Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Gminy Porąbka

Wyszukiwarka

Menu główne

Dane podmiotu
znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny Strategia
znacznik ozdobny Statut
znacznik ozdobny Regulamin organizacji urzędu
znacznik ozdobny Władze Gminy
znacznik ozdobny Rada
znacznik ozdobny Nagrania Wideo Sesji Rady Gminy Porąbka
znacznik ozdobny Komisje
znacznik ozdobny Wydziały i referaty
znacznik ozdobny Sposoby ustalania prawa
znacznik ozdobny Sposoby załatwienia spraw
znacznik ozdobny Rejestry i archiwa
znacznik ozdobny Majątek
znacznik ozdobny Inne
Spis podmiotów
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny Ochrona Danych Osobowych w Urzędzie Gminy Porąbka
znacznik ozdobny Rejestr Umów
znacznik ozdobny Referendum
znacznik ozdobny Wybory
znacznik ozdobny Cmentarze Komunalne na ternie Gminy Porąbka
znacznik ozdobny Ewidencja szkół i placówek niepublicznych
znacznik ozdobny Sprawozdania
znacznik ozdobny Ogłoszenia
znacznik ozdobny Gospodarka Odpadami
znacznik ozdobny Uchwały
znacznik ozdobny Interpelacje i Zapytania Radnych
znacznik ozdobny Akty Prawa Miejscowego
znacznik ozdobny Apele,Stanowiska Rady Gminy
znacznik ozdobny Protokoły
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne
znacznik ozdobny Postępowanie do 14 000 euro
znacznik ozdobny Postępowanie do 30 000 euro
znacznik ozdobny Współpraca z organizacjami pozarządowymi
znacznik ozdobny Profilaktyka i Przeciwdziałanie uzależnieniom
znacznik ozdobny Rekrutacja
znacznik ozdobny Ząrzadzenia
Inne
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Instrukcja obsługi
znacznik ozdobny Informacje nieopublikowane
znacznik ozdobny Objaśnienia skrótów
znacznik ozdobny Rejestr zmian
 

Treść strony

Wydziały i referaty Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
Nazwa
Referat Organizacyjny

Adres
ul.Krakowska 3
43-353 Porąbka
Kontakt
Telefon
Centrala - sekretariat: 33/ 827-28-10,
Dziennik Podawczy:           827-28-60,
Biuro Rady:                      827-28-42,

Biura Sołtysów:
Bujaków: 33/817-59-97 Małgorzata Goliasz
Kobiernice: 33/810-84-02 Stanisława Kawłatow
Czaniec: 33/810-91-02 Małgorzata Czernik
Porąbka: 33/827-28-12 Zbigniew Targosz

BIP:                                  827-28-44
Archiwum:                          827-28-60
Fax
33 827-28-00
Zadania
Do zadań Referatu Spraw Organizacyjnych   należą  sprawy:
1. zapewnienie obsługi organizacyjnej Wójtowi i Sekretarzowi oraz sprawy kancelaryjno-techniczne,
2. administracyjno-gospodarcza obsługa Urzędu,
3. zapewnienie obsługi administracyjnej Rady, jej komisji oraz jednostek pomocniczych Gminy,
4. administrowanie zasobami technologii informatycznej,
5. archiwizowanie dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami,
6. obsługa sołectw Gminy,
7. utrzymywanie porządku i czystości w pomieszczeniach zajmowanych przez Urząd,
8. obsługa pojazdów służbowych Urzędu oraz świadczenie usług przewozowych  i  transportowych.

Zakres spraw określony został w §25 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Porąbka wprowadzonego Zarządzeniem Nr 56/09 Wójta Gminy Porąbka z dnia 15.06.2009r.
Inspektor
Wojtusiak Piotr


Dom Kultury - parter
Tel. (33) 827-28-10
E-mail: piotr.wojtusiak@ug.porabka.pl
Administrowanie zasobami technologii informatycznej, w tym w szczególności:
a) administrowanie Biuletynem Informacji Publicznej Gminy oraz stroną internetową Gminy,
b) utrzymanie i konserwacja sprzętu komputerowego i oprogramowania oraz gospodarowanie sprzętem komputerowym, serwerami, sieciowymi systemami operacyjnymi, stacjami roboczymi, oprogramowaniem biurowym i aplikacjami użytkowymi, sieciami informatycznymi,
c) administrowanie systemami i zasobami baz danych informacji,
d) administrowanie systemami technologii informacyjnej i komunikowania się (Internet),
e) nadzorowanie pracy urządzeń techniki komputerowej w tym podstawowe naprawy urządzeń nie związane z tytułu udzielonej gwarancji przez dostawców sprzętu,
f) organizowanie prac związanych z zakupem i dostawą sprzętu.
Samodzielny Referent
Barbara Kliś


Biuro Obsługi Interesanta

Tel. (33) 827-28-60
E-mail: barbara.klis@ug.porabka.pl
Archiwizowanie dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami,                         w szczególności:
a) prowadzenie ewidencji archiwum zakładowego
b) współpraca z pracownikami w zakresie przygotowywania i przekazania dokumentacji do archiwum zakładowego,
c) odbieranie dokumentów od pracowników do archiwum na podstawie spisu zdawczo-odbiorczego akt,
d) sprawdzanie prawidłowości zakwalifikowania akt do odpowiedniej kategorii archiwalnej,
e) przechowywanie akt w należytym porządku i właściwe ich zabezpieczanie,
f) udostępnianie pracownikom akt i innej dokumentacji znajdującej się w archiwum,
g) inicjowanie brakowania dokumentacji niearchiwalnej,
h) uczestniczenie w komisji brakowania akt,
i) przekazywanie wybrakowanych akt na makulaturę,
j) przekazywanie materiałów archiwalnych do Archiwum Państwowego i wszystkich innych czynności z tym związanych.
Inspektor
Joanna Dwornik

Nr biura 24 - II piętro
Dom Kultury
Tel. (33) 827-28-42
E-mail: joanna.dwornik@ug.porabka.pl
Zapewnienie obsługi administracyjnej Rady,  jej komisji, jednostek pomocniczych Gminy oraz sprawy kancelaryjno- techniczne, a w szczególności:
a) przygotowywanie we współpracy z właściwymi merytorycznie Referatami materiałów dotyczących projektów uchwał Rady i jej komisji oraz innych materiałów na posiedzenia i obrady tych organów,
b) protokołowanie sesji, posiedzeń, zebrań i spotkań Rady,
c) prowadzenie rejestru uchwał, zarządzeń i innych postanowień Rady  i jej komisji oraz uchwał i wniosków zebrań wiejskich,
d) prowadzenie rejestru wniosków, zapytań i interpelacji składanych przez radnych,
e) przygotowywanie materiałów do projektów planów pracy Rady i jej komisji,
f) przekazywanie korespondencji poszczególnym radnym,
g) podejmowanie czynności organizacyjnych związanych z przeprowadzaniem sesji, zebrań, posiedzeń i spotkań Rady i jej komisji,
h) prowadzenie ewidencji radnych oraz czuwanie nad zabezpieczeniem ich praw,
i) opracowywanie na zlecenie Przewodniczącego Rady informacji, ocen, wniosków dla potrzeby Rady lub jej organów,
j) prowadzenie rejestru wniosków obywateli zgłaszanych w czasie dyżurów Przewodniczącego Rady oraz radnych a także tych, które wpływają na adres Rady lub jej organów, podejmowanie działań dla ich rozpatrzenia przez kompetentne organy,
k) organizowanie szkoleń radnych,
l) prowadzenie spraw związanych z wyborami do parlamentu, organów gminy, organów jednostek pomocniczych gminy i innych organów władzy publicznej,
m) prowadzenie spraw związanych z przeprowadzanymi referendami lokalnymi i krajowymi,
n) wykonywanie zadań związanych z wyborami ławników do sądów powszechnych,
o) prowadzenie spraw związanych z oświadczeniami majątkowymi  Gminy w zakresie ich odbioru, przechowywania i przygotowywania danych do analizy.
Inspektor
Agnieszka Smoła

Biuro Obsługi Interesanta
Tel. (33) 827-28-60
E-mail: agnieszka.smola@ug.porabka.pl
1.Obsługa dziennika podawczego, w tym:
a) przyjmowanie, rejestrowanie i rozdział korespondencji oraz wniosków kierowanych do Urzędu Gminy
b)prowadzenie ewidencji korespondencji
c)udzielanie pełnej informacji o rodzaju, trybie, miejscu oraz sposobie załatwiania i stanie zaawansowania sprawy
d)przekazywanie interesantom zestawu ujednoliconych formularzy obowiązujących w Urzędzie, udzielanie pomocy w ich wypełnianiu oraz sprawdzanie kompletności składanych wniosków.
Inspektor
Agata Sadowska-Błasiak

Nr biura 9 - I piętro
Tel. (33) 827-28-10
E-mail: ors@porabka.pl
1. Zapewnienie obsługi organizacyjnej Wójtowi, Zastępcy Wójta i Sekretarzowi oraz sprawy kancelaryjno-techniczne, a w szczególności:
a) wysyłanie korespondencji na zewnątrz Urzędu,
b) prowadzenie centralnego rejestru skarg, wniosków i petycji
c) przygotowywanie pomieszczeń i obsługa, w tym protokołowanie spotkań i zebrań organizowanych przez Wójta i Sekretarza,
d) prenumerata czasopism i dzienników urzędowych oraz zakup wydawnictw specjalistycznych,
e) nadzór nad przechowywaniem pieczęci urzędowych,
f) przyjmowanie interesantów zgłaszających petycje, skargi i wnioski oraz organizowanie ich kontaktów z Wójtem lub Sekretarzem bądź kierowanie ich do właściwych Referatów lub samodzielnych stanowisk.

2. Administracyjno-gospodarcza obsługa Urzędu, a w szczególności:
a) prowadzenie magazynu materiałów biurowych i kancelaryjnych,
b) prowadzenie gospodarki drukami i formularzami,
c) zaopatrywanie Urzędu w niezbędny sprzęt i wyposażenie w tym  materiały biurowe  i kancelaryjne,
d) zaopatrywanie pracowników Urzędu w środki czystości oraz odzież ochronną,
e) zamawianie tablic i pieczęci urzędowych oraz prowadzenie rejestru zakupu i  kasacji  tych  pieczęci,
 
 
Szczegóły publikacji...
    Data ost. zmiany: 8 października 2018
    Wszystkie zmiany
Licznik odwiedzin: 10366664 Strona Urzędu Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony