Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Dane podmiotu

Rejestry i archiwa

Nazwa Rejestr Instytucji Kultury
Opis Rejestry i archiwa
Miejsce Urząd Gminy Porąbka
ul. Krakowska 3
43-353 Porąbka
Informacja Urząd Gminy Porąbka
Biuro Rady Gminy
ul.Krakowska 3
43-353 Porąbka
tel. 33/82-72-842
Zasady korzystania z rejestru Rejestr Instytucji Kultury, dla których organizatorem jest Gmina Porąbka, prowadzony jest zgodnie z rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 roku w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz. U. z 2012 r. poz. 189)

Sposób prowadzenia Rejestru Instytucji Kultury, dla których organizatorem jest Gmina Porąbka:
     1)  Rejestr Instytucji Kultury jest prowadzony w postaci elektronicznej;
2) niezależnie od prowadzonego przez organizatora Rejestru, dla każdej instytucji kultury zakłada się i prowadzi oddzielnie elektroniczną księgę rejestrową;
3) zmiany wpisu w rejestrze dokonuje się z urzędu albo na wniosek dyrektora instytucji kultury lub osoby przez niego upoważnionej;
4) wniosek o dokonanie zmiany wpisu w rejestrze składa się w postaci papierowej, w jednym egzemplarzu,  albo  w  postaci  elektronicznej  w  rozumieniu  przepisów  ustawy  z  dnia 17  lutego  2005  roku  o  informatyzacji  działalności  podmiotów  realizujących  zadania publiczne (Dz. U. Nr. 64, poz. 565, z późn. zm.);
5) do wniosku dołącza się dokumenty stanowiące podstawę dokonania zmiany wpisu w rejestrze.

Sposób udostępniania danych zawartych w Rejestrze Instytucji Kultury, dla których organizatorem jest Gmina Porąbka:

1) dane zawarte w rejestrze udostępnia się poprzez:
a) otwarty dostęp do zawartości rejestru,
b) wydanie odpisu z rejestru lub księgi rejestrowej.
2) udostępnianie danych zawartych w rejestrze w formie otwartego dostępu do zawartości rejestru jest bezpłatne i odbywa się przez stronę Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Porąbka,
3) odpisy pełne i skrócone zawierające treść wpisów dokonywanych w Rejestrze Instytucji Kultury i Księgach Rejestrowych, dokonywane są zgodnie z Zarządzeniem Nr 67/2017 Wójta  Gminy  Porąbka  z  dnia  2 maja 2017 r.  w  sprawie  określenia  wzoru  wniosku o dokonanie zmian wpisu w rejestrze instytucji kultury, wzoru wniosku o wydanie odpisu z rejestru instytucji kultury, wzoru odpisu pełnego z księgi rejestrowej oraz wzoru odpisu skróconego  z rejestru instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Porąbka,
4) odpis przesyła się wnioskodawcy w terminie 14 dni od otrzymania wniosku, na adres wskazany we wniosku, przesyłką poleconą lub przekazuje się osobiście wnioskodawcy albo osobie przez niego upoważnionej, za pisemnym potwierdzeniem odbioru,
5) odpis może być przesłany również w postaci dokumentu elektronicznego.
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2023-05-10 10:33:37
Data utworzenia 2017-06-20
Data udostępnienia 2017-06-20 14:31:59
Osoba odpowiedzialna Joanna Dwornik
Udostępnił Adrian Legut