Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Nazwa Wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego DROGI WEWNĘTRZNEJ na cele niezwiązane z budową przebudową, remontem i utrzymaniem dróg.
Opis Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego
/ Dz. U. Z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami /.

Uchwała Rady Gminy Porąbka Nr XVI/139/2012 z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie
ustalenia zasad i trybu korzystania z dróg wewnętrznych

Uchwała Rady Gminy Porąbka Nr XVI/140/2012 z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie
powierzenia Wójtowi Gminy Porąbka uprawnienia do ustalania wysokości wynagrodzenia za zajęcie pasa drogowego

Zarządzenie Wójta Gminy Porąbka Nr 61/2012 z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg niezaliczonych do kategorii dróg publicznych, których właścicielem i administratorem jest Gmina Porąbka

Zarządzenie Wójta Gminy Porąbka Nr 62/2012 z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie wprowadzenia wzorów umów cywilnoprawnych zawieranych w związku z zajęciem pasa drogowego dróg niezaliczonych do kategorii dróg publicznych

Miejsce Urząd Gminy Porąbka ul.Krakowska 3
Referat Inwestycji i Gospodarki Komunalnej
Pokój  nr 5
Informacja Tel: 33 827 28 17
fax: 33 827 28 00

 
Wymagane dokumenty Wniosek o wydanie  zezwolenia na zajęcie pasa drogi wewnętrznej w formie zawarcia umowy  cywilno-prawnej
Załączniki do wniosku :
 plan sytuacyjny w skali  1 : 500  lub  1 : 1000 z zaznaczeniem granic, podaniem wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego -2 egz.
 zatwierdzony projekt organizacji ruchu, jeżeli zajęcie pasa drogowego wpływa na ruch drogowy lub ogranicza widoczność na drodze albo powoduje wprowadzenie zmian w istniejącej organizacji  ruchu.
Termin załatwienia sprawy Do   30  dni
Termin załatwienia sprawy 1. osobiście - wizyta w Urzędzie
2. pobranie formularza ze strony internetowej, wypełnienie oraz złożenie  w Urzędzie (osobiście lub poczta),
3. za  pomocą  epuap-u:  wypełnienie formularza na epuap, podpisanie go  elektronicznie profilem zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznych  i przesłanie formularza na elektroniczna skrzynkę podawczą UG Porąbka  
Opłaty Za zajęcie pasa drogowego zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Porąbka Nr 61/2012 z dnia  25 maja  2012 r w celu prowadzenia robót niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego pobiera się opłaty w wysokości:

1. Za zajęcie 1 m2 powierzchni jezdni pasa drogowego dróg gminnych za każdy  dzień:
  a /  przy  zajęciu  do  20 % jej  szerokości - 1,00    zł
  b/   przy  zajęciu o pow. od 20 %  do  50% jej  szerokości - 3,00    zł
  c/   przy  zajęciu  powyżej 50 % do całkowitego zajęcia szerokości jezdni - 5,00   zł
2. Stawki powyższe stosuje  się  także  do  chodników,  placów,  zatok  postojowych      i  autobusowych,  ścieżek rowerowych i ciągów pieszych oraz poboczy.
3. Dla elementów pasa, należącej do Gminy Porąbka, bądź będącej w jej administrowaniu,
działki stanowiącej drogę wewnętrzną, nie wymienionych w pkt. 1, 2 stawka za
każdy dzień zajęcia 1 m2 pasa drogowego wynosi 6 zł.
4. Za zajęcie pasa drogowego o powierzchni mniejszej niż 1 m2, stosuje się stawki jak za 1 m2.
5. Zajęcie pasa okres krótszy niż 24 godziny jest traktowane jak zajęcie pasa drogowego przez 1 dzień.
6. Przekroczenie terminu zajęcia określonego w umowie lub zajęcie pasa o powierzchni
większej niż określona w umowie spowoduje nałożenie kary pieniężnej w wysokości
10-krotności opłaty ustalonej w umowie za 1 dzień.
Sposoby wnoszenia opłaty   1. Kasa UG Porąbka  ul. Krakowska 3
 
2. Wpłata na rachunek bankowy: 49 8124 0009 2001 0000 0824 0006
Tryb odwoławczy Właściwy Sad Rejonowy dla Gminy Porąbka
Uwagi W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia. Odbiór zezwolenia osobiście  lub przez pełnomocnika.  
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2018-08-09 10:30:53
Data utworzenia 2012-09-15
Data udostępnienia 2012-09-15 14:03:35
Osoba odpowiedzialna Zeman Adam
Udostępnił Patryk Smoła