Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Nazwa Uzgodnienie budowy ogrodzenia przy DROGACH PUBLICZNYCH
Opis Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych /Dz.U. z 2007 r.
Nr 19,poz. 115 z późniejszymi zmianami/

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie / Dz. U. Z 1999 r. Nr 43 poz.430 z późn. zmianami/

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego
/ Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zmianami /.

Miejsce Referat Inwestycji i Gospodarki Komunalnej
Pokój  nr 5
Informacja Tel: 33 827 28 17
fax: 33 827 28 00

 
Wymagane dokumenty Wniosek o  uzgodnienie  budowy ogrodzenia.
Załączniki do wniosku :
 mapka orientacyjna w skali  1 :5000
 mapka zasadnicza w skali  1 : 500 z zaznaczeniem przebiegu ogrodzenia od strony drogi gminnej dokument potwierdzający  tytuł prawny do korzystania z nieruchomości  -  opis lub rysunek schematyczny ogrodzenia
Termin załatwienia sprawy Do   30  dni
Sposoby załatwienia spraw 1. osobiście - wizyta w Urzędzie
 
2. pobranie formularza ze strony internetowej, wypełnienie oraz złożenie w Urzędzie (osobiście lub poczta),
3. za  pomocą  epuap-u:  wypełnienie formularza na epuap, podpisanie go elektronicznie profilem zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznych i przesłanie formularza na elektroniczna skrzynkę podawczą UG Porąbka  
Termin załatwienia sprawy Do   30  dni
Opłaty Nie dotyczy
Sposoby wnoszenia opłaty Nie dotyczy
Tryb odwoławczy Na wydane  uzgodnienie w formie pisma uzgadniającego  przysługuje zażalenie.
Uwagi W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia. Odbiór zezwolenia osobiście  lub przez pełnomocnika.  
Przed rozpoczęciem robót budowlanych Inwestor jest zobowiązany zgłosić  budowę
ogrodzenia  w Starostwie Powiatowym w Bielsku-Białej
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2012-09-15 13:03:05
Data utworzenia 2012-09-15
Data udostępnienia 2012-09-15 13:03:04
Osoba odpowiedzialna Zeman Adam
Udostępnił Pawel Zemanek