RG. 0150 - 13/02

 

 

Uchwała  Nr  II/13/2002 

Rady  Gminy  w  Porąbce

 

z   dnia   5   grudnia   2002 roku

 

 

w sprawie ustalenia  na  2003 rok  opłaty  miejscowej  na  terenie

SOŁECTWA PORĄBKA  w  gminie  Porąbka.

 

 

     Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz.U. Nr 142 z 2001 r. poz.1591 z późn.zm.) , art.17, art.19 pkt.1 lit.”b” i pkt.2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity - Dz.U.Nr 9 z 2002 poz.84 z póź.zm.)

 

 

 

Rada  Gminy  w  Porąbce

uchwala:

 

 

 

§ 1

 

Ustala się na 2003 rok opłatę miejscową za każdy dzień pobytu w SOŁECTWIE PORĄBKA, w następującej wysokości :                                                                                                                              

1)       od osób fizycznych przebywających dłużej niż

      dobę w celach wypoczynkowych, zdrowotnych

      szkoleniowych lub turystycznych                                       1,60 zł. 

 

2)       od dzieci i młodzieży szkolnej nie przebywających

na terenie gminy w zorganizowanych grupach,

      emerytów i rencistów przebywających dłużej niż dobę

      w celach, o których mowa wyżej                                       1,45 zł.

 

 

 

 

 

§ 2

 

Za inkaso opłaty miejscowej ustala się wynagrodzenie w wysokości 5% od zainkasowanej kwoty.

 

 

 

 

 

§ 3

 

Opłatę miejscową pobierają :

1)   od osób przebywających w domach wypoczynkowych, obozowiskach turystycznych i podobnych       zakładach   -    kierownicy tych zakładów lub wskazani przez nich pracownicy,

3)       od osób innych, nie wymienionych w powyższym pkt.1, Urząd Gminy w Porąbce - Ewidencja Ludności przy zameldowaniu oraz insp. d/s sołectwa Porąbka,

4)       od osób przebywających w Pensjonacie  „ZASOLNICA”  w  Porąbce ul. Bielska 13  – Pani Irena Pierończyk.

 

 

 

§ 4

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

 

 

 

 

§ 5

 

1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym     Województwa  Śląskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2003 roku.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.