodarki Komunalnej
Pokój  nr 5
Informacja Tel: 33 827 28 17
fax: 33 827 28 00

 
Wymagane dokumenty Wniosek o wydanie  zezwolenia na zajęcie pasa drogi oraz umieszczenie urządzenia obcego.
Załączniki do wniosku :
1.  Szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500, z zaznaczeniem granic i  podaniem wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego,
2.  Plan orientacyjny z zaznaczeniem zajmowanego odcinka pasa drogowego oraz informacja o sposobie zabezpieczenia robót,  Uzgodnienie z właścicielem (zarządcą) drogi lokalizacji urządzenia infrastruktury technicznej/obiektu budowlanego* niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego w pasie drogowym,
3.  Kserokopia załącznika graficznego do projektu zagospodarowania działki uzgodnionego w ZUDP  i zatwierdzonego przez właściwy organ administracji architektoniczno-budowlanej,
4.  W przypadku osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej - numer PESEL,
5.  Pełnomocnictwo jeżeli inwestor reprezentowany jest przez pełnomocnika,
Termin załatwienia sprawy Do   30  dni
Sposoby załatwienia sprawy 1. osobiście - wizyta w Urzędzie
2. pobranie formularza ze strony internetowej, wypełnienie oraz złożenie w Urzędzie (osobiście lub poczta),
3. za pomocą  epuap-u:  wypełnienie formularza na epuap, podpisanie go elektronicznym profilem zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznych
i przesłanie formularza na elektroniczną skrzynkę podawczą UG Porąbka  
Opłaty 1. Za umieszczanie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, pobiera  się następujące roczne stawki opłat za 1 m2 powierzchni pasa drogowego dróg gminnych zajętych przez rzut poziomy umieszczonego urządzenia :
  1/   na drogowym obiekcie inżynierskim -200,00  zł
  2/  poza drogowym obiektem inżynierskim -  30,00  zł.
2. Za umieszczanie w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z  potrzebami  ruchu drogowego każdy dzień zajęcia pasa drogowego, pobiera się   opłatę za 1 m2 powierzchni   pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy obiektu budowlanego  np. handlowego lub usługowego oraz innych obiektów - 0,50   zł
3. Za każdy dzień zajęcia pasa drogowego zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności (inne niż wymienione w pkt. 1 i 2), pobiera się następujące stawki opłat za 1 m2 pasa drogowego:
a) pod wydzielone miejsca parkingowe (koperty)- 0,10  zł
b) w pozostałych przypadkach - 2,00  zł.
Sposoby wnoszenia opłaty 1. Kasa UG Porąbka  ul. Krakowska 3

2. Wpłata na rachunek bankowy: 8124 0009 2001 0000 0824 0006
Tryb odwoławczy Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bielsku-Białej za pośrednictwem Wójta Gminy Porąbka  w terminie do 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.
Uwagi W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia. Odbiór zezwolenia osobiście  lub przez pełnomocnika.  
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2016-01-07 13:42:36
Data utworzenia 2012-09-17
Data udostępnienia 2012-09-17 10:16:14
Osoba odpowiedzialna Zeman Adam
Udostępnił Patryk Smola