RG. 0150 - 17/02

 

 

 

Uchwała  Nr  II/17/02

Rady  Gminy  w  Porąbce

 

  z  dnia  5  grudnia  2002 r.

 

 

w  sprawie  ustalenia   wynagrodzenia   dla   Wójta   Gminy   Porąbka                                                 Pana  mgr  inż. Czesława Bułka.

 

 

     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 r., poz. 1591 z późn. zm./,  art. 4 pkt 1 i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych /tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 r. , poz. 1593 z późn. zm./ oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 r. w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich /Dz. U.  Nr 61, poz. 707 z późn. zm./

 

 

Rada  Gminy  w  Porąbce

uchwala:

 

 

§ 1

 

Ustala się dla Wójta Gminy Porąbka Pana mgr inż. Czesława Bułka wynagrodzenie miesięczne w następującej wysokości:

 

1.       wynagrodzenie zasadnicze wg  XX  kategorii zaszeregowania

      w wysokości 4.200,-  zł  (słownie:czterytysiącedwieściezłotych)

 

2.       dodatek funkcyjny wg stawki 8

w wysokości  1.400,-  zł  (słownie:jedentysiącczterystazłotych)

 

3.   dodatek za wieloletnią pracę w wysokości 19%  wynagrodzenia zasadniczego ;  zmiana z dniem 1       marca.

 

 

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy w Porąbce.

 

 

 

 

§ 3

 

Uchwała  wchodzi  w  życie  z  dniem  podjęcia,  z  mocą  obowiązującą  od  dnia  18 listopada 2002 r.