Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Dane podmiotu

Sposoby ustalania prawa

Nazwa Stanowienie aktów prawnych - uchwały i zarządzenia
Opis Zasady wydawania aktów prawnych:
Na podstawie upoważnień ustawowych gminie przysługuje prawo stanowienia aktów prawa miejscowego obowiazujących na obszarze gminy (art.40.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym Dz.U.z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z późn.zm.)
Inne Aktami prawnymi są uchwały Rady Gminy i zarządzenia Wójta Gminy.

Stanowienie przepisów gminnych następuje według procedury określonej w Statucie Gminy.
W procesie tym występują następujące etapy:
a) inicjatywa uchwałodawcza (prawotwórcza),
b) opracowanie projektu,
c) konsultacja projektu,
d) rozpatrzenie na posiedzeniu komisji z uwzglenieniem wszystkich wersji tekstu lub poszczególnych jego części,
e) przedłożenie projektu uchwał pod obrady sesji,
f) dyskusja na sesji nad projektem uchwały,
g) przyjęcie uchwał przez radę w wersji niezmienionej lub z poprawkami, bądź też odrzucenie projektu.

Projekt aktu prawnego pod względem merytorycznym i redakcyjnym opacowywuje rzeczowo właściwy referat, a za jego redakcje odpowiada kierownik danego referatu lub osoba odpowiedzialna za przygotowanie dokumentu pracująca na samodzielnym stanowisku.  

Projekty opracowanych aktów prawnych powinny zawierać:
1) tytuł (oznaczenie rodzaju aktu, datę i ogólne określenie przedmiotu aktu),
2) podstawę prawną,
3) sentencję, zawierającą podstawowe rozstrzygnięcie będące przedmiotem projektu aktu prawnego,
4) określenie terminu wejścia w życie
5) rozstrzygnięcie odnośnie ogłoszenia aktu prawnego.

Projekty oprócz wyżej wymienionych danych powinny zawierać:
1) aprobatę w formie parafy osoby (osób), która projekt przygotowała oraz kierownika referatu,
2) stwierdzenie o uzgodnieniu (parafy lub opinię) z właściwymi referatami gminnymi jednostkami organizacyjnymi, jeżeli przepisy szczególne lub zasady współdziałania albo koordynacji tego wymagają.
Projekty wymagają uzgodnienia z Radcą Prawnym lub ze Skarbnikiem Gminy jeżeli dotyczą spraw finansowych.
Do projektu  aktu powinny być załączone uzasadnienia wyjaśniające celowość lub potrzebę jego wydania.
Zaopiniowany i zaaprobowany projekt aktu prawnego właściwy kierownik referatu lub pracownik przedkłada do akceptacji Wójtowi lub Radzie Gminy.  

Projekt aktów prawnych opracowane są na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20.06.2002 r. w sprawie "Zasad techniki prawodawczej" (Dz.U.2002 Nr 100, poz.908)
Wszystkie uchwały wnoszone na sesje Rady Gminy powinny być zaopiniowane przez merytorycznie odpowiednie komisje.
Do zadań  komisji należy w szczególności występowanie z inicjatywą uchwałodawczą oraz przygotowanie projektów uchwał Rady, jak również mają  prawo do wyrażania opinii dotyczącej aktów wnoszonych na sesje.
Zaopiniowany projekt aktu prawnego przedkłada się do akceptacji Wójtowi Gminy lub do podjęcia przez Radę Gminy.

Podjęte przez Radę Gminy uchwały są rejestrowane przez pracownika do spraw obsługi Rady, a ich kopie przekazywane są w terminie 7 dni od dnia ich podjęcia do Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz Wojewody Śląskiego.
Pracownik Biura Rady przekazuje do publikacji uchwały Rady w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, jeżeli wymagają tego przepisy prawa, a także w Biuletynie Informacji Publicznej.
Podpisane przez Wójta Gminy zarządzenia rejestrowane są w  rejestrze zarządzeń prowadzonym przez pracowników Biura Rady. Po podpisaniu zarządzenia przez Wójta Gminy pracownik odpowiedzialny merytorycznie za jego treść przekazuje jego kopię do publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.
Podjęte akty prawne są przekazywane do realizacji właściwym wydziałom urzędu gminy i gminnym jednosteką organizacyjnym.

Przepisy gminne ogłasza się zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie (ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych - Dz.U.2000 r.Nr 62 poz.718 z późn.zm.)
Zbiór przepisów gminnych udostępnia się do powszechnego wglądu (art.28 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych - Dz.U.z 2000r. Nr 62, poz.718 z późn. zm.)
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2012-02-20 12:59:55
Data utworzenia 2004-07-12
Data udostępnienia 2005-11-16 09:09:34
Osoba odpowiedzialna Magdalena Wykręt
Udostępnił Patryk Smola