Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Gminy Porąbka

Wyszukiwarka

Menu główne

Dane podmiotu
znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny Strategia
znacznik ozdobny Statut
znacznik ozdobny Regulamin organizacji urzędu
znacznik ozdobny Władze Gminy
znacznik ozdobny Rada
znacznik ozdobny Nagrania Wideo Sesji Rady Gminy Porąbka
znacznik ozdobny Komisje
znacznik ozdobny Wydziały i referaty
znacznik ozdobny Sposoby ustalania prawa
znacznik ozdobny Sposoby załatwienia spraw
znacznik ozdobny Rejestry i archiwa
znacznik ozdobny Majątek
znacznik ozdobny Inne
Spis podmiotów
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny Ochrona Danych Osobowych w Urzędzie Gminy Porąbka
znacznik ozdobny Rejestr Umów
znacznik ozdobny Referendum
znacznik ozdobny Wybory
znacznik ozdobny Cmentarze Komunalne na ternie Gminy Porąbka
znacznik ozdobny Ewidencja szkół i placówek niepublicznych
znacznik ozdobny Sprawozdania
znacznik ozdobny Ogłoszenia
znacznik ozdobny Gospodarka Odpadami
znacznik ozdobny Uchwały
znacznik ozdobny Interpelacje i Zapytania Radnych
znacznik ozdobny Akty Prawa Miejscowego
znacznik ozdobny Apele,Stanowiska Rady Gminy
znacznik ozdobny Protokoły
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne
znacznik ozdobny Postępowanie do 14 000 euro
znacznik ozdobny Postępowanie do 30 000 euro
znacznik ozdobny Współpraca z organizacjami pozarządowymi
znacznik ozdobny Profilaktyka i Przeciwdziałanie uzależnieniom
znacznik ozdobny Rekrutacja
znacznik ozdobny Ząrzadzenia
Inne
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Instrukcja obsługi
znacznik ozdobny Informacje nieopublikowane
znacznik ozdobny Objaśnienia skrótów
znacznik ozdobny Rejestr zmian
 

Treść strony

Ochrona Danych Osobowych w Urzędzie Gminy Porąbka Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
 
Ochrona danych osobowych
    
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w Urzędzie Gminy Porąbka


Kontakt
Fax
33/ 827-28-00
Telefon
33/ 827-28-10
Dyżury
Poniedziałek     7:30-15:30
Wtorek             7:30-17:00
Środa               7:30-15:30
Czwartek          7:30-15:30
Piątek              7:30-14:00
 
 
 
Opis
ADMINISTRATOR DANYCH
Administratorem danych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Porąbka jest: Wójt Gminy Porąbka, ul. Krakowska 3, 43-353 Porąbka.

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH
Inspektorem Ochrony Danych wyznaczonym przez Administratora jest Wojciech Truchan, z którym można skontaktować się:
telefonicznie, pod numerem: 883 993 965;
pisemnie na adres Urząd Gminy Porąbka;
na adres poczty elektronicznej: ochronadanych@ug.porabka.pl

CEL PRZETWARZANIA DANYCH ORAZ PODSTAWA PRAWNA
Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celach:
niezbędnych do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, jako organie samorządu terytorialnego, przede wszystkim na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym;
niezbędnych do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
innych niż wyżej wymienionych, a mieszczących się w działaniach statutowych gminy na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

ODBIORCY DANYCH
W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych w w/w celach dahe mogą być udostępniane następującym odbiorcom:
organom Władzy Państwowej i Samorządowej w zakresie wymaganym przepisami prawa wynikającym z zadań ustawowych, statutowych, powierzonych Administratorowi;
organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa np. policja, sąd, prokuratura, urząd skarbowy, komornik sądowy;
podmiotom współrealizującym projekty społeczne dofinansowane ze środków zewnętrznych, realizowane przez Urząd Gminy, w zakresie wynikającym ze specyfiki działań objętych finansowaniem.

OKRES PRZETWARZANIA DANYCH
Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów, wymagany przepisami prawa.

PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ
Każda osoba, której dane są przetwarzane w Urzędzie Gminy ma prawo żądania od Administratora dostępu do danych, które jej dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Macie Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

INFORMACJA O WYMOGU/DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH ORAZ KONSEKWENCJACH NIEPODANIA DANYCH OSOBOWYCH
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych może być:
obowiązkiem wynikającym z ustawy – w tej sytuacji niepodanie danych osobowych będzie sankcjonowane przepisami prawa;
konieczne do zrealizowania Państwa sprawy – nieudzielenie informacji o danych osobowych może spowodować, że wniosek nie zostanie rozpatrzony;
warunkiem zawarcia umowy – niepodanie danych uniemożliwi ewentualne zawarcie umowy.

INFORAMCJE O ZAUMOTYZOWANYM PODEJMOWANIU DECYZJI
Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany ale administrator nie przewiduje ich profilowania.
Pliki
Szczegóły publikacji...
    Data ost. zmiany: 1 sierpnia 2018
    Wszystkie zmiany
Licznik odwiedzin: 10190570 Strona Urzędu Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony