RG.0150-24 /02

 

 

U C H W A Ł A  Nr III/24/2002

RADY  GMINY  W  PORĄBCE  z dnia 30 grudnia 2002 r.

 

 

w sprawie: zatwierdzenia planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony

                  Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2003 r.

 

 

 

                 Na podstawie art.406,420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska / Dz.U.Nr 62 poz.627 z późniejszymi zmianami/

RADA GMINY W PORĄBCE

 

 

u c h w a l a, co następuje:

 

 

§ 1.

Zatwierdza się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2003 r. - jak w  załączniku nr 1.

 

§ 2.

Zatwierdza się układ wykonawczy Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2003 r. - jak w załączniku nr 2.

 

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

 

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje  od 01.01.2003 r.

 

 

§ 5.

Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez rozplakatowanie na tablicy  w budynku Urzędu Gminy oraz na obszarze sołectw w miejscach  zwyczajowo przyjętych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1

do Uchwały Rady Gminy w Porąbce

 

w złotych

 

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ  NA 2003 r.

 

 

I. Stan funduszu na początek roku

    /fundusz obrotowy/

 

II. Przychody

     - wpływy własne / z tytułu opłaty za

       gospodarcze korzystanie ze środowiska/

 

      - inne w tym:     

           środki AQUA                                                              170.000    

           odsetki od środków zgromadzonych na rachunku          5.000

           bankowym

 

III. Ogółem

 

 

IV. Wydatki

 

   1.Wydatki ekologiczne i działania proekologiczne

                w tym

    a\ propagowanie biologiczno-chemicznych

        środków w przydomowych oczyszczalniach,

        w szczególności poprzez właściwą informację

        i zastosowanie tych środków przy obiektach

        komunalnych

 

   b\ dofinansowanie Kół Ekologicznych

   c\ likwidacja zagrożeń  ekologicznych

 

 

2. Zadrzewienia, zakrzewienia i pielęgnacja terenów

    poszczególnych sołectw.

 

3. Gospodarka  odpadami  -   wywóz nieczystości i zakup materiałów

    oraz likwidacja dzikich  wysypisk.

 

4. Przeciwdziałanie erozji gleby poprzez  utrzymanie

    poziomu wód gruntowych:

         w tym

    1\ budowa urządzeń zaopatrzenia w wodę

        w sołectwie  Porąbka   

    2\ regulacja potoków i cieków wodnych w gminie

   

 

5. Utrzymanie terenów melioracyjnych

 

6. Ochrona ujęć wody na rzece Sole przed ściekami z gminy Porąbka.

 

 

V. Stan środków na koniec roku

     

2.000

 

 

1.215.000

1.040.000

 

 

175.000

 

 

 

 

1.217.000

 

 

1.215.000

 

8.500

 

2.000

 

 

 

 

 

2.500

4.000

 

 

10.000

 

 

186.000

 

 

270.000

 

 

200.000

 

70.000

 

 

70.000

 

670.500

 

 

2.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2

do Uchwały Rady Gminy w Porąbce

 

 

 

UKŁAD WYKONAWCZY  GMINNEGO FUNDUSZU
OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

GMINY PORĄBKA NA 2003 r.

 

 

 

I.                   Stan funduszu na początek roku

 

 

II.                Przychody

§ 069 wpływy z różnych opłat

§ 092 odsetki od środków na rachunkach bankowych

§ 096 otrzymane darowizny

 

 

III.             Wydatki

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia

§ 4300 zakup usług pozostałych

§ 6110 wydatki inwestycyjne  funduszy celowych

§ 6610 dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje

            realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.

 

IV.      Stan funduszu na koniec roku

2.000

 

 

1.215.000

1.040.000

5.000

170.000

 

 

1.215.000

14.500

330.000

380.500

490.000

 

 

2.000