Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Nazwa Wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego DROGI PUBLICZNEJ I WEWNĘTRZNEJ w celu umieszczenia reklamy .
Opis Drogi publiczne :
Art. 40 oraz art. 40 d ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych / Dz. U. z 2007 r. Nr 19,poz. 115 z późniejszymi zmianami/
Rozporządzenie Rady Ministrów z 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków
udzielenia zezwoleń na zajęcie pasa drogowego / Dz. U. Z 2004 r. Nr 140, poz. 1481
z późniejszymi zmianami /

Uchwała Rady Gminy Porąbka Nr XXXVII/260/06 z dnia 30 marca 2006 r. w sprawie
wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie w pasie
drogowym urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam

Art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego
/ Dz. U. Z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami /.

Drogi wewnętrzne :
Uchwała Rady Gminy Porąbka Nr XVI/139/2012 z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie
ustalenia zasad i trybu korzystania z dróg wewnętrznych

Uchwała Rady Gminy Porąbka Nr XVI/140/2012 z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie
powierzenia Wójtowi Gminy Porąbka uprawnienia do ustalania wysokości wynagrodzenia za zajęcie pasa drogowego

Zarządzenie Wójta Gminy Porąbka Nr 61/2012 z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg niezaliczonych do kategorii dróg publicznych, których właścicielem i administratorem jest Gmina Porąbka

Zarządzenie Wójta Gminy Porąbka Nr 62/2012 z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie wprowadzenia wzorów umów cywilnoprawnych zawieranych w związku z zajęciem pasa drogowego dróg niezaliczonych do kategorii dróg publicznych
Miejsce Urzad Gminy Porąbka ul.Krakowska 3
Referat Inwestycji i Gospodarki Komunalnej
Pokój  nr 5
Informacja Tel: 33 827 28 17
fax: 33 827 28 00

 
Wymagane dokumenty W celu uzyskania zezwolenia na zajęcie pasa drogowego na czas umieszczenia reklamy należy co najmniej 30 dni przed planowanym zajęciem pasa drogowego, złożyć :
 wniosek , który powinien zawierać :
            1. imię i nazwisko oraz adres lub nazwę i siedzibę podmiotu występującego o  
                zajęcie pasa drogowego
2. Cel zajęcia pasa drogowego
3. lokalizacje i powierzchnie reklamy
4. planowany okres zajęcia pasa drogowego
      -   do wniosku należy załączyć :
       1. Szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1: 500  lub 1 : 1000            z naniesioną lokalizacją reklamy w  2 egz.
       2.  Szkic graficzny reklamy  w 2 egz.
       3.  Szkic sytuacyjny z wymiarami reklamy
       4.  Pełnomocnictwo albo jego odpis, wypis lub kopię - w                 przypadku  wystąpienia w imieniu Inwestora osób trzecich
Termin załatwienia sprawy Do   30  dni
Sposoby załatwienia spraw 1. osobiście - wizyta w Urzędzie  
2. pobranie formularza ze strony internetowej, wypełnienie oraz złożenie w Urzędzie (osobiście lub poczta),
3. za  pomocą  epuap-u:  wypełnienie formularza na epuap, podpisanie go   elektronicznie profilem zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznych    i przesłanie formularza na elektroniczna skrzynkę podawczą UG Porąbka  
Opłaty Drogi publiczne:

Wysokość opłaty za zajęcie pasa drogowego przez reklamę, zgodnie z Uchwał Rady Gminy Porąbka Nr XXXVII/260/06 z dnia 30 marca 2006 r.  za 1 m2 powierzchni wynosi odpowiednio:
a)  tablica jednostronna -1,50   zł
b)  tablica dwustronna -3,00   zł.
Za  umieszczenie  reklamy  o  powierzchni  mniejszej  niż  1 m2  pobiera  się  opłatę jak za 1 m2.
Drogi wewnętrzne:

Stawka dzienna opłaty za umieszczenie reklamy w pasie należącej do Gminy
Porąbka, bądź będącej w jej administrowaniu, działki stanowiącej drogę wewnętrzną
Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Porąbka Nr 61/2012 z dnia  25 maja  2012 r wynosi:
1) za 1 m2 powierzchni reklamy - 1,50 zł.;
2) za 1 m2 powierzchni reklamy umieszczonej na obiekcie, w którym prowadzona jest
działalność gospodarcza, zawierającej wyłącznie informacje o wykonywanej
działalności, godzinach otwarcia i nazwisku właściciela, której powierzchnia nie
przekracza 1 m2 - 0,50 zł.
Sposoby wnoszenia opłaty   1. Kasa UG Porąbka  ul. Krakowska 3
 
2. Wpłata na rachunek bankowy: 49 8124 0009 2001 0000 0824 0006
Tryb odwoławczy W przypadku  drogi publicznej - odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bielsku - Białej za pośrednictwem Wójta Gminy Porąbka w terminie do 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
Uwagi W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia. Odbiór zezwolenia osobiście  lub przez pełnomocnika.  
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2018-08-09 10:30:53
Data utworzenia 2012-09-15
Data udostępnienia 2012-09-15 14:03:35
Osoba odpowiedzialna Zeman Adam
Udostępnił Patryk Smoła