RG.0150 - 15/02

 

 

 

Uchwała  Nr II/15/02

Rady  Gminy  w  Porąbce

z  dnia  5  grudnia  2002  roku

 

 

w sprawie nie zatwierdzenia taryf oraz wieloletniego planu rozwoju

i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych

w formie przedłożonej przez „AQUA” S.A. w Bielsku-Białej.

 

 

     Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity – Dz.U.Nr 142 z 2001 roku, poz.1591 z późn.zmian./ oraz art.24 ustawy z dnia 7 czerwca 2001roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U.Nr 72, poz.747 z późn.zmian./

 

 

 

Rada  Gminy  w  Porąbce

uchwala:

 

 

 

§ 1

 

1. Rada Gminy w Porąbce uwzględniając w szczególności wynik kontroli zgodności otrzymanych taryf     z obowiązującymi przepisami prawa oraz negatywną weryfikację kosztów, o których mowa w art.20     ust.4 pkt.1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym  odprowadzaniu ścieków     /Dz.U.Nr 72, poz.747 z późn. zmian./, zwanej dalej  „ustawą”,  dokonaną  przez  Wójta,  postanawia     nie  zatwierdzić taryf  oraz  wieloletniego  planu  rozwoju  i  modernizacji  urządzeń  wodociągowych     i urządzeń kanalizacyjnych w formie przedłożonej przez „AQUA” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej.

 

2. Zobowiązuje Wójta do podjęcia działań mających na celu wyeliminowanie wszelkich przeszkód     uniemożliwiających zatwierdzenie taryf, o których mowa w wyżej przywołanej ustawie .

 

 

 

 

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

 

 

 

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.