RG. 0150 - 18/02

 

 

 

Uchwała  Nr  II/18/2002

Rady  Gminy  w  Porąbce

 

z  dnia  5  grudnia  2002 r.

 

 

w sprawie przyznania dodatku specjalnego   dla   Wójta  Gminy  Porąbka

Pana  mgr inż.  Czesława Bułka.

 

 

     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 r., poz. 1591 z późn. zm./,  art. 4 pkt 1 i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych /tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 r. , poz. 1593 z późn. zmianami/,   w związku z § 7 ust. 2 i 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 r. w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich /Dz. U. Nr 61, poz. 707 z późn. zmianami

 

 

Rada  Gminy  w  Porąbce

uchwala :

 

 

§ 1

 

Z uwagi na szczególny charakter pracy, którą cechuje wysoka złożoność i odpowiedzialność, Wójtowi Gminy Porąbka  Panu  mgr inż. Czesławowi Bułka  przyznaje się dodatek specjalny w wysokości  2.240,- zł (słownie:dwatysiącedwieścieczterdzieścizłotych).

 

 

§ 2

 

Dodatek specjalny przyznaje się na  czas określony  tj. od dnia  18 listopada 2002 r.  do dnia 17 listopada 2003 r.

 

 

§ 3

 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy w Porąbce.

 

 

 

§ 4

 

Uchwała  wchodzi  w  życie  z  dniem  podjęcia,  z  mocą  obowiązującą  od  dnia  18 listopada 2002 r.