Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Gminy Porąbka

Wyszukiwarka

Menu główne

Dane podmiotu
znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny Strategia
znacznik ozdobny Statut
znacznik ozdobny Regulamin organizacji urzędu
znacznik ozdobny Władze Gminy
znacznik ozdobny Rada
znacznik ozdobny Nagrania Wideo Sesji Rady Gminy Porąbka
znacznik ozdobny Komisje
znacznik ozdobny Wydziały i referaty
znacznik ozdobny Sposoby ustalania prawa
znacznik ozdobny Sposoby załatwienia spraw
znacznik ozdobny Rejestry i archiwa
znacznik ozdobny Majątek
znacznik ozdobny Inne
Spis podmiotów
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny Ochrona Danych Osobowych w Urzędzie Gminy Porąbka
znacznik ozdobny Rejestr Umów
znacznik ozdobny Referendum
znacznik ozdobny Wybory
znacznik ozdobny Cmentarze Komunalne na ternie Gminy Porąbka
znacznik ozdobny Ewidencja szkół i placówek niepublicznych
znacznik ozdobny Sprawozdania
znacznik ozdobny Ogłoszenia
znacznik ozdobny Gospodarka Odpadami
znacznik ozdobny Uchwały
znacznik ozdobny Interpelacje i Zapytania Radnych
znacznik ozdobny Akty Prawa Miejscowego
znacznik ozdobny Apele,Stanowiska Rady Gminy
znacznik ozdobny Protokoły
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne
znacznik ozdobny Postępowanie do 14 000 euro
znacznik ozdobny Postępowanie do 30 000 euro
znacznik ozdobny Współpraca z organizacjami pozarządowymi
znacznik ozdobny Profilaktyka i Przeciwdziałanie uzależnieniom
znacznik ozdobny Rekrutacja
znacznik ozdobny Ząrzadzenia
Inne
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Instrukcja obsługi
znacznik ozdobny Informacje nieopublikowane
znacznik ozdobny Objaśnienia skrótów
znacznik ozdobny Rejestr zmian
 

Treść strony

Rejestry i archiwa Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
Nazwa
Rejestr Instytucji Kultury

Opis
Rejestry i archiwa

Miejsce
Urząd Gminy Porąbka
ul. Krakowska 3
43-353 Porąbka
Informacja
Biuro Rady
ul. Rynek 22
II piętro, pok. nr 24
tel. 33/ 827-28-42
Zasady korzystania z rejestru
Rejestr Instytucji Kultury, dla których organizatorem jest Gmina Porąbka, prowadzony jest zgodnie z rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 roku w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz. U. z 2012 r. poz. 189)

Sposób prowadzenia Rejestru Instytucji Kultury, dla których organizatorem jest Gmina Porąbka:
     1)  Rejestr Instytucji Kultury jest prowadzony w postaci elektronicznej;
2) niezależnie od prowadzonego przez organizatora Rejestru, dla każdej instytucji kultury zakłada się i prowadzi oddzielnie elektroniczną księgę rejestrową;
3) zmiany wpisu w rejestrze dokonuje się z urzędu albo na wniosek dyrektora instytucji kultury lub osoby przez niego upoważnionej;
4) wniosek o dokonanie zmiany wpisu w rejestrze składa się w postaci papierowej, w jednym egzemplarzu,  albo  w  postaci  elektronicznej  w  rozumieniu  przepisów  ustawy  z  dnia 17  lutego  2005  roku  o  informatyzacji  działalności  podmiotów  realizujących  zadania publiczne (Dz. U. Nr. 64, poz. 565, z późn. zm.);
5) do wniosku dołącza się dokumenty stanowiące podstawę dokonania zmiany wpisu w rejestrze.

Sposób udostępniania danych zawartych w Rejestrze Instytucji Kultury, dla których organizatorem jest Gmina Porąbka:

1) dane zawarte w rejestrze udostępnia się poprzez:
a) otwarty dostęp do zawartości rejestru,
b) wydanie odpisu z rejestru lub księgi rejestrowej.
2) udostępnianie danych zawartych w rejestrze w formie otwartego dostępu do zawartości rejestru jest bezpłatne i odbywa się przez stronę Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Porąbka,
3) odpisy pełne i skrócone zawierające treść wpisów dokonywanych w Rejestrze Instytucji Kultury i Księgach Rejestrowych, dokonywane są zgodnie z Zarządzeniem Nr 67/2017 Wójta  Gminy  Porąbka  z  dnia  2 maja 2017 r.  w  sprawie  określenia  wzoru  wniosku o dokonanie zmian wpisu w rejestrze instytucji kultury, wzoru wniosku o wydanie odpisu z rejestru instytucji kultury, wzoru odpisu pełnego z księgi rejestrowej oraz wzoru odpisu skróconego  z rejestru instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Porąbka,
4) odpis przesyła się wnioskodawcy w terminie 14 dni od otrzymania wniosku, na adres wskazany we wniosku, przesyłką poleconą lub przekazuje się osobiście wnioskodawcy albo osobie przez niego upoważnionej, za pisemnym potwierdzeniem odbioru,
5) odpis może być przesłany również w postaci dokumentu elektronicznego.
Pliki
Szczegóły publikacji...
    Data ost. zmiany: 2 listopada 2018
    Wszystkie zmiany
Licznik odwiedzin: 10410302 Strona Urzędu Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony