Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Gminy Porąbka

Wyszukiwarka

Menu główne

Dane podmiotu
znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny Strategia
znacznik ozdobny Statut
znacznik ozdobny Regulamin organizacji urzędu
znacznik ozdobny Władze Gminy
znacznik ozdobny Rada
znacznik ozdobny Nagrania Wideo Sesji Rady Gminy Porąbka
znacznik ozdobny Komisje
znacznik ozdobny Wydziały i referaty
znacznik ozdobny Sposoby ustalania prawa
znacznik ozdobny Sposoby załatwienia spraw
znacznik ozdobny Rejestry i archiwa
znacznik ozdobny Majątek
znacznik ozdobny Inne
Spis podmiotów
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny Ochrona Danych Osobowych w Urzędzie Gminy Porąbka
znacznik ozdobny Rejestr Umów
znacznik ozdobny Referendum
znacznik ozdobny Wybory
znacznik ozdobny Cmentarze Komunalne na ternie Gminy Porąbka
znacznik ozdobny Ewidencja szkół i placówek niepublicznych
znacznik ozdobny Sprawozdania
znacznik ozdobny Ogłoszenia
znacznik ozdobny Gospodarka Odpadami
znacznik ozdobny Uchwały
znacznik ozdobny Interpelacje i Zapytania Radnych
znacznik ozdobny Akty Prawa Miejscowego
znacznik ozdobny Apele,Stanowiska Rady Gminy
znacznik ozdobny Protokoły
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne
znacznik ozdobny Postępowanie do 14 000 euro
znacznik ozdobny Postępowanie do 30 000 euro
znacznik ozdobny Współpraca z organizacjami pozarządowymi
znacznik ozdobny Profilaktyka i Przeciwdziałanie uzależnieniom
znacznik ozdobny Rekrutacja
znacznik ozdobny Ząrzadzenia
Inne
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Instrukcja obsługi
znacznik ozdobny Informacje nieopublikowane
znacznik ozdobny Objaśnienia skrótów
znacznik ozdobny Rejestr zmian
 

Treść strony

Rejestr zmian Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
Nazwa
Referat Finansowy

Adres
ul. Krakowska 3
43-353 Porąbka
Kontakt
Telefon
Kasa:         827-28-27,
Skarbnik:     Zastępca Skarbnika 827-28-35
Podatki:
- od osób fizycznych: 827-28-32,
- od osób prawnych:   827-28-33,
Księgowość Budżetowa: 827-28-34,
                                  827-28-35
Fax
33/ 8272-800
Skarbnik Gminy
Bożena Czosnyka
Zadania
Do zadań Referatu Finansowego należą sprawy związane z gospodarką finansową  Gminy, a w szczególności:
1. przygotowanie projektu budżetu Gminy
2. przygotowanie układu wykonawczego budżetu Gminy,
3. sporządzanie harmonogramów dochodów i wydatków budżetu Gminy,
4. sporządzanie sprawozdań i bilansów,
5. obsługa kredytów i pożyczek gminnych,
6. przygotowywanie projektów uchwał dotyczących zmian w budżecie, wysokości stawek podatkowych, nadzór nad opracowaniami i realizacją planów finansowych jednostek budżetowych wykonujących budżet gminy,
7. analiza wykonania budżetu,
8. prowadzenie urządzeń syntetycznych księgowości dochodów budżetowych, wydatków budżetowych oraz środków pozabudżetowych,
9. prowadzenie urządzeń analitycznych dochodów budżetowych, wydatków budżetowych oraz środków pozabudżetowych,
10. obsługa rachunków bankowych jednostki Urząd i organu Gminy,
11. prowadzenie obsługi finansowej jednostki budżetowej - Urząd Gminy,
12. prowadzenie rozliczeń finansowych z dostawcami i odbiorcami Urzędu,
13. windykacja nie podatkowych dochodów budżetowych, między innymi wieczystego użytkowania, dzierżawy, czynszu,
14. prowadzenie gospodarki kasowej w Urzędzie,
15. księgowanie syntetyczne i analityczne środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych,
16. prowadzenie spraw płacowych pracowników Urzędu,
17. rozliczenia z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i Urzędem Skarbowym, związane z obsługą płacową Urzędu,
18. obsługa finansowa Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
19. rozliczanie delegacji krajowych i zagranicznych oraz ekwiwalentów za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych,
20. sporządzanie sprawozdań finansowych i bilansów,
21. wymiar i pobór podatków i opłat lokalnych:
a) podatek od nieruchomości,
b) podatek rolny,
c) podatek leśny,
d) podatek od środków transportowych,
e) podatek od posiadania psów,
f)opłata targowa
22. pobór i ewidencja opłaty skarbowej,
23. wydawanie zaświadczeń o stanie majątkowym, zaleganiu w podatkach, o dochodach z gospodarstwa rolnego,
24. przygotowywanie projektów uchwał w zakresie podatków i opłat lokalnych,
25. planowanie podatków i opłat oraz sporządzanie sprawozdań w tym zakresie,
26. przygotowywanie decyzji wymiarowych, umorzeniowych, przesuwanie terminów płatności, rozłożenia na raty,
27. prowadzenie spraw związanych z udzielaniem ulg, odroczeń i umorzeń oraz w zakresie podatków i opłat, stanowiących dochody gminy a pobieranych przez Urząd Skarbowy,
28. prowadzenie analitycznej księgowości w zakresie podatków i opłat lokalnych,
29. wystawianie upomnień, tytułów wykonawczych i zajęcia hipotek,
30. prowadzenie ewidencji sprzedaży i zakupu w zakresie podatku od towaru i usług VAT oraz rozliczanie z Urzędem Skarbowym,
31. uzgadnianie i rozliczanie inwentaryzacji dotyczącej majątku administrowanego przez Urząd,
32. prowadzenie ksiąg inwentarzowych środków trwałych,
33. rozliczanie finansowe realizowanych przez Urząd inwestycji,
34. rozliczanie otrzymanych na realizację zadań gminnych dotacji celowych i innych środków finansowych w tym pochodzących z Unii Europejskiej,
35. nadzorowanie i rozliczanie dotacji przekazywanych z budżetu gminy jednostkom i organizacjom,
36. współpraca z Regionalną Izbą Obrachunkową.
KierownikNr biura 14 - I piętro
Tel. (33) 827-28-35
Skarbnik Gminy zajmuje się problemami ekonomiczno - finansowymi gminy oraz obsługą finansowo - księgową gminy i Urzędu, wykonując funkcję głównego księgowego budżetu gminy oraz jednostki organizacyjnej pod nazwą Urząd Gminy.
Do kompetencji Skarbnika gminy należą m.in.:
1) bezpośrednie kierowanie pracą Referatu Finansowego,
2) uczestniczenie w pracach Sesji i Komisji Rady,
3) nadzorowanie prawidłowości stosowania ustaw:
a) o finansach publicznych,
b) o podatkach i opłatach lokalnych,
c) o opłacie skarbowej,
d) innych mających wpływ na gospodarkę finansową.
4) przygotowywanie projektu budżetu,
5) realizacja budżetu gminy oraz sprawowanie nadzoru nad prawidłowym jego wykonywaniem,
6)dokonanie analizy budżetu i składanie okresowych sprawozdań z gospodarki finansowej gminy,
7) czuwanie nad przestrzeganiem dyscypliny budżetowej gminy przez pracowników Urzędu oraz jednostek organizacyjnych gminy,
8) realizowanie zadań zleconych przez Wójta w sprawach finansowych.
Zastępca Skarbnika Gminy
Katarzyna Kozieł
E-mail: katarzyna.koziel@ug.porabka.pl

Podinspektor
Gabriela Duraj
E-mail: gabriela.duraj@ug.porabka.pl

Podinspektor
Karolina Kierpiec
E-mail: karolina.kierpiec@ug.porabka.pl


Nr biura 12 -I piętro
Tel. (33) 827-28-34,
(33) 827-28-35
Sprawy:
a) prowadzenie ewidencji finansowo - księgowej wydatków budżetowych zgodnie z ustawą o rachunkowości,
b) księgowanie środków unijnych,
c) ewidencja księgowa środków trwałych i mienia komunalnego,
d) sprawozdawczość budżetowa,
e) obsługa bankowa przelewów,
f) księgowanie ZFŚS oraz Sum Obcych,
g) umowy zlecenie i umowy o dzieło,
h) podatek od osób fizycznych,
i) ZUS.
Inspektor
Maria Gałuszka


Biuro Obsługi Interesanta - parter
Tel. (33) 827-28-14,
E-mail: maria.galuszka@ug.porabka.pl
Sprawy:
a) podatek od środków transportowych,
b) rozliczanie wpłat na kanalizację sanitarną oraz wodociąg,
c) księgowość opłat za ścieki
d) egzekucja, w tym postępowanie komornicze
Inspektor
Janina Jędrusiak


Kasa - parter
Tel. (33) 827-28-27
E-mail: janina.jedrusiak@ug.porabka.pl
Obsługa kasowa Urzędu Gminy tj.:
a) pobór podatków i opłat lokalnych oraz innych należności budżetowych,
b) wypłaty gotówki na zlecenie księgowości budżetowej.
Inspektor
Magdalena Kąkol


Nr biura 13 - I piętro
Tel. (33) 827-28-33
E-mail: magdalena.kakol@ug.porabka.pl
Sprawy:
a) prowadzenie ewidencji finansowo - księgowej dochodów budżetowych zgodnie z ustawą o rachunkowości,
b) wynagrodzenia pracowników,
c) rozliczenia ZUS,
d) podatek dochodowy od osób fizycznych,
e) rozliczenia VAT,
f) rozliczenia z Urzędem Skarbowym,
g) PFRON.
Inspektor
Ewa Pardela


Nr biura 13 - I piętro
Tel. (33) 827-28-32
E-mail: ewa.pardela@ug.porabka.pl
Sprawy:
a) księgowość podatkowa,
b) egzekucja, w tym postępowanie komornicze.
Inspektor
Agnieszka Foks


Nr biura 13 - I piętro
Tel. (33) 827-28-33
E-mail: agnieszka.foks@ug.porabka.pl
Sprawy:
1) Prowadzenie księgowości budżetowej dochodów.
2) Przygotowywanie sprawozdań budżetowych.
3) Prowadzenie spraw związanych z wymiarem podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego osób prawnych:
a) analiza składanych deklaracji,
b) prowadzenie rejestru przypisów-odpisów,
c) prowadzenie rejestru umorzeń oraz innych ulg podatkowych.
1) Księgowość wpłat podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób prawnych:
a) księgowanie wpłat należności podatkowych,
b) okresowe uzgadnianie kont podatkowych,
c) sporządzanie sprawozdań o dokonanych wpłatach, saldach zaległości i nadpłat.
2) Podejmowanie czynności zmierzających do windykacji zaległości podatkowych:
a) wystawianie upomnień i tytułów wykonawczych
b) prowadzenie ewidencji i aktualizacji tytułów wykonawczych.
3) Wydawanie zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzającego stan zaległości dla osób prawnych.
4) Sporządzanie sprawozdań w sprawach pomocy publicznej i o zaległych należnościach przedsiębiorców na rzecz sektora finansów publicznych w zakresie prowadzonych spraw.
5) Sporządzanie informacji o wysokości wpływów z tytułu podatku rolnego dla Śląskiej Izby Rolniczej.
6) Prowadzenie księgowości w zakresie opłat za czynsz, dzierżawę, wieczyste użytkowanie gruntów, renty planistycznej, media i prowadzenie egzekucji w zakresie niepodatkowych dochodów gminy.
7) Przygotowywanie danych do projektu budżetu.
8) Sporządzanie i publikowanie wykazu osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty.
Inspektor
Teresa Grabska


Nr biura 13 - I piętro
Tel. (33) 827-28-32
E-mail: teresa.grabska@ug.porabka.pl
Sprawy:
1) Dokonywanie wymiaru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego dla  osób fizycznych.
2) Sporządzanie decyzji przypisów, odpisów, wymiaru w ciągu roku oraz zmieniających wysokość podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego dla osób fizycznych.
3) Prowadzenie całości dokumentacji związanej z wymiarem podatku od  nieruchomości, rolnego i leśnego dla osób fizycznych.
4) Gromadzenie i przechowywanie oraz badanie pod względem zgodności ze
stanem prawnym i rzeczywistym informacji podatkowych składanych organowi
podatkowemu.
5) Wprowadzanie zmian geodezyjnych dotyczących właścicieli oraz stanu ich posiadania na podstawie zawiadomień  z ewidencji gruntów i budynków prowadzonej przez  Starostwo Powiatowe w Bielsku Białej.
6) Wzywanie podatników do złożenia informacji, w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego, którzy w myśl obowiązujących przepisów nie dopełnili formalności.
7) Wszczynanie z urzędu postępowań podatkowych mających na celu ustalenie zobowiązania podatkowego.
8) Przygotowywanie i przekazywanie kompletnych dokumentów do organu
odwoławczego w przypadku odwołań od decyzji i zażaleń na postanowienia z
zakresu prowadzonych spraw.
9) Prowadzenie postępowania podatkowego w sprawach o umorzenie podatków
osób fizycznych oraz przygotowywanie decyzji.
10) Prowadzenie postępowania podatkowego w sprawie umorzenia podatków dla
przedsiębiorców zgodnie z przepisami ustawy o postępowaniu w sprawach
dotyczących pomocy publicznej oraz przygotowywanie decyzji.
11) Udzielanie Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informacji niezbędnych do
ustalania okoliczności z zakresu ubezpieczenia rolników.
12) Rozliczanie kwitariuszy opłaty miejscowej.
13) Sprawozdawczość w zakresie prowadzonych spraw.
14) Sporządzanie i przesyłanie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej w rolnictwie i rybołówstwie lub informacji o nieudzieleniu pomocy.
15) Sporządzanie i wydawanie zaświadczeń z zakresu prowadzonych spraw, określonych w Ordynacji podatkowej.
16) Opracowywanie odpowiedzi na zapytania i wnioski podatników.
17) Bieżąca obsługa interesantów.
18) Współpraca z instytucjami oraz jednostkami organizacyjnymi w zakresie
prowadzonych spraw.
19) Przygotowywanie danych do projektu budżetu.
Inspektor
Renata Hrapkowicz


Biuro Obsługi Interesanta - parter
Tel. 33/ 827-28-13
E-mail: renata.hrapkowicz@ug.porabka.pl
1. Prowadzenie spraw z zakresu księgowania opłaty śmieciowej i egzekucji, w tym m. in.:
a)księgowanie analityczne wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami,
b)prowadzenie w księgach rachunkowych prawidłowej ewidencji przypisów, odpisów, wpłat, zwrotów i zaliczeń nadpłaty,
c)kontrola terminowych wpłat należności,
d)uzgadnianie przypisów, odpisów, należności, wpłat, zobowiązań i nadpłat w celach sprawozdawczych,
e)sporządzanie analiz zaległości z zakresu prowadzonych spraw,
f)prowadzenie postępowania podatkowego w sprawach o umorzenie podatków osób fizycznych oraz przygotowywanie decyzji,
g) sporządzanie i wydawanie zaświadczeń z zakresu prowadzonych spraw, określonych w Ordynacji podatkowej.
2. Rozliczanie dotacji na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej
4. Sporządzanie i przesyłanie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej w rolnictwie i rybołówstwie lub informacji o nieudzieleniu pomocy w zakresie podatku akcyzowego.
Szczegóły publikacji...
    Data ost. zmiany: 7 stycznia 2019
    Wszystkie zmiany
Licznik odwiedzin: 10430772 Strona Urzędu Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony