RG. 0150 - 21/02

 

 

 

Uchwała  Nr  II/21/2002

Rady  Gminy  w  Porąbce

 

z  dnia  5  grudnia  2002 r.

 

 

w sprawie wyrażenia sprzeciwu wobec proponowanych zmian

w systemie  finansowania świadczeń zdrowotnych w 2003 r.

 

 

     Na podstawie art.7 ust.2 pkt.5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. - Dz. U. Nr 142 z 2001 r. poz.1591 z późn. zm.)

 

Rada  Gminy  w  Porąbce

uchwala:

 

 

§ 1

 

  1. Wyraża zdecydowany sprzeciw wobec proponowanych zmian zasad finansowania w roku 2003 przez Śląską Regionalną Kasę Chorych świadczeń zdrowotnych realizowanych przez Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „PoliMed” Sp. z o.o. działający na terenie gminy Porąbka oraz zakłady opieki zdrowotnej, dla których organem założycielskim jest Rada Powiatu w Bielsku – Białej, polegających na:

1)       finansowaniu świadczeń zdrowotnych w I kwartale 2003 r. na podstawie aktualnych zasad, po podpisaniu aneksów do obowiązujących Umów przez Kasy Chorych,

2)       zawarciu umów na pozostałe kwartały roku przyszłego po zakończeniu prac nad nowymi zasadami funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej oraz jednolitymi zasadami kontraktowania świadczeń zdrowotnych,

3)       obniżeniu środków finansowych na wykup usług medycznych przez Śląską Regionalną Kasę Chorych w Katowicach w stosunku do roku 2002 średnio o około 20%, gdzie dla :

-        szpitali średnio o 10%,

-        specjalistyki ambulatoryjnej średnio o 30%,

-        usług psychiatrycznych średnio o 30%,

-        pomocy doraźnej średnio o 20% i nie kontraktowaniu porad ambulatoryjnych w stacji pogotowia ratunkowego tylko w szpitalnych izbach przyjęć.

  1.  Proponowane rozwiązania doprowadzą do :

a)      utraty płynności finansowej przez zakłady opieki zdrowotnej,

b)      grupowych zwolnień personelu medycznego w placówkach służby zdrowia,

c)      drastycznego ograniczenia dostępności i obniżenia jakości udzielanych usług medycznych przez zakłady opieki zdrowotnej.

 

 

 

§ 2

 

Apeluje do Zarządu Śląskiej Regionalnej Kasy Chorych w Katowicach o weryfikację przedstawionych propozycji finansowych na rok 2003, tak aby nie zachodziło zagrożenie dla zdrowia i życia pacjentów.

 

 

 

 

-   2   -

 

 

 

§ 3

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

 

 

§ 4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.