Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Nazwa Wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego DROGI PUBLICZNEJ na cele niezwiązane z budową przebudową, remontem i utrzymaniem dróg
Opis Art. 20 pkt.8, art.40 ust.1, ust.2 pkt.2, ust.3,5,11,13 i 13a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych / Dz. U. z
2007 r Nr 19, poz. 115 z późniejszymi zmianami /

Rozporządzenie Rady Ministrów z 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków
udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego / Dz. U. Z 2004 r. Nr 140,poz. 1481 z
późniejszymi zmianami/

Uchwała Rady Gminy Porąbka Nr XXXVII/260/06 z dnia 30 marca 2006 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam

Art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego
/ Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami /.
Miejsce Referat Inwestycji i Gospodarki Komunalnej
Pokój  nr 5
Informacja Tel: 33 827 28 17
fax: 33 827 28 00

 
Wymagane dokumenty Wniosek o wydanie  decyzji  
Załączniki do wniosku :
 plan sytuacyjny w skali  1 : 500  lub  1 : 1000 z zaznaczeniem granic, podaniem wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego -2 egz.
 zatwierdzony projekt organizacji ruchu, jeżeli zajęcie pasa drogowego wpływa na ruch drogowy lub ogranicza widoczność na drodze albo powoduje wprowadzenie zmian w istniejącej organizacji  ruchu.
Termin załatwienia sprawy Do   30  dni
Sposoby załatwienia spraw 1. osobiście - wizyta w Urzędzie
2. pobranie formularza ze strony internetowej, wypełnienie oraz złożenie w Urzędzie  (osobiście lub poczta),
3. za pomocą  epuap-u:  wypełnienie formularza na epuap, podpisanie go elektronicznie profilem zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznych i przesłanie formularza na elektroniczna skrzynkę podawczą UG Porąbka  
Opłaty Za zajęcie pasa drogowego zgodnie z Uchwała Rady Gminy Porąbka Nr XXXVII/260/06  
z dnia 30 marca 2006 r. w celu prowadzenia robót niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego   pobiera się opłaty w wysokości:

Za zajęcie 1 m2 powierzchni jezdni pasa drogowego dróg gminnych za każdy  dzień:
  a /  przy  zajęciu  do  20 % jej  szerokości - 1,00    zł
  b/   przy  zajęciu o pow. od 20 %  do  50% jej  szerokości - 3,00    zł
  c/   przy  zajęciu  powyżej 50 % do całkowitego zajęcia szerokości jezdni - 5,00   zł
Stawki powyższe stosuje  się  także  do  chodników,  placów,  zatok  postojowych      i  autobusowych,  ścieżek rowerowych i ciągów pieszych oraz poboczy.
Sposoby wnoszenia opłaty 1. Kasa UG Porąbka  ul. Krakowska 3

2. Wpłata na rachunek bankowy: 49 8124 0009 2001 0000 0824 0006
Tryb odwoławczy Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bielsku-Białej za pośrednictwem Wójta Gminy Porąbka  w terminie do 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.
Uwagi W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia. Odbiór zezwolenia osobiście  lub przez pełnomocnika.  
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2018-08-09 10:30:53
Data utworzenia 2012-09-15
Data udostępnienia 2012-09-15 14:03:35
Osoba odpowiedzialna Zeman Adam
Udostępnił Patryk Smoła