Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Gminy Porąbka

Wyszukiwarka

Menu główne

Dane podmiotu
znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny Strategia
znacznik ozdobny Statut
znacznik ozdobny Regulamin organizacji urzędu
znacznik ozdobny Władze Gminy
znacznik ozdobny Rada
znacznik ozdobny Nagrania Wideo Sesji Rady Gminy Porąbka
znacznik ozdobny Komisje
znacznik ozdobny Wydziały i referaty
znacznik ozdobny Sposoby ustalania prawa
znacznik ozdobny Sposoby załatwienia spraw
znacznik ozdobny Rejestry i archiwa
znacznik ozdobny Majątek
znacznik ozdobny Inne
Spis podmiotów
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny Ochrona Danych Osobowych w Urzędzie Gminy Porąbka
znacznik ozdobny Rejestr Umów
znacznik ozdobny Referendum
znacznik ozdobny Wybory
znacznik ozdobny Cmentarze Komunalne na ternie Gminy Porąbka
znacznik ozdobny Ewidencja szkół i placówek niepublicznych
znacznik ozdobny Sprawozdania
znacznik ozdobny Ogłoszenia
znacznik ozdobny Gospodarka Odpadami
znacznik ozdobny Uchwały
znacznik ozdobny Interpelacje i Zapytania Radnych
znacznik ozdobny Akty Prawa Miejscowego
znacznik ozdobny Apele,Stanowiska Rady Gminy
znacznik ozdobny Protokoły
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne
znacznik ozdobny Postępowanie do 14 000 euro
znacznik ozdobny Postępowanie do 30 000 euro
znacznik ozdobny Współpraca z organizacjami pozarządowymi
znacznik ozdobny Profilaktyka i Przeciwdziałanie uzależnieniom
znacznik ozdobny Rekrutacja
znacznik ozdobny Ząrzadzenia
Inne
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Instrukcja obsługi
znacznik ozdobny Informacje nieopublikowane
znacznik ozdobny Objaśnienia skrótów
znacznik ozdobny Rejestr zmian
 

Treść strony

Wydziały i referaty Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
Nazwa
Referat Ochrony Środowiska i Funduszy Strukturalnych

Adres
ul. Krakowska 3
43-353 Porąbka
Kontakt
Telefon
Kierownik: 33/ 827-28-18
                     827-28-15
Ochrona środowiska, rolnictwo, leśnictwo: 827-28-18
Gospodarka odpadami: 827-28-17, 827-28-13
Administracja obiektów komunalnych: 827-28-07
Środki unijne, zamówienia publiczne: 827-28-02
Fundusze strukturalne: 827-28-17
Fax
33/ 827-28-00
Kierownik referatu
Ilona Bogusz
Zadania
Do zadań Referatu Ochrony Środowiska i Funduszy Strukturalnych należą sprawy:
1. z  zakresu  ochrony środowiska,
2. z zakresu ochrony zwierząt,
3. z zakresu ochrony przyrody,
4. z zakresu rolnictwa i leśnictwa,
5. z zakresu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy,
6. z zakresu gospodarki odpadami,
7. z zakresu realizacji ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie,
8. z zakresu funduszy strukturalnych,
9. z zakresu ustawy Prawo wodne.
Zakres spraw określony został w § 30 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Porąbka wprowadzonego Zarządzeniem Nr 216/2016 Wójta Gminy Porąbka z dnia 30 grudnia 2016 r.
Kierownik
Ilona Bogusz


Nr biura 5 - parter
Tel. (33) 827-28-18
E-mail: ilona.bogusz@ug.porabka.pl
1. Kierowanie i bezpośredni nadzór nad sprawami Referatu Ochrony Środowiska i Funduszy Strukturalnych, do których należą sprawy:
a. z zakresu  ochrony środowiska,
b. z zakresu ochrony zwierząt,
c. z zakresu ochrony przyrody,
d. z zakresu rolnictwa i leśnictwa,
e. z zakresu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy,
f. z zakresu gospodarki odpadami,
g. z zakresu realizacji ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie,
h. z zakresu funduszy strukturalnych,
2. Prowadzenie spraw z zakresu ustawy Prawo wodne
3. Prowadzenie spraw z zakresu pozyskiwania środków i rozliczania z Funduszami udzielającymi dofinansowania dla zadań związanych z ochroną środowiska.
Inspektor
Marzena Krupińska


Nr biura 5 - parter
Tel. (33) 827-28-17
E-mail: marzena.krupinska@ug.porabka.pl
1. Prowadzenie spraw zakresu funduszy strukturalnych, w tym:
a. zbieranie informacji na temat możliwości pozyskiwania środków na finansowanie inwestycji  gminnych  z  funduszy  strukturalnych,
b. przygotowywanie we współpracy z innymi referatami lub samodzielnymi stanowiskami wniosków o pozyskanie środków z funduszy strukturalnych,
c. koordynacja realizacji tych zdań, w szczególności w zakresie terminowego wykorzystania i rozliczania inwestycji gminnych współfinansowanych ze środków strukturalnych.
2. Prowadzenie spraw z zakresu realizacji ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie, w tym przygotowanie Programu współpracy Gminy Porąbka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego  oraz przeprowadzanie konkursów na realizację zadań publicznych.
3. Prowadzenie spraw związanych z dopłatami do inwestycji związanych z ochroną środowiska dla mieszkańców
Inspektor
Janusz Sitarz

Nr biura 5 - parter
Tel. (33) 827-28-18
E-mail: janusz.sitarz@ug.porabka.pl
1. Prowadzenie spraw  wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska,
2. Prowadzenie spraw  wynikających z ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, w tym wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia,
3. Prowadzenie spraw  wynikających z ustawy o lasach.
4. Prowadzenie spraw z zakresu ochrony przyrody, w tym m.in. wydawanie zezwoleń oraz przyjmowanie zgłoszeń na usunięcie drzew i krzewów z terenów nieruchomości, opieka nad pomnikami przyrody,
5. Prowadzenie zadań z zakresu ustawy o ochronie zwierząt, w tym m.in. przygotowanie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi, wydawanie zezwoleń na hodowlę psów rasy agresywnej
6. Prowadzenie spraw z zakresu łowiectwa
7. Prowadzenie spraw z zakresu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w tym kontrola wywozu nieczystości ciekłych, zgoda na lokalizację przydomowych oczyszczalni ścieków, ewidencja zbiorników bezodpływowych na nieczystości oraz oczyszczalni przydomowych.
Inspektor
Agnieszka Dyl

Nr biura 5 - parter
Tel. (33) 827-28-17
E-mail: agnieszka.dyl@ug.porabka.pl
Prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem czystości i porządku w gminach oraz gospodarką odpadami komunalnymi, w tym:
a. prowadzenie Rejestru Działalności Regulowanej w zakresie gospodarki odpadami,
b. kontrola przedsiębiorców wpisanych do Rejestru Działalności Regulowanej w zakresie gospodarki odpadami,
c. przygotowywanie projektów uchwał w zakresie gospodarki odpadami,
d. przyjmowanie, weryfikacja oraz wprowadzanie do systemu deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
e. wydawanie decyzji określającej wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, którzy nie złożyli deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
f. weryfikacja danych zawartych w sprawozdaniach za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez podmioty,
g. naliczanie w drodze decyzji kar pieniężnych za nieterminowe i nierzetelne przekazywanie przez podmioty sprawozdań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi,
h. sporządzanie sprawozdań z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi przekazywanych do Marszałka Województwa Śląskiego oraz Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Katowicach,
i. opracowania analiz stanu gospodarki odpadami komunalnymi w celu weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych gminy,
j. prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych z zakresu gospodarki odpadami,
k. współpraca z Regionalną Instalacją do Przetwarzania Odpadów Komunalnych,
l. nadzór nad całokształtem funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi, w tym realizację zadań powierzonych podmiotowi odbierającemu odpady komunalne,
m. kontrola przestrzegania i stosowania przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w zakresie gospodarki odpadami,
n. nakładanie na mieszkańców nakazów usunięcia odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania.
Inspektor
Renata Hrapkowicz

Biuro Obsługi Interesanta - parter
Tel. (33) 827-28-13
E-mail: renata.hrapkowicz@ug.porabka.pl
1. Prowadzenie całokształtu spraw związanych z wdrożeniem i funkcjonowaniem systemu odbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy Porąbka, w tym m.in.:
a. przyjmowanie, weryfikacja oraz wprowadzanie do systemu deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
b. wydawanie decyzji określającej wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, którzy po zmianie stawki nie uiścili w terminie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
c. prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych z zakresu gospodarki odpadami,
d. kontrola przestrzegania i stosowania przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
2. Wzywanie do zabiegu usunięcia chwastów
3. Prowadzenie spraw związanych z wydawaniem oświadczeń o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego
4. Prowadzenie spraw związanych ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej
5. Prowadzenie spraw związanych z dopłatami do inwestycji związanych z ochroną środowiska dla mieszkańców
Szczegóły publikacji...
    Data ost. zmiany: 27 grudnia 2017
    Wszystkie zmiany
Licznik odwiedzin: 10430598 Strona Urzędu Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony