Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Gminy Porąbka

Wyszukiwarka

Menu główne

Dane podmiotu
znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny Strategia
znacznik ozdobny Statut
znacznik ozdobny Regulamin organizacji urzędu
znacznik ozdobny Władze Gminy
znacznik ozdobny Rada
znacznik ozdobny Nagrania Wideo Sesji Rady Gminy Porąbka
znacznik ozdobny Komisje
znacznik ozdobny Wydziały i referaty
znacznik ozdobny Sposoby ustalania prawa
znacznik ozdobny Sposoby załatwienia spraw
znacznik ozdobny Rejestry i archiwa
znacznik ozdobny Majątek
znacznik ozdobny Inne
Spis podmiotów
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny Ochrona Danych Osobowych w Urzędzie Gminy Porąbka
znacznik ozdobny Rejestr Umów
znacznik ozdobny Referendum
znacznik ozdobny Wybory
znacznik ozdobny Cmentarze Komunalne na ternie Gminy Porąbka
znacznik ozdobny Ewidencja szkół i placówek niepublicznych
znacznik ozdobny Sprawozdania
znacznik ozdobny Ogłoszenia
znacznik ozdobny Gospodarka Odpadami
znacznik ozdobny Uchwały
znacznik ozdobny Interpelacje i Zapytania Radnych
znacznik ozdobny Akty Prawa Miejscowego
znacznik ozdobny Apele,Stanowiska Rady Gminy
znacznik ozdobny Protokoły
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne
znacznik ozdobny Postępowanie do 14 000 euro
znacznik ozdobny Postępowanie do 30 000 euro
znacznik ozdobny Współpraca z organizacjami pozarządowymi
znacznik ozdobny Profilaktyka i Przeciwdziałanie uzależnieniom
znacznik ozdobny Rekrutacja
znacznik ozdobny Ząrzadzenia
Inne
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Instrukcja obsługi
znacznik ozdobny Informacje nieopublikowane
znacznik ozdobny Objaśnienia skrótów
znacznik ozdobny Rejestr zmian
 

Treść strony

Wydziały i referaty Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
Nazwa
Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego

Adres
ul. Krakowska 3
43 - 353 Porąbka
Kontakt
Telefon
33/ 827-28-44
      810-66-22
      512-746-149
Fax
33/ 810-66-22
E-mail
gczk@porabka.pl
patryk.smola@ug.porabka.pl
Zadania
Patryk Smoła
Do zadań Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego należą sprawy:
1. ochrona infrastruktury krytycznej,
2. planowanie cywilne:
a) opracowanie i aktualizacja Planu Zarządzania Kryzysowego,
b) opracowywanie programów poprawy bezpieczeństwa,
c) planowanie użycia i wsparcia Sił Zbrojnych w czasie sytuacji kryzysowych,
d) gromadzenie i przetwarzanie informacji o siłach i środkach możliwych do wykorzystania w sytuacjach kryzysowych,
e) opracowywanie procedur postępowania na wypadek zagrożeń,
3. organizacja łączności pomiędzy podmiotami zarządzania kryzysowego,
4. organizację i prowadzenie szkoleń z zakresu reagowania na potencjalne zagrożenia.
5. organizacja zaplecza logistycznego niezbędnego do funkcjonowania w czasie kryzysu, a w szczególności zabezpieczenie środków do sprawnego działania Gminnemu Zespołowi Zarządzania Kryzysowego,
6. przygotowanie i przedstawienie Wójtowi do zatwierdzenia rocznego planu pracy GZZK,
7. dokumentowanie prac GZZK,
8. monitorowanie i analiza zagrożeń,
9. informowanie, ostrzeganie i alarmowanie ludności,
10. przygotowywanie projektów przepisów prawnych w zakresie bezpieczeństwa w Gminie,
11. prowadzenie spraw związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy,
12. współdziałanie z centrami zarządzania kryzysowego organów administracji publicznej,
13. współdziałanie z podmiotami realizującymi monitoring środowiska oraz z prowadzącymi akcje ratownicze,
14. opracowywanie i bieżąca aktualizacja planów obrony cywilnej gminy na wypadek „P” oraz „W”,
15. prowadzenie i aktualizacja obsady osobowej terenowej formacji OC,
16. nadzór merytoryczny oraz pomoc w opracowaniu planów OC w zakładach pracy oraz szkołach,
17. opracowanie planów OC, tworzenie formacji, restrukturyzacja formacji w Urzędzie,
18. organizowanie szkoleń w zakresie powszechnej samoobrony, a także szkoleń formacji OC,
19. nadzór i planowanie rozbudowy i modernizacji systemu ostrzegania i alarmowania oraz okresowe sprawdzanie jego stanu technicznego,
20. udział w organizowanych ćwiczeniach i szkoleniach, opracowywanie niezbędnej dokumentacji,
21. udział w przygotowywaniu i zapewnieniu działania systemu wykrywania i alarmowania, w tym wczesnego ostrzegania w czasie pokoju,
22. opracowanie i aktualizacja dokumentacji planowanych działań zapewnienia funkcjonowania urządzeń zaopatrzenia w wodę w warunkach specjalnych,
23. planowanie i zabezpieczenie w indywidualne środki ochrony przed skażeniami ludności oraz formacji obrony cywilnej własnej i zakładów pracy,
24. zabezpieczenie istniejących formacji w sprzęt techniczno – wojskowy oraz środki z gospodarki narodowej,
25. opracowanie planów ewakuacji (przyjęcia ludności) na wypadek zagrożenia czasu „P” i „W”,
26. opracowanie planów działania na wypadek „W” i katastrof w zakresie: funkcjonowania handlu, zapasów żywności, możliwości wprowadzenia reglamentacji, ustalenia punktów zbiorowego żywienia, zastępczych miejsc szpitalnych, zastępczych domów pomocy społecznej, zabezpieczenia dodatkowych pomieszczeń na potrzeby oświaty,
27. prowadzenie ewidencji i dokumentacji urządzeń specjalnych istniejących, okresowa ich kontrola, zapewnienie ich sprawności,
28. wykonywanie dokumentacji operacyjnej do udziału w akcjach ratunkowych czasu „P” i „W”,
29. prowadzenie i nadzór nad sprzętem OC znajdującym się w magazynie jednostki, ewidencja posiadanego sprzętu i konserwacja,
30. prowadzenie spraw obronnych, w tym:
a. w zakresie świadczeń rzeczowych i osobistych na rzecz obrony kraju:
. dokonywanie sprawdzenia realności zadania,
. przygotowywanie dokumentacji do realizacji świadczenia,
. realizacja świadczeń na terenie gminy,
b. opracowywanie i aktualizacja dokumentów planu przygotowań obiektu Urzędu na czas zagrożenia i wojny,
c. opracowywanie planu ukrycia pracowników Urzędu i petentów w budynku Urzędu,
d. opracowywanie planu zaciemnienia i wygaszania Urzędu,
e. zabezpieczenie wykorzystania urządzeń i środków łączności radiowo- telefonicznej,
f. ustalanie i opracowywanie sposobu zabezpieczenia akt i dokumentacji podlegających szczególnej ochronie,
g. zabezpieczenie stanowisk pracy w zastępcze źródła oświetlenia,
h. przygotowywanie niezbędnych dokumentów związanych z prowadzeniem ewidencji w czasie „W”,
i. organizacja i aktualizacja stałych dyżurów oraz wprowadzanie ich na polecenie Wójta,
31. prowadzenie spraw bezpieczeństwa przeciwpożarowego, a w szczególności:
a. nadzorowanie i koordynowanie wykonania zarządzeń i decyzji Wójta w zakresie ochrony przeciwpożarowej,
b. współudział w opracowywaniu programów ochrony przeciwpożarowej, a w szczególności zapewnienie na terenie gminy zasobów wody do gaszenia pożarów,
c. nadzór i kontrola nad prawidłowością wykonywania konserwacji i utrzymanie w pełnej
gotowości środków alarmowych i łączności, wyposażenia, sprzętu i urządzeń, środków transportowych, odzieży specjalnej, umundurowania do akcji ratowniczej i ćwiczeń,
d. organizowanie ćwiczeń OSP,
e. współudział w organizowaniu zawodów sportowo – pożarniczych,
f.inicjowanie działalności w zakresie popularyzacji zasad ochrony przeciwpożarowej w gminie,
g. koordynowanie działań funkcjonowania krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego na obszarze gminy w zakresie ustalonym przez Wojewodę,
32. prowadzenie kancelarii tajnej w Urzędzie w szczególności właściwe oznaczanie i rejestrowanie dokumentów w kancelarii tajnej.
Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego
Siedzibą Zespołu oraz jednostką odpowiedzialną za obsługę kancelaryjno biurową i dokumentowanie prac jest Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego.
GCZK zapewnia środki łączności telefonicznej przewodowej i komórkowej, radiowej w oparciu o Sieć Radiową Wojewody, stałe łącze internetowe przewodowe i bezprzewodowe z możliwością pracy w przypadku braku energii elektrycznej, dwa stanowiska komputerowe stacjonarne i jeden komputer przenośny.
Do zadań Zespołu należy w szczególności:
1. Ocena występujących i potencjalnych zagrożeń mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo publiczne i prognozowanie tych zagrożeń.
2. Przygotowywanie propozycji działań i przedstawianie Szefowi Zespołu wniosków dotyczących wykonania, zmiany lub zaniechania działań ujętych w gminnym planie zarządzania kryzysowego.
3. Przekazywanie do publicznej wiadomości informacji związanych z zagrożeniami (Szef Zespołu).
4. Opiniowanie gminnego planu zarządzania kryzysowego.
5. W sytuacji kryzysowej członkowie Zespołu pełnią całodobowy dyżur według grafiku zatwierdzonego przez Szefa Zespołu
Ochotnicza Straż Pożarna
OSP Bujaków:      33/ 810-81-57
OSP Czaniec:            810-91-14
OSP Kobiernice:         810-89-98
OSP Porąbka:            810-62-60
OSP Wielka Puszcza:  810-65-41
 
 
 
 
Szczegóły publikacji...
    Data ost. zmiany: 8 października 2018
    Wszystkie zmiany
Licznik odwiedzin: 10410423 Strona Urzędu Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony