RG. 0150 - 11/02

 

 

 

 

Uchwała  Nr  II/11/02

Rady  Gminy  w  Porąbce

 

z  dnia  5  grudnia  2002 r.

 

 

w sprawie  wprowadzenia na obszarze Gminy Porąbka opłaty administracyjnej za  czynności urzędowe wykonywane przez podległe jej organy, nie objęte  przepisami

 o opłacie skarbowej, obowiązującej w 2003 roku.

 

 

 

     Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. – Dz.U. Nr 142 z 2001 r. poz.1591 z późn. zm.), art.18 i art.19 pkt.1 lit. „c” ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. Nr 9 z 2002 r. poz.84 z późn. zm.)

 

Rada  Gminy  w  Porąbce

uchwala:

 

 

§ 1

 

Wprowadzić  na  obszarze  Gminy  Porąbka  pobór  opłaty administracyjnej, obowiązującej w 2003 roku, od następujących czynności nie objętych przepisami o opłacie skarbowej :

                                                                                                                                                                                              

1/  za wydanie wypisu z Miejscowego Planu

    Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Porąbka            -            36,00 zł

 

2/ za wydanie wyrysu z Miejscowego Planu

    Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Porabka            -            77,00 zł

 

 

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

 

§ 3.

 

1.  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku  Urzędowym      Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2003 roku.

2.  Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na obszarze gminy.