RG. 0150 - 12/02

 

 

 

Uchwała   Nr  II/12/02 

Rady  Gminy  w  Porąbce

 

  z  dnia   5  grudnia  2002 r.

 

 

w sprawie wysokości  dziennych  stawek  opłaty  targowej,

zasad  jej  ustalania  i poboru  w  2003 r.

 

 

 

      Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz.U. Nr 142 z 2001 r. poz. 1591 z późn. zm.), art.15, art.19 pkt.1 lit.”a” i pkt.2  ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. Nr 9 z 2002 r. poz.84 z późn. zm.)

 

 

Rada  Gminy  w  Porąbce

uchwala :

 

 

§ 1

 

Ustala się na 2003 rok dzienną stawkę opłaty targowej w następującej wysokości :

                                                               

1)       od sprzedaży ze stoiska jednoosobowego zajmującego powierzchnię :                                                                            

             a/  do  4 m2                                                 -           9,50 zł

             b/  od  4 m2 do 8 m2                                     -         17,00 zł

             c/  za  każdy  kolejny m stoiska            -           5,00 zł

 

     2)  od sprzedaży z samochodów zajmujących miejsca na terenie targowiska pobiera się  opłatę jak           w  punkcie 1.

 

§ 2

 

Targowiskami są miejsca określone Uchwałą Nr XXV/204/00 Rady Gminy w Porąbce z dnia 7 grudnia 2000 r. w sprawie ustalenia regulaminu targowiska w gminie Porąbka oraz inne, na terenie których prowadzony jest handel.

 

 

§ 3

 

Opłatę targową pobiera się dziennie od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na targowisku.

Opłatę tą pobiera się niezależnie od należności przewidzianych w odrębnych przepisach za korzystanie z urządzeń targowych oraz za inne usługi świadczone przez targowisko.

 

 

§ 4

 

Do poboru opłaty targowej upoważnia się inspektora Urzędu Gminy d/s danego sołectwa.

 

 

 

 

 

-   2   -

 

§ 5

 

Opłata targowa płatna jest gotówką w dniu dokonywania sprzedaży przez podmioty określone w § 3 niniejszej uchwały.

 

 

 

§ 6

 

Osoby pobierające należną opłatę targową zobowiązane są wydawać wpłacającemu urzędowy dowód wpłaty za pobraną kwotę.

 

 

§ 7

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

 

§ 8

 

1.   Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym      Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2003 roku.

2.  Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.