Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Nazwa Uzgodnienie projektu budowy przyłączy lokalizowanych w pasie drogowym - DROGI PUBLICZNE
Opis Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych /Dz.U. z 2007 r.
Nr 19,poz. 115 z późniejszymi zmianami /
Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich
usytuowanie ( Dz. U. Z 1999 r. Nr 43, poz. 430 z późn. zmianami )
Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego
/ Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zmianami /.
Miejsce Urząd Gminy Porąbka ul.Krakowska 3
Referat Inwestycji i Gospodarki Komunalnej
Pokój  nr 5
Informacja Tel: 33 827 28 17
fax: 33 827 28 00

 
Wymagane dokumenty Wniosek o uzgodnienie projektu.
Załączniki do wniosku :
 projekt zagospodarowania działki wykonany na aktualnym podkładzie geodezyjnym  w skali  1: 500   lub   1 : 1000   -2 egz.
 Wypis z rejestru gruntów dla działek leżących w pasie drogowym na których projektowana jest lokalizacja urządzenia, obiektu
Termin załatwienia sprawy Do   30  dni
Sposoby załatwienia    spraw 1. osobiście - wizyta w Urzędzie  
    2. pobranie formularza ze strony internetowej, wypełnienie oraz złożenie w Urzędzie (osobiście lub poczta),
    3. za  pomocą  epuap-u:  wypełnienie formularza na epuap, podpisanie go elektronicznie profilem zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznych i przesłanie formularza na elektroniczna skrzynkę podawczą UG Porąbka  
Opłaty   zwolnienie z opłaty skarbowej na podstawie art. 4 ustawy o opłatach skarbowych
Sposoby wnoszenia opłaty   Nie dotyczy
Tryb odwoławczy Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bielsku-Białej za pośrednictwem Wójta Gminy Porąbka w terminie do 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie  lub  Pełnomocnikowi.
Uwagi Wniosek dotyczy : uzgodnienia projektu budowy  / rozbiórki/przyłącza elektroenergetycznego,wodociągowego,kanalizacyjnego,telekomunikacyjnego,gazowego.
W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia. Odbiór zezwolenia osobiście lub przez pełnomocnika.
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2012-09-15 13:03:05
Data utworzenia 2012-09-15
Data udostępnienia 2012-09-15 13:03:04
Osoba odpowiedzialna Zeman Adam
Udostępnił Pawel Zemanek