Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Gminy Porąbka

Wyszukiwarka

Menu główne

Dane podmiotu
znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny Strategia
znacznik ozdobny Statut
znacznik ozdobny Regulamin organizacji urzędu
znacznik ozdobny Władze Gminy
znacznik ozdobny Rada
znacznik ozdobny Komisje
znacznik ozdobny Wydziały i referaty
znacznik ozdobny Sposoby ustalania prawa
znacznik ozdobny Sposoby załatwienia spraw
znacznik ozdobny Rejestry i archiwa
znacznik ozdobny Majątek
znacznik ozdobny Inne
Spis podmiotów
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny Rejestr Umów
znacznik ozdobny Referendum
znacznik ozdobny Wybory
znacznik ozdobny Cmentarze Komunalne na ternie Gminy Porąbka
znacznik ozdobny Ewidencja szkół i placówek niepublicznych
znacznik ozdobny Sprawozdania
znacznik ozdobny Ogłoszenia
znacznik ozdobny Gospodarka Odpadami
znacznik ozdobny Uchwały
znacznik ozdobny Akty Prawa Miejscowego
znacznik ozdobny Apele,Stanowiska Rady Gminy
znacznik ozdobny Protokoły
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne
znacznik ozdobny Postępowanie do 14 000 euro
znacznik ozdobny Postępowanie do 30 000 euro
znacznik ozdobny Współpraca z organizacjami pozarządowymi
znacznik ozdobny Profilaktyka i Przeciwdziałanie uzależnieniom
znacznik ozdobny Rekrutacja
znacznik ozdobny Ząrzadzenia
Inne
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Instrukcja obsługi
znacznik ozdobny Informacje nieopublikowane
znacznik ozdobny Objaśnienia skrótów
znacznik ozdobny Rejestr zmian
 

Treść strony

Wydziały i referaty Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
Nazwa
Referat Spraw Gospodarczych i Zamówień Publicznych

Adres
ul. Krakowska 3
43-353 Porąbka
Kontakt
Telefon
Kierownik: 33/ 827-28-02
                     827-28-15
Działalność gospodarcza: 827-28-12
Zezwolenia na sprzedaż alkoholu: 827-28-12
Administracja obiektów komunalnych: 827-28-07
Środki unijne, zamówienia publiczne: 827-28-02
Ochrona środowiska, rolnictwo, leśnictwo: 827-28-05
Administracja cmentarzy: 827-28-12
Fax
33/ 827-28-00
Kierownik referatu
Anna Omasta
Zadania
Do zadań Referatu Spraw Gospodarczych i Zamówień Publicznych   należą  sprawy:
1. z  zakresu  działalności  gospodarczej  i  handlu
2. z zakresu obsługi obiektów komunalnych
3. z zakresu kultury, kultury fizycznej, sportu i turystyki, zdrowia, bezpieczeństwa publicznego oraz współpracy z organizacjami społecznymi   i pozarządowymi
4. z  zakresu  funduszy  strukturalnych i zamówień publicznych
5. z  zakresu ochrony środowiska, rolnictwa  i  leśnictwa

Zakres spraw określony został w §29 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu                   Gminy Porąbka wprowadzonego Zarządzeniem Nr 56/09 Wójta Gminy Porąbka                    z dnia 15.06.2009r.
Kierownik
Anna Omasta


Nr biura 2 - parter
Tel. (33) 827-28-02
E-mail: anna.omasta@ug.porabka.pl
1. Kierowanie i bezpośredni nadzór nad sprawami Referatu Spraw Gospodarczych i Zamówień Publicznych  do którego w szczególności  należą:
a) Sprawy z zakresu działalności gospodarczej,
b) sprawy związane ze sprzedażą napojów alkoholowych na terenie gminy,
c) sprawy z zakresu obsługi obiektów komunalnych,
d) sprawy związane  z realizacją ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie,    
e) sprawy z zakresu kultury, sportu, turystyki i zdrowia,
f) sprawy z zakresu promocji Gminy,
g) sprawy  z  zakresu  funduszy  strukturalnych,
h) sprawy z zakresu ochrony gruntów rolnych i leśnych, zwierzą i łowiectwa,
i) sprawy z zakresu ochrony środowiska.
2. Prowadzenie spraw z zakresu zamówień publicznych, w tym:
a) sporządzanie dokumentacji w postępowaniach o zamówienia publiczne we wszystkich trybach,
b) udział w pracach komisji przetargowej przygotowującej i przeprowadzającej postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego.
Inspektor
Marzena Krupińska


Nr biura 2 - parter
Tel. (33) 827-28-02
E-mail: marzena.krupinska@ug.porabka.pl
1. Prowadzenie spraw z  zakresu  funduszy  strukturalnych, w tym:
a) zbieranie informacji na temat możliwości pozyskiwania środków na finansowanie inwestycji  gminnych  z  funduszy  strukturalnych,
b) przygotowywanie we współpracy z innymi referatami lub samodzielnymi stanowiskami wniosków o pozyskanie środków z funduszy strukturalnych
c) koordynacja w zakresie terminowego wykorzystania i rozliczania inwestycji gminnych współfinansowanych ze środków strukturalnych.
2. Prowadzenie spraw z zakresu promocji Gminy.
3. Prowadzenie spraw z zakresu zamówień publicznych o wartości do 14 000 euro
Inspektor
Danuta Żbikowska


Biuro Obsługi Interesanta - parter
Tel. (33) 827-28-12
E-mail: danuta.zbikowska@ug.porabka.pl
1. Prowadzenie spraw związanych z Centralną Ewidencją I Informacją  o Działalności Gospodarczej.
2. Prowadzenie spraw związanych ze sprzedażą napojów alkoholowych na terenie gminy.              
3.  Prowadzenie spraw z zakresu obsługi obiektów komunalnych, w tym:
a) nadzór nad działalnością istniejących na terenie gminy targowisk,
b) nadzór nad cmentarzami komunalnymi: prowadzenie ewidencji grobów, bieżąca kontrola wpłat za usługi świadczone na cmentarzach komunalnych.
Inspektor
Ewa Jędrzejowska


Nr biura 4 - parter
Tel. (33) 827-28-07
E-mail: ewa.jedrzejowska@ug.porabka.pl
.  Prowadzenie spraw z zakresu kultury, sportu i zdrowia, w tym:
a) realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej, sprawowanie nadzoru nad bazą sportowo-rekreacyjną Gminy, współpraca z klubami sportowymi oraz organizacjami działającymi na rzecz rozwoju turystyki i udostępnianie informacji turystycznych,
b) współpraca z  zakładami służby zdrowia w zakresie spraw związanych                      z ochroną zdrowia mieszkańców Gminy,
c) współpraca z organizacjami społecznymi i pozarządowymi działającymi na terenie Gminy,
d) prowadzenie spraw związanych z realizacją ustawy o pożytku publicznym                  i wolontariacie,
2.  Prowadzenie spraw z zakresu obsługi obiektów komunalnych:
a) sprawowanie opieki nad grobami powojennymi i pomnikami,
b) czynności administracyjne związane z wynajmowaniem nieruchomości gminnych
c) prowadzenie całości spraw z zakresu dostawy i rozliczenia mediów w obiektach  komunalnych Gminy.
Inspektor
Janusz Sitarz

Nr biura 3 - parter
Tel. (33) 827-28-05
E-mail: janusz.sitarz@ug.porabka.pl
1. Prowadzenie spraw  wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska, w tym wydawanie decyzji administracyjnych i postanowień.
2. Prowadzenie spraw  wynikających z ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
3. Prowadzenie spraw wynikających z ustawy Prawo wodne
4. Prowadzenie spraw wynikających z ustawy Prawo geologiczne i górnicze.
4. Prowadzenie spraw  wynikających z ustawy o lasach.
5. Prowadzenie spraw z zakresu ochrony gruntów leśnych i rolnych, w tym:
a) wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów z terenów nieruchomości,
b) wzywanie do zabiegu usunięcia chwastów,
6. Prowadzenie spraw z zakresu łowiectwa
Inspektor
Agnieszka Dyl

Nr biura 3 - parter
Tel. (33) 827-28-05
E-mail: agnieszka.dyl@ug.porabka.pl
Prowadzenie spraw związanych z gospodarką odpadami komunalnymi, w tym:
a. prowadzenie Rejestru Działalności Regulowanej w zakresie gospodarki odpadami,
b. kontrola przedsiębiorców wpisanych do Rejestru Działalności Regulowanej w zakresie gospodarki odpadami,
c. przygotowywanie projektów uchwał w zakresie gospodarki odpadami,
d. przyjmowanie, weryfikacja oraz wprowadzanie do systemu deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
e. wydawanie decyzji określającej wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, którzy nie złożyli deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
f. weryfikacja danych zawartych w sprawozdaniach za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez podmioty,
g. naliczanie w drodze decyzji kar pieniężnych za nieterminowe i nierzetelne przekazywanie przez podmioty sprawozdań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi,
h. sporządzanie sprawozdań z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi przekazywanych do Marszałka Województwa Śląskiego oraz Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Katowicach,
i. opracowania analiz stanu gospodarki odpadami komunalnymi w celu weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych gminy,
j. prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych z zakresu gospodarki odpadami,
k. współpraca z Regionalną Instalacją do Przetwarzania Odpadów Komunalnych,
l. nadzór nad całokształtem funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi, w tym realizację zadań powierzonych podmiotowi odbierającemu odpady komunalne,
m. kontrola przestrzegania i stosowania przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
Samodzielny Referent
Renata Hrapkowicz

Biuro Obsługi Interesanta - parter
Tel. (33) 827-28-13
E-mail: renata.hrapkowicz@ug.porabka.pl
1. Prowadzenie całokształtu spraw związanych z wdrożeniem i funkcjonowaniem systemu odbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy Porąbka.
2. Prowadzenie spraw z zakresu księgowania opłaty śmieciowej i egzekucji, w tym m. in.:
a)księgowanie analityczne wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami,
b)prowadzenie w księgach rachunkowych prawidłowej ewidencji przypisów, odpisów, wpłat, zwrotów i zaliczeń nadpłaty,
c)kontrola terminowych wpłat należności,
d)uzgadnianie przypisów, odpisów, należności, wpłat, zobowiązań i nadpłat w celach sprawozdawczych,
e)sporządzanie analiz zaległości z zakresu prowadzonych spraw
Szczegóły publikacji...
    Data ost. zmiany: 17 czerwca 2016
    Wszystkie zmiany
Licznik odwiedzin: 6838666 Strona Urzędu Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony